Naslovnica Fetve Fetve o islamskim obredima Greške nekih hadžija i mutemira (II dio)

Greške nekih hadžija i mutemira (II dio)

188

Prvi dio: Greške nekih hadžija i mutemira (onih koji obavljaju umru)

14Greška: Putovanje žene bez mahrema radi obavljanja hadža ili umre

Ispravno je da je ženi obaveza na putovanju ići sa mahremom, svejedno da li se radilo o obavljanju hadža, umre, ili nečeg drugog. Ukoliko žena nema mahrema onda se ubraja u one koje nisu u mogućnosti obaviti hadž ili umru i nema nikakvog grijeha, niti su joj hadž i umra u takvoj situaciji obavezni, jer je Uzvišeni rekao:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

„Hodočastiti Kabu, radi Allaha, dužan je svako ko bude u mogućnosti do nje doći.“ (Alu Imran, 97)

Hadž mebrur (ispravan hadž) jeste hadž u kojem nema griješenja i nepokornosti, a žena koja obavlja hadž bez mahrema je nepokorna Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. U dva Sahiha se od Abdullaha ibn Abbasa prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Neka se čovjek ne osamljuje sa ženom osim u prisustvu mahrema i neka žena ne putuje osim sa mahremom.“ Neki čovjek tada reče: „Allahov Poslaniče, moja žena je izašla da obavi hadž, a ja sam se prijavio za borbu.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu tada reče: „Idi i obavi hadž sa svojom ženom.“

15Greška: Neke žene kada se očiste od hajza, a već su stupile u obrede ihrama, prilikom čišćenja stidnog mjesta koriste miris što nije dozvoljeno,

jer su osobi u ihramu mirisi zabranjeni.

16Greška: Neki muhrimi smatraju da je muškarcu zabranjeno prekriti lice u toku ihrama

Ispravno je da je takav postupak dozvoljen (ako za njim ima potrebe). A što se tiče dodatka u hadisu o čovjeku koga je udarila životinja pa je preselio: „I ne pokrivajte njegovo lice“, ovaj dodatak je slab i zato ga hafizi poput Buharije i drugih nisu spomenuli. Takođe vjerodostojno se prenosi od nekoliko ashaba da je dozvoljeno prekriti lice.

17Greška: Neki muškarci se sustežu od stavljanja mirisa na tijelo prije oblačenja ihrama

Ispravno je da je takav postupak dozvoljen, šta više to je sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pod uvjetom da se miris stavlja na tijelo, a ne na ihrame. Kada čovjek stavi miris na tijelo nema prepreke nakon toga ako se nešto od tog mirisa zalijepi za ihram.

18Greška: Neki muhrimi donose nijet stupanja u obrede ihrama prije mikata

Nije ispravno donositi nijet stupanja u ihram prije mikata, zbog toga što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio mikate na koje se stupa u obrede ihrama. Što se pak tiče toga da hadžija ili mutemir obuče ihrame prije mikata a potom, kada se približi mikatu, donese nijet stupanja u obrede ihrama, to je dozvoljeno ali je oprečno onome što je bolje i ispravnije. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Uzmite od mene vaše obrede“, a on je ihram oblačio na mikatu. Stoga je ispravnije i bolje da hadžija i mutemir donesu nijet i obuku ihrame na mikatu, osim ako postoji kakva prepreka, poput poteškoće zbog starosti ili bolesti, velike gužve na mikatu i tome slično. Tada je dozvoljeno da od svoje kuće (hotela), u Medini na primjer, obuče ihrame a potom donese nijet stupanja u obrede kada dođe do mikata.

19Greška: Podizanje ruku kada se ugleda Kaba uz učenje dove: „Gospodaru moj, povećaj ovoj kući počast, veličanje, ponos, strahopoštovanje i sigurnost“

Ovakav postupak i ova dova nisu pritvrđeni od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je propisano pri ulasku u Mesdžidul-Haram jeste zikr koji se uči pri ulasku u bilo koji mesdžid (džamiju). Ne postoji ni jedan poseban zikr koji se ući pri ulasku u mesdžid Kabe. Takođe, poželjno je kao i kod ulaska u svaki mesdžid, ući desnom a izaći lijevom nogom.

20Greška: Klanjanje dva rekata tehijetul mesdžida pri prvom dolasku u mesdžidul haram

Ispravno je da je tehijjet (pozdrav) Kabe obavljanje tavafa. Tako da je ispravno da će hadžija i mutemir kada dođu u Mesdžidul-Haram najprije otpočeti sa tavafom. A što se tiče onoga ko uđe u Mesdžidul-Haram bez cilja da obavi hadž ili umru on će klanjati dva rekata prije nego li sjedne kao što je slučaj sa svakim drugim mesdžidom, zbog sveobuhvatnosti hadisa. (tj hadis: Kada uđete u mesdžid ne sjedajte dok ne klanjate dva rekata, tako da nema razlike između Mesdžidul-Harama i ostalih mesdžida osim kada je u pitanju obavljanje hadža ili umre gdje će se najprije otpočeti sa tavafom, Op.prev.).

21Greška: Ispoljavanje ukrasa i mirisanje od stane nekih žena koje misle da na taj način veličlaju Kabu

Takav postupak je zabranjen, jer ženi nije dozvoljeno da ispoljava ukrase i izađe namirisana pa makar to bilo i kod Kabe. U pogledu zabrane pomenutih postupaka se prenosi teška prijetnja u vjerodostojnim hadisima.

22Greška: Neke hadžije smatraju da je bolje i vrjednije da se hadžija popne na brdo Nur

To je novotarija i nema nikakve veze sa obredima hadža ili umre. Nema nikakve vrijednosti niti nagrade u penjanju na ovo brdo ili bilo koje brdo Meke. Ispravno je da se ne treba penjati na ovo brdo i da se treba upozoriti na takav postupak jer se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije peo na njega na hadžu ili umri, niti je to radio bilo ko od ashaba. A da je u tome bio hajr, oni bi nas u tome pretekli.

23Greška: Remel (užurbano hodanje) u svim krugovima tavafa

Ispravno je da to važi samo za prva tri kruga, i to opet kod prvog tavafa (tavaful kudum – tavaf kojeg hadžija i mutemir obavljaju čim dođu u mesdžidul haram). Remel se neće činiti pri obavljanju dobrovoljnog tavafa ili tavaful ifada (tavaf koji se obavlja nakon stajanja na Arefatu), jer se ne prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je praktikovao remel osim u prva tri kruga tavaful kuduma.

24Greška: Ubjeđenje da je abdest uslov ispravnosti tavafa

Iako u ovoj meseli postoji jako razilaženje ispravnije je mišljenje da abdest nije uslov za ispravnost tavafa već da je samo poželjan. Ovo je ono što je odabrao naš šejh (tj. šejh Sulejman Ulvan). Stoga ukoliko se izgubi abdest pri obavljanju tavafa, a teško mu je izaći i obnoviti abdest zbog gužve, umora i tome slično, upotpuniće svoj tavaf i njegov tavaf će biti ispravan. Međutim, nema sumnje da je preče i bolje da bude pod abdestom.

25 Neke hadžije i mutemiri, kada izgube abdest prilikom obavljanja tavafa, te izađu i ponovu uzmu abdest, kada se vrate otpočinju svoj tavaf ispočetka što je greška

Ispravno je da će nastaviti svoj tavaf tamo gdje su stali. Pa ako je na primjer završio tri kruga pa otišao i uzeo abdest, kada se vrati otpočeće sa četvrtim krugom. Isto tako će postupiti onaj ko prekine svoj tavaf zbog određene stvari. (poput onoga koga zatekne namaz u toku obavljanja namaza, on će klanjati a potom nastaviti tamo gdje je stao sa tavafom, Op.prev.)

Skraćeno iz djela Greške nekih hadžija i mutemira od šejha Sadika Ebu Abdullaha
Ostali dijelovi serijala ovdje.