Naslovnica Akida Koje koristi ima čovjek od pokajanja (teobe)

Koje koristi ima čovjek od pokajanja (teobe)

588
pokajanje tevba

Od odličnosti teube

Bilježi se od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Ko se pokaje prije nego Sunce izađe sa zapada, Allah će mu primiti pokajanje.”4

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, se bilježi da je Vjerovjesnik alejhissalatu vesselam, rekao: „Uzvišeni Allah prima pokajanje Svoga roba sve do smrtnog hroptaja.”5

Od Ebu Musaa Eš'arija, radijallahu anhu, se bilježi da je Vjerovjesnik, alejhissaiaru vesselam, rekao: “Uzvišeni Allah pruža svoju ruku – noću za one koji su zgriješili danju i pruža svoju ruku danju za one koji su zgriješili noću i tako sve dok Sunce ne izađe sa zapada.“6

Od Ebu Hamze, Enesa b. Malika, ensarije, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Allah se više obraduje teubi Svog roba nego što bi se neko od vas obradovao kada bi naišao na svoju devu nakon što je izgubio u pustinji.”7

Od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, prenio riječi svoga Gospodara: “Neki čovjek je zgriješio i rekao: ‘Allahu moj, oprosti mi moj prijestup.’ Uzvišeni Gospodar reče: ‘Moj rob je počinio grijeh i zna da ima Gospodara koji prašta grijehe, ali za njih i kažnjava.’ Čovjek ponovi grijeh i reče: ‘Gospodaru, učinio sam i drugi put grijeh pa mi oprosti.’ Uzvišeni još jednom ponovi: ‘Moj rob je počinio grijeh i zna da ima Gospodara koji prašta grijehe, ali za njih i kažnjava.’ Čovjek ponovi grijeh i treći put i opet reče: ‘Gospodaru, oprosti mi moj grijeh.’ Uzvišeni mu i treći put reče: ‘Moj rob je počinio grijeh i zna da ima Gospodara koji prašta grijehe i kažnjava za grijehe. Čini šta hoćeš, oprostio sam ti.'”8

Šta se može zaključiti iz hadisa

1 Podsticanje ummeta na pokajanje i traženje oprosta. Poslanik, alejhissalatu vesselam, iako je bio zaštićen od grijeha i Allah mu je oprostio i prijašnje i potonje, tražio je oprosta i kajao se Allahu kako bi podučio svoj ummet i kako bi povećao svoj stepen kod Allaha.

2 Pohvalnost teube i požurivanje s njom.

3 Allahova milost spram Njegovih robova primanjem njihovog pokajanja i Njegova ljubav prema njima. Uzvišeni kaže: Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (El-Bekare, 222)

4 Sveobuhvatnost Allahove milosti prema robovima, koja nije vezana za određeno vrijeme, nego je trajna.

5 Allah prima pokajanje iz Svoje blagodati prema robovima.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema i naslov: Menhedž


4 Muslim, 2703.
5 Tirmizi, 3537, Ahmed Šakir i drugi kažu da je lanac prenosilaca dobar. Šejh Albani ga, također, ocjenjuje kao dobar.
6 Muslim, 2760.
7 Muslim, 2747.
8 Buhari, 7507; Muslim, 2758.