Naslovnica Akida Eš-šefa’at – zauzimanje. Dozvoljeni i zabranjeni šefa'at

Eš-šefa’at – zauzimanje. Dozvoljeni i zabranjeni šefa'at

779
šefaat

Jezičko značenje: kada se neka stvar učini parnom, suprotna neparnoj.

Terminološko značenje: uzeti drugoga za posrednika u pribavljanju neke koristi i otklanjanju neke štete.

Vrste šefa’ata:

  1. šefa’at koji se ne priznaje,
  2. šefa’at koji se priznaje.

Šefa’at koji se ne priznaje:

Značenje: šefa’at koji se traži od nekoga drugog pored Allaha, subhanehu ve te’ala, u stvarima kojih je dostojan samo Uzvišeni Allah.

Dokaz za ovu vrstu šefa’ata:

Allah Svevišnji je rekao:

“O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.” (Prijevod značenja El-Bekare, 254.)

Šefa’at koji se priznaje:

Značenje: šefa’at koji se traži od Allaha, subhanehu ve te’ala.

Uvjeti ovog šefa’ata:

  • Allahova, subhanehu ve te'ala, dozvola posredniku da posreduje ili se zauzima;
  • Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo s posrednikom i onim za koga se posreduje.

Dokaz za ovu vrstu šefa'ata:

Uzvišeni Allah kaže:

“Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!” (Prijevod značenja El-Bekare, 255.)

“A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.” (Prijevod značenja En-Nedžm, 26.)

Propis traženja šefa’ata od živog koji je u mogućnosti da zatraženo učini

1. Ako budeš tražio od njega propisanu ili dozvoljenu stvar koju je on u mogućnosti da učini, to je dozvoljeno i ono je od potpomaganja na dobru.

2. Ako budeš tražio stvar koju ne može učiniti niko pored Allaha, to je širk – višeboštvo.