Naslovnica Akida Vrste Allahovih naredbi: Šerijatske i kosmičke odredbe

Vrste Allahovih naredbi: Šerijatske i kosmičke odredbe

184
tevhid islam

Postoje dvije skupine Allahovih naredbi:

Prva: Šerijatske naredbe koje nekad rob izvršava, a nekad ne izvršava.

Jedna od takvih naredbi se navodi u ajetu: Gospodar tvoj naređuje da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. (El-Isra, 23)

Druga: Kosmičke odredbe (naredbe) koje se moraju desiti i čovjek ne može da im se suprostavi, a njih ima dvije vrste:

Prva: Direktna Gospodareva naredba koja se mora desiti, jer sve što Allah želi da se desi ono se mora desiti. Allah Uzvišeni kaže: Kada nešto hoće, On samo za to rekne: Budi! – i ono bude. (Jasin, 82.)

Druga: Kosmičke Gospodareve odredbe koje predstavljaju zakone u prirodi koji se dešavaju Allahovom dozvolom i međusobno su povezani. Svaki uzrok ima svoj rezultat u tom odnosu, a primjere ovoga imamo u nekoliko ajeta:

1. To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam ne promijeni – a Allah sve čuje i sve zna. (El-Enfal, 53)

2. Kad hoćemo jedan grad uništiti, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. (El-Isra, 16)

3. Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. (En-Nahl, 112)

Iblis i njegovi sljedbenici mogu da pokušaju da neke od ovih zakona potčine čovjeku i da ljudi zbog njih zasluže kaznu, a da bismo se sačuvali toga, Allah nam je propisao traženje oprosta, pokajanje, dovu i sl.

Dova je traženje utočišta kod Allaha Koji je stvorio ove prirodne zakonitosti, kao što su voda, vatra i On je u stanju da djelovanje njihovo zaustavi ili pak da njihovo djelovanje odgodi do određenog roka, kao što je primjera radi zaustavio djelovanje vatre u koju je Ibrahim bačen. Allah o tome veli: Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti! – povikaše. O vatro, – rekosmo Mi – postani hladna, i spas Ibrahimu! I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih Mi onemogućismo. (El-Enbija, 68-70)

linija

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)