Naslovnica Islam Islam za početnike Koji su uzroci za umnogostručivanje dobrih djela (sevapa)?

Koji su uzroci za umnogostručivanje dobrih djela (sevapa)?

531
ibadet, slika, namaz

Ihlas (potpuna iskrenost)

Koliko se god povećava iskrenost, povećava se nagrada. Ko obavi hadž želeći jedino Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, njegova je nagrada veća od onoga ko ima za cilj Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i trgovinu na hadžu. Ko krene u džihad, želeći samo Allahovo zadovoljstvo i uzdizanje zastave islama (pobjedu islama), ima veću nagradu od onog ko je krenuo radi uzdizanja zastave islama i radi plijena itd.

Suživljavanje s dobrim djelom

Koliko je god suživljavanje veće, veća je nagrada. Ko klanja skrušeno, srcem i razmišljajući, nagrada mu je veća nego onome ko se nije potpuno predao namazu. Ko, na pr. uči Kur'an s razumijevanjem i radi po njemu, ima veću nagradu od onoga ko ga uči ne razumijevajući ga itd.

Materijalne teškoće

Nagrada je, kao što je poznato, shodno teškoći. Ko posti po vrućini i radeći težak posao ima veću nagradu od onoga ko posti provodeći dan spavajući, ili ima lahak posao, klimu-uređaj u kući ili kancelariji. Nagrada je djetetu veća od nagrade odraslom, gledajući sa ove strane jer je teškoća veća itd. Više je ovo pod uslovom da se namjerno ne traga za teškoćom. Poslanik, s.a.v.s., je to zabranio! Naredio je onome ko se zavjetovao da neće sjesti, niti će se u hladovinu skloniti, da sjedne i da se zaštiti hladom, i naredio je onome koji se bio zavjetovao da će obaviti hadž pješke, a ne jašući, da jaše a ne pješači.

Duševna i moralna teškoća

Ko udijeli dinar od deset kojih posjeduje, udijelio je desetinu svog imetka i njegova je nagrada veća nego onoga koji je udijelio dinar od sto koje posjeduje. Ako onaj koji ima stotinu hoće dobiti nagradu onog što ima deset dinara, treba udijeliti desetinu od onoga što ima.

Ko obavlja ibadete u lošoj sredini, ima veću nagradu od onoga ko to čini u sredini koja mu u tome pomaže. Zbog toga je nagrada za djelo u vremenu smutnji i iskvarenosti naroda veća nego za djelo u vrijeme pobjede vladavine islama u doba Poslanika, s.a.v.s.

Od Ebu Sa'lebe, r.a,, prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doći će dani u kojima će istrajnost biti poput žeravice u ruci. Ko tada bude radio (dobra djela) imat će nagradu kao pedeseterica koji rade kao vi.” “Alahov Poslaniče,” – upitaše (ashabi) – “pedesetorica od nas ili od njih?” Vjerovjesnik, s.a.v.s. odgovori: “Ne (od njih), nego nagrada pedesetorice od vas.”1

Odraz vršenja dobrih djela na društvo

Koliko se god povećava uticaj vršenja propisa na društvo, povećava se i nagrada. Ko pokuša uputiti čovjeka, pa ga Allah, dž.š., uputi njegovom zaslugom, ima veću nagradu od onoga ko pokuša i ne uspije. Od Sehla b. Sa'da prenosi se da je Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allaha mi, da Allah tvojom zaslugom uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego mnoštvo crvenih deva.”2

Ova je veličanstvena nagrada uslovljena uputom a ne samo pokušajem. Tako je i nagrada za trajno dobro djelo veća nego za neko drugo, jer je njegov uticaj trajan.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježi se da je Alahov Poslanik, alejhisselam, rekao: “Kada čovjek umre, prekinu se njegova djela osim troga: trajno dobrotvorno djelo, znanje od kojeg se drugi koriste i dobro dijete koje će doviti za njega.”3

Ovakvo nešto podstiče čovjeka da traga za najljepšim i najkorisnijim djelom za zajednicu, kao što zemljoradnik traži najbolju i najplodniju zemlju kako bi svoj trud uložio u nju, a ne obrađuje pustinju na kojoj ništa ne niče.

Vrsta djela

Farz namaz ima veću nagradu od sunneta, sunnet od na file. Tako je i sa hadždžom i postom. Zajednički je namaz (džemat) vrijedniji od pojedinačnog itd.

Mjesto na kome se djelo obavlja

Namaz je u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji vrijedniji od hiljadu namaza u nekoj drugoj. Od Ebu Hurejre, r.a., bilježi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Namaz je u mojoj džamiji bolji nego hiljadu namaza u nekoj drusoj džamiji, osim Mesdžidu-l-harama.”4

Od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: “Namaz u Mesdžidu-l-haramu vrijedi kao sto hiljada namaza, a namaz u mojoj džamiji vrijedi kao hiljadu namaza, a namaz u Bejtul-Makdisu vrijedi kao petsto namaza.”5

Kad bi se reklo muslimanu: “Ako odeš u Mekku možeš zaraditi sto hiljada puta veću platu nego što imaš u svom mjestu. Tamo možeš raditi jedan dan i možeš uzeti više nego kod kuće za čitav život,” da li bi iko propustio ovu priliku da je ne iskoristi?

Kad bi se reklo muslimanu: “Ako klanjaš kod kuće, za svaki namaz dobit ćeš dinar, a ako klanjaš u džamiji, za svaki namaz dobićeš dvadesetsedam dinara.” Da li bi iko klanjao kod kuće?

Tako se može reći za sve.

Vrijeme u kome se djelo čini

Kao što je Allah, dž.š., odlikovao neka mjesta i umnožio nagradu učinjenu na njima, tako je odlikovao i određene vremenske periode u kojima je nagrada umnožena. Sve je to učinio prilikom za one koji se nadmeću u dobrim djelima. Djelo učinjeno u Lejletu-l-kadru bolje je nego posao hiljadu mjeseci, kao što Uzvišeni Allah kaže: “A što ti misliš šta je Noć Kadr? Noć je Kadr bolja od hiljadu mjeseci.”6

Ovo su najbitniji uzroci za umnogostručavanje sevapa, pa ih valja iskoristiti. Neka nas Allah uputi onome što On voli i čime je zadovoljan.

Iz knjige: Vjerovjesnikova uputa u plemenite i pobožne radnje
Autor: Dr. Šeref el-Kudah 

Bilješke:

1 Džami'u-t-Tirmizi, 4/323, Kitabu-t-tefsir, tefsir sure El-Maide, hadis br. 3051, hadis je hasen.
2 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 7/70, Kitabu fedaili-s-sahabe, 9. poglavlje, Menakibu ‘Alijj, hadis br. 3701. (Inače crvene deve simboliziraju nešto najskupocjenije – op. pr.)
3 Sahihu Muslim, 3/1255, “Kitabu-l-vesijje”, 3. poglavlje, “Ma jelhaku-l-insane”, hadis br. 1631.
4 Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 1/85, “Kitabu fadli-s-salati fi mesdžidi Mekke”, 1. poglavlje, hadis br. 1190.
5 Hadis je hasen, a bilježi ga Taberani u El-Kebiru. Pogledaj Medžme'u-z-zevaid od Hejsemija, 4/7, “Kitabu-l-hadždž”.
6 Prijevod značenja sure El-Kadr, 2-3.