Naslovnica Fetve Fetve iz akide Da li mu je dozvoljeno da u toku posta ponudi hranu svome...

Da li mu je dozvoljeno da u toku posta ponudi hranu svome sinu nevjerniku

520
Medjuljudski odnosi, fetve

Pitanje: Moj muž je bio oženjen sa kršćankom i sa njom ima dvoje djece. Djeca od malena žive sa njihovom majkom, i ona su na vjeri svoje majke tj. kršćanstvu. Svakim vikendom dolaze da posjete svoga oca. Stariji sin već četiri mjeseca živi sa nama, i svakako da on ne posti ramazan. Moje pitanje je: ponekad njegov otac sprema hranu u danima ramazana, pa koji je propis toga?

Odgovor:

Hvala pripada samo Allahu.

Muslimanu nije dozvoljeno da u danima ramazana ponudi hranu osim onome koji je od onih koji su opravdani u ostavljanju posta, poput bolesnika, putnika itd., a što se tiče onoga koji nije opravdan takvoga nije dozvoljeno nahraniti, svejedno bio musliman ili nevjernik.

Što se tiče muslimana koji nema šerijatsko opravdanje zbog izostavljanja posta njegova stvar je jasna, zato jer je on griješan zbog ostavljanja posta, pa stoga ga nije dozvoljeno potpomagati u njegovom grijehu.

A što se tiče nevjernika, on je isto tako griješan zbog njegovog nesuzdržavanja od hrane u ramazanu, i zato što se i na nevjernike odnose ogranci šerijata na što upućuju dokazi, i to je mišljenje većine učenjaka.

To da se i na njih odnose šerijatski ogranci (tj. da po njima rade) znači da je kafir obavezan da klanja, posti, daje zekat, da radi ostale vadžibe isto kao što je obavezan da dođe sa osnovom a to je iman, i zato će on polagati račun za obje stvari: i za osnovu i za ogranke, i biće kažnjen ako ostavi nešto od ovih ogranaka isto kao što će biti kažnjen za ostavljanje osnove ili imana, i pored toga što mu njegovo dolaženje sa ograncima ne koristi osim nakon što dođe sa osnovom.

Zato, nevjerniku koji je u stanju postiti obavezan post, isto kao što mu je obaveza da prihvati islam, pa stoga ako se mrsi on je griješan zbog svog mršenja, i ovo je razlog zašto ga nije dozvoljeno pomagati u njegovom grijehu, nego ga treba ostaviti da sam sebi priprema hranu.

Rekao je En-Nevevi, rahimehullahu: „Ispravan stav na kojem je većina učenjaka je da su nevjernici dužni i obavezni da dođu sa šerijatksim ograncima, zato je njima zabranjeno korišćenje svile isto kao što je i muslimanima.“ (Šerh Muslim, 14/39)

Imam Er-Remli, rahimehullahu, je u „Nihajetul-muhtadž“ (5/274), spomenuo od učenjaka da su oni zabranili prodavanje hrane nevjerniku u danima ramazana.

Molimo Allaha da uputi ta dva mladića i da popravi njihovo stanje.

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ar/answers/93435/
Prevod: Menhedž