Naslovnica Akida Najprljavija nečistoća

Najprljavija nečistoća

913
najprljavija necistoca

Najprljavija nečistoća je pripisivanje druga Allahu Uzvišenom i svaki mnogobožac je nečist i u osjetilnom, a i u duhovnom smislu.

U duhovnom smislu je nečist iz razloga što je pripisivanje druga Allahu najogavnije, najprljavije, i najnečistije djelo, a duhovna nečistoća je veća od fizičke.

U fizičkom smislu mnogobožac je nečist jer ne uzima abdest, ne čisti se (na ispravan način, gusulom) nakon obavljenog spolnog odnosa, velike i male nužde, ne izbjegava dodir sa prljavštinom, jede strvinu, krv, svinjsko meso i sl.

Upravo zbog ogromne i duhovne i fizičke nečistoće, Allah Uzvišeni je naredio da im se zabrani pristup Haremu u Mekki. On Uzvišeni veli: O vjernici, mnogobošci su sama pogan, i neka više ne dolaze na hadž Svetome hramu poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti. Allah zaista sve zna i mudar je. (Et-Tevbe, 28)

Allah će sve grijehe, osim širka, nakon što čovjek umre,  oprostiti. Govoreći o tome, On veli: Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim (ukoliko se počinilac širka ne pokaje, op. Menhedž), a oprostiće manje grijehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. (En-Nisa, 48)

AutorMuhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri, Poglavlje o čistoći
Izvor: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž