Naslovnica Akida Propis poređenja žena sa melecima

Propis poređenja žena sa melecima

574
Islamske teme, islamski tekstovi, poucni tekstovi

Pitanje:

Koji je propis poređenja žena sa melecima? Primjera radi, kada čovjek kaže: „Ova djevojka je melek (anđeo)“, ili („Ova djevojka sliči meleku (anđelu)“, ili drugih i sličnih poređenja. I kako odgovoriti onima koji to odobravaju radi svojih stihova, riječima: ‘Ova poređenja nemaju za cilj stvarnost i pravo značenje, već je to metafora, ili nešto slično od umjetnosti pjesništva’. Ovim žele kazati da oni nemaju ubjeđenje da je dotična djevojka melek, već da oni pozajmljuju osobine meleka, ili pak naziv „melek“ kako bi opisali tu djevojku.

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu, a zatim:
Nije dozvoljeno za djevojku kazati da je ona melek (anđeo), ili da sliči meleku, zato što je u tome poistovjećivanje sa mušricima (mnogobošcima) koji su, za meleke, govorili da su ženskog spola. Rekao je Uzvišeni Gospodar:

„Oni meleke koji su robovi Svemilosnog ženskinjem smatraju. Da nisu prisustvovali stvaranju njihovu?! Njihova tvrdnja bit će zapisana i oni će odgovarati!“1.

Šejh Bekr Ebu Zejd, rahimehullah, je kazao:

“Što se tiče nazivanja žena imenima meleka; jasna je zabrana, zbog toga što je u tome oponašanje mušrika koji su za meleke govorili da su Allahove kćeri, slavljen je On i visinom velikom uzvišen naspram onoga što oni govore. Slično ovome jeste i, kćerki, nadijenuti ime: Melak, Meleka, Melek”. [završen citat šejha Bekra]2

Isto tako, šejh Ibn Usejmin, rahimehullah je bio upitan o nadijevanju imena melak, pa je to zabranio3.

“Koristiti ovo u pjesništvu (stihovima) radi opisivanja djevojke, je ružna i neispravna stvar, a posebno ako je ljubavna pjesma koja je zabranjena u pitanju. Pa, doista, meleki su samo robovi poštovani4, i koji se onome što im Allah zapovjedi ne opiru, i koji ono što im se naredi izvršavaju5, i vadžib je da ih (meleke) čuvamo čistim od ovakvih poređenja i metafora.

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ar/66084
Prevod: Menhedz

Bilješke:

1 Ez-Zuhruf: 19.
2 M'udžemul-menahil-lafzijje (565 str).
3 Medžmu'ul-fetava šejh Ibn Usejmin (3/67).
4 El-Enbija: 26.
5 Et-Tahrim: 6.