Pitanje: Kakva je razlika između teobe (pokajanja) i istigfara (traženja oprosta)?

Odgovor:

Teoba (tevba) jeste kajanje zbog onoga što je proteklo (od grijeha) i napuštanje toga, te čvrsta odluka da se tome više nikada ne vrati, za ovo se kaže teoba.

Što se tiče istigfara pa on nekad može biti u obliku teobe, a nekad može biti u obliku riječi, kao da kaže: „Allahumme igfir li“ (Allahu moj oprosti mi), ili „Estagfirullah“ (tražim oprost od Allaha), i ovo neće biti teoba osim ako uz to dođe i pokajanje, ostavljanje grijeha, te čvrsta odluka da se ne vrati istom, tek se tada ovo može zvati teobom i istigfarom.

A istigfar koji će koristiti i uroditi plodom jeste onaj koji je popraćen pokajanjem i ostavljanjem grijeha te čvrstom odlukom da se tome više ne vraća, i ovo se naziva teobom i istigfarom, a to je isto i ciljano u govoru Uzvišenog:

„I za one koji, kada učine nešto loše, ili sebi zulum učine, Allaha se sjete i oprost za grijehe svoje mole. A ko oprašta grijehe, ako ne Allah?! l za one koji u grijehu svjesno ne ustraju. To su oni čija je nagrada oprost Gospodara njihova, i bašče kroz koje rijeke teku, gdje će vječno ostati. Divne li nagrade za one koji tako postupaju!“ (Ali – ‘Imran: 135, 136)

Dakle cilj jeste da se on pokaje i ne ustrajava (na grijehu), tj. da kaže: „Allahu moj oprosti mi“ i „tražim oprost od Allaha“ i da se kaje zbog počinjenog grijeha, i da Allah zna da je to u njegovom srcu, i da ne ustrajava na tome, naprotiv, da ga odlučno ostavi, pa kada ovakav kaže: „Estagfirullah“, ili „Allahumme igfir li“ ciljajući pokajanje, napuštanje te nevraćanje grijehu, tada teoba ovakvog biva ispravna.

Odgovorio: Šejh Abdul-Aziz bin Baz
Original fetve na arapskom: https://binbaz.org.sa/
Prevod: Menhedž