Naslovnica Akida Da li glasati za predsjedničkog kandidata koji ne sudi po šerijatu?

Da li glasati za predsjedničkog kandidata koji ne sudi po šerijatu?

935
Glasanje za predsjedničkog kandidata

Pitanje:

Da li je dozvoljeno glasati za predsjedničkog kandidata u islamskoj državi koji neće sprovoditi islamski zakon, imajući u vidu da će u slučaju ako se za njega ne glasa biti veoma teško stanje koje u nekim slučajevima završava hapšenjima?

Odgovor:

Hvala Allahu.

Vjernici su potpuno uvjereni da je Allah najbolji Sudija i da je svaki zakon koji je u suprotnosti sa islamskim paganski zakon.

Allah Uzvišeni: Zar oni traže paganski sud? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? (El-Maide, 50.)

Allah, postavljajući pitanje, ukazuje na čudnovatost da neki ljudi pored svoje tvrdnje da vjeruju u Allaha i u ono što je objavljeno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, žele da im se sudi po drugom zakonu mimo islamskog.[1]

On Uzvišeni veli: Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. (En-Nisa, 60.)

Šejh Šenkiti veli: „Allah Uzvišeni pojašnjava da je veoma čudno to da oni koji imaju želju da im se sudi po neislamskom zakonu sebe nazivaju vjernicima. Njihova tvrdnja da vjeruju, a uz to žele da im se sudi po neislamskom zakonu, je čista laž koja izaziva čuđenje.“

Allah se kune Svojim Plemenitim Biće da onaj ko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne uzme za sudiju u sporovima svojim, ne može biti vjernik. Ono što on presudi je čista istina u koju se mora i formalno i suštinski vjerovati.

Allah Uzvišeni veli: I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. (En-Nisa, 65.)

Allah Uzvišeni je učinio obaveznim parničenje pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i učinio je to uslovom vjerovanja, jer vjerovanje nije ispravno ukoliko se sporovi rješavaju po drugom zakonu mimo islamskog.

Allah Uzvišeni veli: A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. (En-Nisa, 59.)

Ibn Kesir, tumačeći ajet: ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, veli: „Ovaj ajet ukazuje da nije vjernik u Allaha i Sudnji dan onaj ko svoje sporove ne rješava na temeljima Kur'ana i Sunneta.

Na osnovu kazanog, zaključuje se da je zabranjeno birati predsjednika koji neće da sudi po principima Kur'ana i Sunneta, jer glasanje za takvu osobu je potpomaganje zabranjenog.

Ako musliman bude prisiljen da ode na glasanje, onda će, ako je u mogućnosti pokušati da ne glasa za tog kandidata, a ako već mora, pod prisilom da za njega glasa, onda smatramo da u tome nema problema, jer Uzvišeni veli: …osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri… (En-Nahl, 106.)

I Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: „Allah će preći preko onoga što moj ummet greškom uradi, zaboravi i bude prisiljen da nešto učini.“[2]

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Muhammed b. Salih el-Munedždžid

Izvor originala: www.islamqa.info

Prijevod: Islamhouse

Fusnote:

[1] Pogledaj fetvu na našoj stranici koja govori o demokratiji s aspekta islama. (op. rev.)

[2] Hadis bilježi Ibn Madže, br. 2045., a ispravnim ga je okarakterisao šejh Albani, u djelu Sahihu Ibn Madže.