Naslovnica Edeb - Odgoj Adabi oblačenja – dragocjeni priručnik o oblačenju za svakog muslimana i muslimanku

Adabi oblačenja – dragocjeni priručnik o oblačenju za svakog muslimana i muslimanku

1025
adabi-oblacenja

Koristi odjeće

Prva: Ukras i pokrivanje stidnog mjesta, kao što je rekao Uzvišeni Allah: O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. (El-A'raf, 26.)

Druga: Štiti čovjeka od onog što mu šteti, kao što je rekao Uzvišeni Allah: Od onoga što je stvorio – Allah vam hlad daje i skloništa u brdima vam daje i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni. (En-Nahl, 81.)

Najbolja odjeća

 1. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, najdraže bilo obući ogrtač . (Muttefekun alejhi)[1]
 2. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Od vaše odjeće oblačite bijelo, jer to vam je najbolja odjeća, i vaše umrle u bijele kefine umotavajte.“ (Bilježi Ebu Davud i ibn Medže)[2]
 3. Ummu Seleme, radijallahu anhu, prenosi da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila duga košulja. (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[3]

Dužina donjeg dijela odjeće kod muškarca i žene

 1. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donji ogrtač muslimana je do polovice nožnog lista i nema smetnje u onom što je između toga i članaka, a šta bude ispod članaka to je u Vatri. Ko iz oholosti pust da mu se odjeća vuče Allah ga neće pogledati.“ (Bilježi Ebu Davud i Ibn Madže)[4]
 2. Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko iz oholosti pusti da mu se odjeća vuče Allah u njega neće pogledati na Sudnjem danu.“ Ummu Seleme, radijallahu anha, upita: „Kako će žene postupiti sa svojom odjećom koja se vuče iza njih?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Neka je puste koliko jedan pedalj.“ Ummu Seleme, radijallahu anha, reče: „Onda će se otkriti njihova stopala.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: „Neka je puste u dužini podlaktice i neka je ne puštaju duže od toga.“ (Bilježi Tirmizi i Nesai)[5]

Muškarci ne puštaju odjeću ispod članaka

 1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dio odjeće koji je ispod članaka bit će u Vatri.“ (Bilježi Buharija)[6]
 2. Ebu Zer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Trojicom Allah neće razgovarati na Sudnjem danu, neće ih pogledati niti će ih očistiti i njih bolna patnja čeka.“ To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta ponovio pa je Ebu Zer, radijallahu anhu, rekao: „Poniženi su i propali, ko su oni Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Onaj ko pušta svoju odjeću ispod članaka, ko prenosi tuđi govor kako bi sijao smutnju i onaj ko prodaje svoju robu lažno se zaklinjući.“ (Bilježi Muslim) [7]
 3. Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Puštanje odjeće biva u dojnjem dijelu odjeće, košulji i turbanu, ko nešto od toga pusti iz oholosti Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu.“ (Bilježi Ebu Davud i Nesai)[8]

Zabranjena odjeća i prostirka

 1. Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne oblačite svilu, jer ko je bude oblačio na ovom svijetu neće je obući na Ahiretu.“ (Muttefekun alejhi)[9]
 2. Bera’, radijallahu anhu, je kazao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio sedam stvari: da posjećujemo bolesne, da pratimo dženaze, da kažemo onom ko kihne jerhamukellah. A zabranio nam je svilu, brokat, kasij, istebrek (vrste svile) i crvenu svilu koja se stavlja na sedlo.“ (Muttefekun alejhi)[10]
 3. Aiša, radijallahu anha, kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom se vratio s puta, a ja sam zavjesom sa slikama koju sam imala bila zastrla vrata svoje sobe. Kada ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ugledao, strgnuo ju je i rekao: ‘Oni koji će dobiti najtežu kaznu na Sudnjem danu jesu oni koji prave likove slične Allahovim stvorenjima.’ Pa smo od toga napravili jedan ili dva jastuka.“ (Muttefekun alejhi)[11]
 4. Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da pijemo iz srebrene i zlatne posude i da jedemo iz nje, i zabranio je da oblačimo svilu i brokat i da sjedimo na njima. (Bilježi Buharija) [12]
 5. Aiša, radijallahu anhu, je kazivala kako Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije u kući ostavljao ništa što je na sebi imalo sliku krsta, nego je to odmah uklanjao. (Bilježi Buharija) [13]
 6. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Imaju dvije vrste džehennemlija, i ja ih nisam vidio (koliko su duboko u Džehennemu): Ljudi koji sa sobom imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraju svijet, i žene, obučene su a gole, same su u zabludi i druge u zabludu odvode, glave su im poput krivih grba kamile. One neće ući u Džennet, niti će njegov miris osjetiti. A doista se miris Dženneta osjeti na tolikoj i tolikoj udaljenosti.“ (Bilježi Muslim) [14]
 7. Abdullah ibn Amr ibnul-A'as, radijallahu anhu, kaže: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je na meni ugledao dva ogrtača obojena šafranom (nijansa crvene boje) pa je rekao: „Doista je ovo odjeća nevjernika zato je nemoj oblačiti.“ (Bilježi Muslim) [15]
 8. Ebu Musa el-Ešari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svilena odjeća i zlato su zabranjeni muškarcima iz mog ummeta a dozvoljeni su ženama.“ (Bilježi Tirmizi i Nesai)[16]
 9. Halid prenosi i kaže: „Mikdam ibn Madijekrib je došao kod Muavije i rekao: ‘Tako ti Allaha, da li ti je poznato da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se oblači koža divljih zvijeri i da se na njoj jaše?’ ‘Da’, rekao je Muavija, radijallahu anhu.“ (Bilježi Ebu Davud i Nesai)[17]
 10. Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko na ovom svijetu odjeva uočljivu odjeću (po kojoj se prepoznaje), Allah će ga na Sudnjem danu odjenuti odjećom poniženja, a zatim će je plamenom vatre ispuniti.“ (Bilježi Ebu Davud i ibn Madže)[18]

Zabranjeni načini hodanja i oblačenja

 1. Rekao je Uzvišeni Allah: I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca! (Lukman, 18-19)
 2. Rekao je Uzvišeni Allah o ženama: I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. (En-Nur, 31.)
 3. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio dva načina oblačenja: da se sjedeći uzdignutih koljena umota jednim ogrtačem tako da stidno mjesto ne bude pokriveno, i da se umota jednim ogrtačem tako da mu polovica tijela ostane otkrivena.“ (Bilježi Buharija)[19]
 4. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dok je jedan čovjek nadmeno hodao vukući odjeću, zadivljen samim sobom, začešljane kose, Allah otvori zemlju ispod njega tako da on tone i propada sve do Sudnjeg dana.“ (Muttefekun alejh)[20]
 5. Ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce.“ (Bilježi Buharija) [21]
 6. Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko oponaša jedan narod on je njihov.“ (Bilježi Ahmed i Ebu Davud)[22]

Negizdanje žena odjećom i ukrasima

 1. Rekao je Uzvišeni Allah: O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je. (El-Ahzab, 59.)
 2. Rekao je Uzvišeni Allah: A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje. (En-Nur, 31.)
 3. Rekao je Uzvišeni Allah: A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu krjeposne. Allah sve čuje i zna. (En-Nur, 60.)

Davanje pažnje uljepšavanju i čistoći

 1. Ebu Ahves prenosi od svoga oca da je rekao: Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u bijednoj odjeći pa mi je rekao: „Imaš li ti kakve imovine?“ „“, odgovorio je, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: „Koju vrstu imetka imaš?“ Rekao je: „Allah mi je dao tako da imam kamila, ovaca, konja i robova.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada rekao: „Ako ti je Allah dao da imaš pa neka se vidi trag Allahove blagodati i počasti na tebi!“ (Bilježi Ebu Davud i Nesai)[23]
 2. Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, kaže: „Jedne prilike nam dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ugleda čovjeka neurednog i raščupane kose, te reče: ‘Zar ovaj nije mogao naći nešto čime bi uredio svoju kosu?’ Također je vidio drugog čovjeka na kom je bila prljava odjeća pa je rekao: ‘Zar ovaj nije mogao naći vode kojom bi oprao odjeću?’“ (Bilježi Ebu Davud i Nesai)[24]

Pokrivanje glave

Amr ibn Hurejs, radijallahu anhu, kaže: Kao da gledam u Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji na minberu a na njemu crni turban čija dva kraja je pustio između pleća. (Bilježi Muslim)[25]

Šta se kaže prilikom oblačenja nove odjeće i sličnog

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dobio novu odjeću, nazvao bi je njenim imenom, košulju ili turban, a zatim bi rekao: „Allahu, Tebi pripada svaka hvala, Ti si me njome obukao, molim Te za dobro u njoj i dobro u onome za šta je napravljena, a utječem Ti se od njenog zla i zla onoga za šta je napravljena.“ Rekao je Ebu Nadre: „Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi neko od njih obukao novu odjeću, govorili su: Da je istrošiš i da je Allah zamijeni!“ (Bilježi Ebu Davud i Tirmizi)[26]

Kako se dovi onom ko obuče novu odjeću

Ummu Halid bint Halid kaže: „Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je donesena odjeća, a u njoj je bio jedan crni ogrtač pa je upitao: ‘Šta kažete koga da odjenemo ovim ogrtačem?’ Prisutni su zašutjeli a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Dovedite mi Ummu Halid!’ Pa sam dovedena Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa me je svojom rukom obukao tim ogrtačem i rekao: ‘Da ga iznosaš i poharaš!’, rekao je to dva puta.“ (Bilježi Buharija) [27]

Način kako se obuva obuća

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se neko od vas obuva neka počne desnom nogom, a kada se izuva neka počne lijevom, tako da desna bude prva noga koja se obuva, a zadnja koja se izuva.“ (Muttefekun alejh)[28]

Predaje o prstenju muškaraca i gdje se nose

 1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je zabranio zlatni prsten. (Muttefekun alejh)[29]
 2. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je prsten Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bio od srebra kao i njegova zijenica. (Bilježi Buharija) [30]
 3. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio srebreni prsten na desnu ruku, u njemu je bila abesinska zijenica koju je okretao prema dlanu. (Bilježi Muslim) [31]
 4. Enes, radijallahu anhu, kaže: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da mu se napravi prsten a zatim je rekao: „Izradili smo prsten i na njemu gravirali natpis pa neka niko ne gravira prema njemu.“ Rekao je Enes, radijallahu anhu: „Doista ga vidim kako se sija na njegovom malom prstu.“ (Bilježi Buharija) [32]

Šta je dozvoljeno ženama nositi od zlatnih ukrasa

 1. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: „Prisustvovao sam bajram namazu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa je klanjao prije hutbe, a zatim je otišao ženama te su bacale burme i prstenje u Bilalov ogrtač.“ (Bilježi Buharija)[33]
 2. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je jedne prilike posudila od Esme ogrlicu, a zatim je izgubila. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao čovjeka da je traži. Čovjek je našao oglicu, ali ih je u tome zatekao namaz, a nisu sa sobom imali vodu. Klanjali su i zatim se požalili Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah obijavio ajet o tejemumu. (Muttefekun alejh)[34]

Skromnost u odjeći i postelji

 1. Ebu Burde, radijallahu anhu, prenosi da im je Aiša, radijallahu anha, iznijela odijelo i grubi ogrtač i rekla: „Duša Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je uzeta, a bio je odjeven u ovo dvoje.“ (Muttefekun alejh)[35]
 2. Aiša, radijallahu anha, kaže: „Postelja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na kojoj spava je koža ispunjena palminim vlaknom.“ (Bilježi Muslim)[36]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Izvor: Islamhouse

Naslov je od Menhedža

Bilješke:

[1] Bilježi Buharija, br. 5813., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2079.
[2] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4061., i ovo je njegova verzija, i Ibnu Madže, br. 1472.
[3] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4025., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 1764.
[4] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4093., i ovo je njegova verzija, i Ibnu Madže, br. 3573.
[5] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Tirmizi, br. 1731., i ovo je njegova verzija, i Nesai, br. 5336.
[6] Bilježi Buharija, br. 5787.
[7] Bilježi Muslim, br. 106.
[8] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4094., i ovo je njegova verzija, i Nesai, br. 5334.
[9] Bilježi Buharija, br. 5834., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2069.
[10] Bilježi Buharija, br. 5849., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2066.
[11] Bilježi Buharija, br. 5954., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2107.
[12] Bilježi Buharija, br. 5837.
[13] Bilježi Buharija, br. 5952.
[14] Bilježi Muslim, br. 2128.
[15] Bilježi Muslim, br. 2077.
[16] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Tirmizi, br. 1720., i ovo je njegova verzija, i Nesai, br. 5265.
[17] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4131., i Nesai, br. 4255, i ovo je njegova verzija.
[18] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4030., i Ibnu Madže, br. 3607, i ovo je njegova verzija.
[19] Bilježi Buharija, br. 5821.
[20] Bilježi Buharija, br. 5789., i Muslim, br. 2088., i ovo je njegova verzija.
[21] Bilježi Buharija, br. 5885.
[22] Hadis je hasen, a bilježi ga Ahmed, br. 5114., i Ebu Davud, br. 4031.
[23] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4063., i ovo je njegova verzija, i Nesai, br. 5224.
[24] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4062., i ovo je njegova verzija, i Nesai, br. 5236.
[25] Bilježi Muslim, br. 1359.
[26] Hadis je vjerodostojan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4020., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 1768.
[27] Bilježi Buharija, br. 5845.
[28] Bilježi Buharija, br. 5856., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2097.
[29] Bilježi Buharija, br. 5864., i Muslim, br. 2089.
[30] Bilježi Buharija, br. 5870.
[31] Bilježi Muslim, br. 2094.
[32] Bilježi Buharija, br. 5874.
[33] Bilježi Buharija, br. 5874.
[34] Bilježi Buharija, br. 336., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 367.
[35] Bilježi Buharija, br. 5818., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2080.
[36] Bilježi Muslim, br. 2082.