Naslovnica Akida Da li je Uzvišeni Allah razgovarao sa našim Poslanikom Muhammedom saws?

Da li je Uzvišeni Allah razgovarao sa našim Poslanikom Muhammedom saws?

925
fetve

Pitanje: Šta je dokaz da je Uzvišeni Allah razgovarao sa našim Poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Prvo: Allah je u svojoj Plemenitoj Knjizi obavijestio o načinima objave Svojim plemenitim poslanicima, neka je na njih sve mir. Jedan od tih načina je razgovor (sa nekim od njih) iza zastora.

Kaže Uzvišeni: “Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća, osim nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika, pa da objavi ono što On hoće, dopuštanjem Njegovim! – On je, zaista, Uzvišen i Mudar!” (Eš-Šura, 51)

On je, Uzvišeni, također obavijestio, da je razgovor iza zastora zapravo visoki stepen ili počast ukazan vjerovjesniku sa kojim je On razgovarao.

Kaže Uzvišeni: “To su poslanici, koje smo Mi odlikovali jedne nad drugima. S nekima od njih je Allah i govorio, a neke je na veće stepene uzdigao.” (Al-Beqara, 253)

Koji su ti sa kojima je Allah razgovarao?

1 Adem alejhi selam

Od Ebu Umame se prenosi da je neki čovjek upitao: O Allahov Poslaniče, je li Adem bio vjerovjesnik? Odgovorio je: Da, sa njim je Allah razgovarao. Ovaj čovjek opet upita: Koliko je bilo između Adema i Nuha? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: Deset stoljeća. (Bilježi ga Ibn Hibban u svome Sahihu, 14/69, a vjerodostojnim ga je ocijenio Šuajb Arnaut)

2 Musa alejhi selam

Kaže Uzvišeni: “Zaista je Allah sa Musaom razgovarao.” (En-nisa, 164)

I kaže Uzvišeni: “I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kad mu Gospodar njegov progovori…” (El-Earaf, 143)

Kaže također Uzvišeni: “O Musa” – reče On – “Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svojim.” (El-Earaf, 144)

3 Muhammed sallallahu alejhi ve sellem

To je potvrđeno iz Israi-Mi'radža, njegovog putovanja u nebeske sfere. Od toga je njegov govor, sallallahu alejhi ve sellem: “Pa sam se vratio k Musau, a on mi reče: Šta ti je naređeno? Odgovorio sam: pedeset namaza svakog dana. Na to je on rekao: Tvoj ummet neće moći izdržati pedeset namaza svakog dana. Ja sam prije tebe bio iskušan sa ljudima i imao težak zadatak sa sinovima Israilovim, zato se vrati svome Gospodaru da olakša tvome ummetu. Zatim sam se vratio, pa mi je spustio za deset, zatim sam se vratio k Musau, a on mi je rekao isto… vrati se Gospodaru svome i traži da olakša tvome ummetu. Rekao je: Tražio sam od svoga Gospodara dok Ga se nisam zastidio. Zadovoljan sam i pokoran.” (Dio dužeg hadisa, bilježe ga Buhari, 3674, i Muslim 162)

Kaže Ibn Hadžer Allah mu se smilovao: “Ovo je najjači dokaz da je Allah subhanehu ve te'ala bez posrednika razgovarao sa Svojim vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u noći Isra'a.” (Fethu-l-Bari, 7/216)

Kaže Ibn Kesir Allah mu se smilovao: “Sa nekima je od njih Allah razgovarao,…”, dakle Musa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i također Adem, kao što je došlo u hadisu kojeg bilježi Ibn Hibban u Sahihu od Ebu Zerra radijallahu anhu. “A neke je od njih odlikovao nad drugima”, kao što je došlo u hadisu o Israu kad je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio druge poslanike na nebesima po stepenima kod Allaha azze ve dželle. (Tefsir Ibn Kesir, komentar 253. ajeta sure El-Bekare)

Hadis kojeg bilježi Ibn Hibban u Sahihu od Ebu Zerra radijallahu anhu, a na kojeg jer ukazao Ibn Kesir, je veoma slabog lanca prenosilaca, kako to kaže Šuajb Arnaut. Hadis od Ebu Umame radijallahu anhu kojeg smo već spomenuli je ispravnijeg lanca prenosilaca.

Drugo: Korist u izdvajanju Musaa kao onog sa kojim je Allah razgovarao (odnosi se na 164. ajet sure En-nisa): Kaže šejh Abdurrahman Mahmud: “Možda je uzrok – a Allah najbolje zna – nazivanja Musaa onoga sa kojim je Allah razgovarao, pored toga da je razgovarao i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i Ademom, taj što je Musa bio na Zemlji u svojoj ljudskoj prirodi, za razliku od Njegovog razgovora sa Ademom, koji je bio na nebesima, i Njegovog razgovora sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem dok je on duševno i tjelesno bio uzdignut u nebeske sfere. Dakle Musa alejhi selam je u toku razgovora bio na Zemlji. I ovo je razlog izdvajanja Musaa u (tekstu Kur'ana op.prev.) kao onoga sa kojim je Allah razgovarao. (Tejsiru Lum'atil-i'tiqad, str. 152)

A Allah najbolje zna.

Izvor: islamqa.info zvanična stranica šejha Munedždžida