Naslovnica Fetve Da li gusul (kupanje) može zamijeniti abdest?

Da li gusul (kupanje) može zamijeniti abdest?

4103
ibrici

Pitanje: Da li gusul petkom može zamijeniti abdest za žene? I da li gusul koji je mustehab, poput gusula za dva bajrama, može važiti umjesto abdesta?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:

Ako se čovjek, prilikom kupanja, zadovolji količinom koja je prihvatljiva za gusul, a koja se ogleda u tome da voda pređe preko cijelog tijela, bez da se prethodno abdesti.

Pa ako je u pitanju gusul koji je vadžib radi otklanjanja velikog hadesa1 ( الحَدَثُ الأَكْبَرُ ), kao što je džunupluk, ili hajz, ili nifas, onda je ovaj gusul dovoljan i zamijenjuje abdest, po ispravnijem mišljenju kod učenjaka. Razlog tome jeste što mali hades ( الحَدَثُ الأَصْغَرُ ) potpada pod veliki hades, pa kada se veliki hades otkloni gusulom onda to neminovno uzrokuje i otklanjanje malog hadesa.

Dok, ako je u pitanju gusul koji je sunnet, poput gusula za džumu ili dva bajrama, svejedno bio to muškarac ili žena u pitanju, onda ovaj gusul nije dovoljan i ne zamijenjuje abdest.

U knjizi „Šerh muhtesar Halil“ (1/175) koju je napisao El-Harši se spominje sljedeće:
“Pa, ako se čovjek samo okupa bez uzimanja abdesta, dovoljno mu je, i ovo važi kada je gusul vadžib2 ( الغُسْلُ الوَاجِبُ ) – obavezno kupanje u pitanju, dok, kada je gusul mimo ovog u pitanju, onda on nije dovoljan niti zamijenjuje abdest, i čovjek se mora abdestiti kada hoće klanjati.”

A u knjizi „Hašijetu Es-Savi ala eš-šerhis-sagir“ (1/173, 174), stoji sljedeće:
“Kupanje radi džunupluka zamijenjuje abdest… ako je, pak, gusul koji nije vadžib, poput gusula za džumu ili dva bajrama, onda on ne zamijenjuje abdest, i neminovno se mora abdestiti prije namaza.”

Šejh Abdul-‘Aziz bin Baz, rahimehullah, je kazao:

“Ako je gusul zbog džunupluka, i čovjek nanijeti oba hadesa, tj. i veliki i mali, onda mu je to dovoljno, iako je bolje da prvo opere spolni organ, pa da se abdesti, i zatim upotpuni svoj gusul, slijedeći u tome Vjerovjesnika, sallallahu alehi ve sellem, a isti propis ima i žena koja je u hajzi i nifasu.

Dok, ako je gusul zbog nečeg drugog, poput gusula za džumu, ili kupanja radi osvježenja i čistoće, u tom slučaju ovaj gusul nije dovoljan i ne zamijenjuje abdest pa makar čovjek nanijetio isti, zbog toga što taj gusul ne posjeduje radoslijed – tertib – ( التَّرْتِيبُ ) a koji je jedan od farzova abdesta, i zbog ne prisutnosti velikog tahareta pod koji ulazi mali taharet sa nijjetom, kao što je slučaj sa gusulom za džunupluk.” (Medžmu'u fetava Ibn Baz, 10/173, 174)

Također, šejh Ibn Baz je rekao:
“Za onoga ko je džunup sunnet je da se abdesti zatim okupa, slijedeći u tome Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ako se okupa kupanjem za džunupluk, uz nijet otklanjanja oba dva hadesa, i veliki i mali, onda mu je to dovoljno, iako je postupio suprotno onome što je bolje. Ako je, pak, gusul mustehab u pitanju, kao što je to gusul za džumu, ili radi osvježenja, onda mu to nije dovoljno i ne zamijenjuje abdest, naprotiv, mora se abdestiti prije ili poslije gusula, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
„Uzvišeni Allah neće primiti ničiji namaz koj i bude obavljen bez abdesta, sve dok se on ne obavi s abdestom.“ Hadis je muttefekun alejhi.
I zbog njegovih riječi: „Namaz se ne prima bez abdesta.“ Bilježi ga Muslim u svom Sahihu.
A gusul koji je mustehab ili mubah se ne računa čišćenjem od malog hadesa, osim ako ga bude uzimao onako kako je to Allah Uzvišeni propisao u svojim riječima: „O vi koji vjerujete, kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza laktova operite – a glave svoje potarite – i noge svoje do iza članaka operite.“ (El-Maide, 6)
Dok, kada je u pitanju gusul zbog džunupluka, hajza ili nifasa, i pritom čovjek nanijeti otklanjanje oba dva hadesa, tada mali hades potpada pod veliki, zbog riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: „Djela su prema namjerama i svakome pripada ono što naumi.“ Hadis je muttefekun alejhi.” (Medžmu'ul-fetava, 10/175, 176)

A isto tako i šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, kaže:
“Ako se on okupa uz nijjet da će uzeti abdest pa se ne abdesti, doista, to mu neće biti dovoljno niti će zamijeniti abdest osim ako je u slučaju džunupluk. Pa ako je gusul zbog džunupluka onda je to dovoljno umjesto abdesta, jer Uzvišeni kaže: „Ako ste džunupi, onda se očistite…“3 a abdest nije spomenuo.
Dok, ako se on okupao radi rashlađenja, ili radi džume, ili nekog drugog pohvalnog kupanja, tada mu to nije dovoljno, zbog toga što njegov gusul nije radi otklanjanja hadesa.
Prema tome, pravilo glasi: kada gusul biva zbog džunupluka ili hajza, tada je on dovoljan i zamijenjuje abdest, u suprotnom, ne zamijenjuje. (Završen citat uz male promjene)

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1. Hades je arapska riječ i označava kada čovjek nije u čistom stanju. Hades se dijeli na veliki i mali; veliki hades jeste stanje u koje se insan nalazi nakon džunupluka, hajza, i nifasa, i to se može otkloniti samo gusulom. Dok je mali hades stanje u koje se čovjek nalazi nakon gubljenja abdesta.
2. Gusul badžib ili obavezno kupanje biva nakon džunupluka, hajza, nifasa isl.
3. El-Maide, 6.