Pitanje: Ja sam mladić koji je fasik i kafir. Želim da učinim tewbu Allahu. Običavao sam da činim sve vrste harama, a ne klanjam. Sad želim da se pokajem Allahu i nadam se da mi šejh može reći kako.

Odgovor: Hvala Allahu. Kaže Allah (u prijevodu značenja): Reci: O, robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se svome Gospodaru, i pokorite Mu se, prije nego što vam kazna dođe, – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. (39:53-54).

Primio sam tvoje pismo i na mene je ostavilo utisak tvoja želja za pokajanjem i vraćanjem Allahu, uprkos činjenici da si počinio sve grijehe, pored ne klanjanja namaza. Veoma je važno da znaš da su vrata tewbe za tebe otvorena. Trebaš dobro razmisliti o navedenim ajetima, a ukazaću ti na praktične poteze koje treba da uradiš.

Riječ tewba ima veliko i duboko značenje. To nisu kako neki misle samo riječi kojima se briše grijeh. Razmisli o Allahovim riječima: Tražite oprosta od Svoga Gospodara, i okrenute Mu se u pokajanju. (11;3). Vidječeš da je pokajanje nešto veće od samog tražnja oprosta. Zbog ozbiljnosti ovog slučaja, za pokajanje se vežu i uslovi. Ulema navodi šartove, uslove tewbe, da bi bila primljena. A to su:

1) Istovremeno prestajanje sa činjenjem grijeha

2) Kajanje za grijehe počinjene u prošlosti

3) Čvrsta odluka o ne povratku u grijeh

4) Namirivanje štete onima koja je učinuta ili traženje oprosta za istu

Netreba ni zaboraviti druge važne stvari kao:

1) Prestani sa činjenjem grijeha radi Allaha, a ne radi nečeg drugog, niti da se bojiš ljudi a ne Allaha.

Onaj koji napusti grijeh zbog svoga položaja među ljudima, ili zbog toga što ga to može koštati posla na primjer, se ne računa kao onaj koji je učinio iskrenu tewbu.

Onaj koji napusti grijeh radi svog zdravlja se isto tako ne računa od onih koji su iskreno učinili tewbu, kao onaj na primjer koji ostavi zinaluk zbog straha od raznih opakih bolesti.

Onaj koji ostavi korištenje alkohola i droge zbog toga što nema para se ne računa od iskrenih donosioca tewbe.

Isto tako onaj koji ne može da počini neki grijeh jer se pred njim nalazi neka prepreka koja je van njegove moći, se ne može računati kao iskreni pokajnik, kao na primjer lažov koji je izgubio moć govora, ili onaj koji čini zinaluk ali više nema fizičke snage, niti lopov koji je nesretnim slučajem izgubio ruke. U ovakvim slučajevima, osoba mora da osjeti kajanje, i prestane željeti da čini grijeh i da žali zbog počinjenih grijeha. Za ovakve je rekao Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Kajanje je pokajanje.” (Ahmed i Ibn Madža).

2) Treba da se kaje i da osjeća pogubnost svojih djela. Ovo znači da iskrena tewba se ne može kombinovati sa osjećajima zadovoljstva zbog počinjenih grijeha, ili želja da im se povrati u budučnosti. Kaže Ibn Kajim, Allah mu se smilovao: Nedostatak islamskog znanja – osjećaji otuđivanja srca – poteškoće – psihička slabost – nemogućnost činjenja ibadeta – uskraćivanje blagoslova – umanjivanje pomoći od Allaha – upadanje u još veće grijehe – navikavanje na grijeh – postaje bezvrijedan u očima ljudi – prokletsvo i životinja pada na njega – nosi obilježja poniženja – njegovo srce postaje zapečačeno i pada pod Allahovo prokletstvo – njegova dova se ne prima – uzrok neuspijeha na kopnu ni na moru – nestanak gire ( zaštitne ljubomore) – nestajanje časti – nedostatak Allahove milosti – kazna pada na njega – strah u srcu griješnika – upadanje u kandže šejtana – loš kraj – vječna vatra.

Poznavanje ovih posljedica grijeha će te udaljiti od grijeha. Međutim, neki ljudi ostavljaju jedan grijeh da bi prešli u drugi, iz raznih razloga kao na primjer:

– Smatraju ga manje ozbiljnim

– osjeća veću želju za tim grijehom

– lakše ga je počiniti

– njegovo društvo već čini takve grijehe

– pojedini grijesi mu “povečavaju” status u društvu pa mu je teško da izgubi svoj “status“.

3) On treba da požuri sa tewbom. Jer odugovlačenje sa tewbom je samo po sebi grijeh za koji je također potrebna tewba.

4) Trebao bi da nadomiriš ono što nisi uradio u prošlosti ukoliko je moguće, kao zekat koji nisi plaćao jer je to imetak siromašnih

5) Čuvaj se mjesta grijeha u koliko je moguće da češ ponovo zapasti u grijeh.

6) Čuvaj se onih koji ti pomažu da činiš grijeh. Allah kaže (u prijevodu značenja): Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.(43;67). Loši prijatelji će proklinjati jedni druge na Sudnjem danu, pa bi trebo da ih se čuvaš i prekineš prijateljstvo sa njima, i upozoravaš druge na njih ako već nisi u stanju da ih zoveš Allahu. Ukoliko si slab ne dozvoli šejtanu da ti prikaže lijepim tvoj odlazak lošem društvu sa namjerom da im činiš davu jer te mogu vratiti u grijeh. Mnogo je primjera gdje su se ljudi vratili u grijeh zbog toga što su obnovili prijateljstvo sa lošim prijateljima.

7) Uništi haram stvari koje su ti u posjedu kao alkohol i muzički instrumenti, haram slike i filmovi, priče i kipovi i td. Te stvari treba polomoti, spaliti uništiti. Sve stvari koje bi te mogle vratiti u džahilijet treba otkloniti jer mogu biti uzrokom vraćanja u grijeh. Molimo Allaha da nas učvrsti.

8) Izaberi sebi dobro društvo koje će ti pomoći protiv ličnog nefsa i koji će ti zamjeniti loše društvo. Pokušaj da se držiš mjesta zikra i znanja. Ispunjavaj svoje vrijeme da ti šejtan ne bi našao put do tebe time što če te podsjećati na prošlost i grijehe.

9) Pripazi na svoje tjelo koje je bilo hranjeno haramom, pa ga sad uloži na ibadetu Allah. Hrani se halalom da bi to očistilo tvoje tjelo od harama.

10) Povećaj činjenje dobrih djela jer ona brišu loša. Ako si iskren u svojoj tewbi onda se raduj vjesti da su sva tvoja loša djela izmjenjena dobrim. Allah kaže (u prijevodu značenja): “i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtjeva, i koji ne bludniče, a ko to radi iskusiće kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjerujui dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je. (25; 68-70).

Molim Allaha da te okoristi ovim riječima i da uputi tvoje srce. Zato sad požuri da izgovoriš dva šehadeta, okupaj se gusulom, i klanjaj kao što ti je Allah naredio. Redovno ispunjavaj islamske obaveze i napusti harame. Biće mi drago da ti pomognem bilo čime. Molim Allaha da nas učvrsti na onome što On voli, molimo Ga da nam primi tewbu, jer je On koji prima tewbe.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedžid