Naslovnica Akida O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

O muslimanu, evo šta šije govore o islamu

3086

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg miljenika Muhammeda, na njegovu čestitu porodicu i pravedne ashabe, i sve iskrene vjernike.

A zatim:

Znajući da se danas šiizam počeo strahovito širiti na našim prostorima, i da šije koriste sva moguća sredstva kako bi preobratili muslimane Balkana: putem medija, osnivanjem raznih organizacija, otvaranjem škola i fakulteta – oni koriste svaki mogući način da našim dragim muslimanima proture svoju vjeru koja ama baš ništa nema sa islamom, osim imena – a to zbog toga što se i oni lažno pripisuju islamu.

Mi ćemo, uz Allahovu pomoć, ukratko navesti i spomenuti njihova ubjeđenja i u šta oni vjeruju, a kao dokaz našim tvrdnjama koristit ćemo njihovu literaturu i osnovne izvore koji su kod njih opće priznati i prihvaćeni.

Prije nego što počnemo sa izlaganjem njihovih vjerovanja, moramo naglasiti da je od njihovog glavnog vjerovanja to da se oni pretvaraju i kriju svoja prava ubjeđenja onda kada pozivaju obične muslimane (sunije), od koga se svaki čovjek u koga razum još uvijek prirodno funkcioniše, a kamoli musliman koji se pridržava svoje vjere, izbezumi i zgrozi kada čuje njihova prava vjerovanja. Pa iz tog razloga, kako bi imali prođe kod običnih muslimana, oni to skrivaju i ne spominju sve dok ne ovladaju i pripoje sebi dotičnog muslimana!

Stoga, nemojte se zavaravati time što šije odmah ne ispoljavaju svoja prava ubjeđenja, već mora proći neko vrijeme dok se vi s time upoznate; iz tog razloga, mi ovdje donosimo njihova vjerovanja kako biste ih prepoznali, te tako sačuvali sebe i svoje porodice od ovog razarajućeg i neviđenog zla.

Osnovna vjerovanja kod šija

1- Tukja ( التُقْيَة )

Tukja znači: ‘Prikrivanje pravog vjerovanja od svojih neistomišljenika i protivnika’.

Rekao je Ibn Babavije: „Mi (šije) vjerujemo da je tukja obavezna, i ko je ostavi, taj je na stepenu onoga ko namaz ostavi.“ [1]

Drugi pak, kažu: „Doista, sva vjera je tukja, i nema vjere onaj ko nema tukje, i ostavljanje tukje je grijeh poput činjenja širka Allahu, džele šanuhu.“ [2]

Također, od predaja koje prenose šije su i: „Doista, devet desetina vjere je tukja, i nema vjere onaj ko nema tukje.“ [3]

Kao što smo već na početku spomenuli, a to da šije koriste tukju onda kada borave među obične muslimane (sunije) radi pozivanja istih u svoje redove, onda oni moraju prikrivati svoje devijacije, jer bi i najobičniji musliman uvidio da su u očitoj neistini i zabludi ako bi oni pokazali svoje pravo vjerovanje.

2- Beda’ ( البَدَاء )

A to znači: ‘Dosjetiti se, na um pasti, itd’.

Šije ovim ciljaju da je moguće da Uzvišeni Allah želi nešto, zatim se dosjeti nečeg drugog, pa zbog te dosjetljivosti promijeni svoju prvobitnu odredbu ili naredbu koju je želio!

Šije prenose da je Džafer govorio da će nakon njega njegov sin Ismail biti vođa(šija), pa kada je Ismail preselio, on je rekao: ‘Nikada se Allah nije dosjetio kao što se dosjetio za(smrt) moga sina (Ismaila)’.[4]

Šiitski imami koriste ovo pravilo onda kada svojim sljedbenicima govore o stvarima koje će se dogoditi u budućnosti, i tvrde da ih je time Allah obdario; pa ako se stvarno dogodi onako kako su oni kazali, reći će: ‘Zar nismo rekli?’ Ako pak, bude suprotno, tada će reći: ‘Ipak, Allah se dosjetio nečeg drugog pa je zato suprotno postupio!’.

3- Nuksanul-Kur'an ( النُّقْصَانُ فِي القُرْآن ), što znači: ‘Nepotpunost Kur'ana.

Šije tvrde da ovaj Kur'an kojeg danas mi imamo nije potpun, već je to samo jedna trećina Kur'ana, dok se ostale dvije trećine nalaze kod njih! A razlog tome, kako oni kažu, je upravo taj što su ashabi, drugovi Poslanika, namjerno sakrili od nas, jer navodno, te dvije trećine govore o odlikama i stepenima ehlul-bejta!

Njihovi imami kažu sljedeće: ‘Svako od ljudi ko bude tvrdio da je sakupio cijeli Kur'an onako kako je objavljen, taj je lažov, jer ga niko nije sakupio i zapamtio onako kako ga je Allah objavio osim Alija ibn Ebi Talib, radijellahu anhu, i imami (šija) nakon njega’.[5]

4- Sebbus-sahabe ve tekfiruhum ( سَبُّ الصَّحَابَة و تَكْفِيرُهُم ), što znači: ‘Vrijeđanje ashaba i proglašavanje istih nevjernicima’.

Rekao je Ni’metullah El-Džezairi: ‘Šije (dvanaestoimamije) jasno kažu da je Alija jedini ispravni vođa (nakon smrti Poslanika), i kažu da su ashabi nevjernici, ružno govore o njima, i smatraju da vođstvo (nakon Alije) pripada Dž’aferu Es-Sadiku, a nakon njega njegovim sinovima koji su bezgriješni, i ja pripadam ovoj grupi, a ona je ta koja je spašena’!.[6]

Rekao je Murteda El-Husejni En-Nedžefi: ‘Uistinu, Vjerovjesnik je bio iskušan drugovima koji su se nakon njegove smrti odmetnuli od islama, osim nekolicina njih’.[7]

Također, oni kažu: ‘Nakon smrti Vjerovjesnika, svi ljudi (sunije) su se odmetnuli od islama, osim trojice, a oni su: El-Mikdad b. El-Esved, Ebu Zerr El-Gifari, i Selman El-Farisi’.[8]

5- Neke od njihovih devijacija i zabluda, koje ni zdravi razum ne prihvata, a kamoli vjera islam.

– Tvrde da, ako neko nešto traži od Allaha, treba napisati na ceduljici i ostaviti je na mezar bilo kojeg imama, ili baciti je u rijeku, ili bunar i sl, a zatim će mu to biti udovoljeno’.

– Tvrde da jedna posjeta Husejnovog mezara vrijedi koliko dvadeset puta obavljenog Hadždža!

– Tvrde da zemlja sa Husejnovog mezara štiti od nedaća, i liječi od bolesti, pa se zato desni kod djece trebaju njome trljati!

– Tvrde da sve što se dešava od prirodnih pojava, kao što je padanje kiše, grmljavina i sjevanje, jeste upravo od Alije, radijellahu anhu, jer mu je omogućeno da time vlada i upravlja![9]

Postoji još mnogo drugih zabluda i devijacija koje, kako ne bi duljili, nismo spomenuli.

O muslimani, zar ćete se ovakvim stvarima odazvati, i zar ćete u ovo vjerovati!? Čovjek zdravog razuma ovo ne može pojmiti a kamoli prihvatiti. Pa šta tek reći za muslimana koji drži do svoje vjere!?

linija

Napisao: Emir Krčo

Fusnote:

[1] Kitabul-‘itikadat (114 str) od El-Kummija.

[2] Biharul-Envar (75/415).

[3] El-usulu minel-kafi (2/217-221).

[4] Kemalud-din ve temamun-n’imeti (1/79) od El-Kummija, i El-Envarun-nu’manijje (1/359).

[5] Usulul-kafi kitabul-hudždže (1/228).

[6] El-Envarun-n'umanijje (2/244).

[7] Es-Sebe'atu mines-selef (7 str).

[8] Miratul-‘ukul (26/ 213).

[9] Biharul-envar (94/29), Furu’ul-kafi (1/324), Biharul-Envar (101/118), El-Burhan (482 str).