Naslovnica Islam Kako otkloniti uznemirujuće snove?

Kako otkloniti uznemirujuće snove?

1230
silueta covjek tunel

Vrste snova

Zahvala pripada Allahu!

Ono što čovjek vidi, a što ga uznemirava i stvaraju mu nesanicu, to je od šejtana. Sve što čovjek vidi ne može biti osim jedno od troje:

  1. Lijep san koji je od Allaha,
  2. ono što mu duša šapuće, a to je ono što mu leži na srcu i o čemu razmišlja
  3. san koji je od šejtana.

Prenosi se od Ebu Hurejre, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
„Kada se vrijeme približi, gotovo da san muslimana nikada neće biti lažan, a najistinitije snove imat će onaj koji je najistinitijeg govora, san muslimana je dio od četrdeset i pet dijelova vjerovješnistva.“

Snova ima tri vrste:

  • Lijep san koji je radosna vijest od Allaha,
  • žalostan san koji je od šejtana i
  • san u kojem čovjek sam sebi zbori.“[1]

Kako se zaštititi?

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio nas je na to kako da otklonimo šejtanovo djelovanje u snu. To ćemo postići učivši kurʹanske ajete i dove koje se prenose da ih treba učiti prije spavanja.

– Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio njim zadovoljan, da je rekao:
„Allahov Poslanik mi je dao u obavezu da bdijem nad ramazanskim zekatom, pa mi je došao čovjek koji je počeo uzimati hranu,[2] pa sam ga zgrabio i rekao: ‘Zaista ću te odvesti Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.’, pa reče: ‘Kada kreneš u svoju postelju prouči ajetul-Kursi, tako će neprestano biti nad tobom čuvar od Allaha, i šejtan ti neće moći prići sve dok ne osvaneš.’, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Istinu ti je rekao lažv, to je bio šejtan.'“[3]

– Prenosi se od Ebu Mesũda el-Bedrija, Allah bio njim zadovoljan, da je rekao:
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ko noću prouči zadnja dva ajeta sure el-Bekare, bit će mu dovoljna.’[4]

En-Nevevi je rekao: „Njegove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘Ko noću prouči zadnja dva ajeta sure el-Bekare, bit će mu dovoljna.’, rečeno je da znače:

  • Da mu je to dovoljno umjesto noćnog namaza.
  • Drugi su rekli: od šejtana.
  • A rečeno je isto: od nesreća.

A moguće je da obuhvata sve navedene stvari.“[5]

– Prenosi se od Aiše, Allah bio njome zadovoljan, da je rekla: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi krenuo u svoju postelju pljucnuo bi u svoje dlanove te proučio Kulhuvallahu ehad,[6] i muavvizetejni[7] sve skupa, zatim bi njima[8] potrao svoje lice i ono od tijela dokle bi mu ruke dosezale. Kada se razbolio, naređivao mi je da ja to učinim umjesto njega.“[9]

– Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao:
„Kada bi neko od nas htio spavati Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi mu naređivao da legne na svoju desnu stranu, a zatim kaže: ‘Allahu moj, Gospodaru nebesa i Gospodaru zemlje, Gospodaru Arša veličanstvenog, Gospodaru naš i Gospodaru svake stvari, Onaj koji daje da sjemenje i koštice proklijaju, Onaj koji je spustio Tevrat, Indžil i Kur'an, Tebi se utječem od zla svake stvari, Ti upravljaš njim, Allahu moj Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Poslednji i poslije Tebe neće biti ništa, Ti si Vidljivi i ništa nije očitije od Tebe, Ti si Skriveni i ništa ne biva bez Tebe, vrati za nas dug i otkloni od nas siromaštvo.'“[10]

– Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio njim zadovoljan, da je rekao:
Ebu Bekr je kazao: ‘O Allahov Poslaniče, naredi mi šta da kažem kada osvanem i kada omrknem.’ Reče: ‘Kaži: ‘Allahu moj, Ti poznaješ skriveno i vidljivo, Stvaraoče nebesa i zemlje, Gospodaru svake stvari i njen Vlasniče, svjedočim da nema drugog Boga osim Tebe, Tebi se utječem od zla moje duše i zla šejtana i širka njegovog.’ To kaži kada osvaneš i kada omrkneš, kao i kada ideš u postelju.’[11]

Ako budemo sanjali nešto što preziremo?

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao nam je takođe na to šta čovjek da čini ako u snu vidi nešto što prezire. Popratit će to sljedećim stvarima: pljucnut će na svoju lijevu stranu, utjecati se od šejtana, promijeniti stranu na kojoj je spavao, i obaviti namaz ako to želi.

– Prenosi se od Katade da je rekao:
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Lijep san je od Allaha, a ružan od šejtana, pa ako neko od vas usnije nešto ružno čega se plaši, neka pljucne sa svoje lijeve strane i neka se Allahu utječe od njegova zla, pa mu ono neće naškoditi.'“[12]

–Džabir prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
„Ako neko od vas vidi san koji prezire, neka pljucne sa svoje lijeve strane tri puta, neka se utječe Allahu od šejtana tri puta i neka promijeni svoju stranu na kojoj je spavao.“[13]

– Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao:
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ako neko od vas sanja nešto što prezire, neka ustane klanjati i neka o tome ne priča ljudima.'“[14]

Nadati se je da ako se musliman pridržava onoga što nam je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem,  oporučio, šejtan neće imati prilaza do njega, i ako se bude pridržavao onoga što mu je oporučio da čini prilikom straha i kada ustaje, da će od njega biti otklonjene brige i žalost. Allah najbolje zna.

Šejh Muhammed Salih Munedžid
Obrada: Menhedž

Bilješke:


[1] Bilježi ga Muslim, br. 2263.
[2] Tj. kradom uzimati i bez dozvole. (op. prev.)
[3] Bilježi ga el-Buhari, br. 3101.
[4] Bilježe ga el-Buhari,br. 3786. i Muslim, br. 807.
[5] Iz djela Šerhu Muslim, 6/91-92.
[6] Tj. suru el-Ihlas. (op. prev.)
[7] Tj. suru el-Felek i en-Nas. (op. prev.)
[8] Dlanovima. (op. prev.)
[9] Bilježe ga el-Buhari, br. 5416. i Muslim, br. 2192.
[10] Bilježi ga Muslim, br. 2713.
[11] Bilježi ga et-Tirmizi, br. 3392. i Ebu Davud, br. 5067.
[12] Bilježe ga el-Buhari, br. 3118. i Muslim, br. 2261.
[13] Bilježi ga Muslim, br. 2262.
[14] Bilježi ga Muslim, br. 2263.