Naslovnica Edeb - Odgoj Istinsko bogatstvo: Zadovoljstvo onim što se ima i skroman život

Istinsko bogatstvo: Zadovoljstvo onim što se ima i skroman život

165

Zadovoljstvo i skroman život

Ebu Hurejra r.a, prenosi da je Poslanik s.a.v.s, rekao:

line quotes

Nije bogatsvo u velikom imetku. Pravo bogatstvo je bogatstvo duše.

(Muttefekun alejhi)1

Uzvišeni Allah kaže:

“Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne brani.“ (Hud, 6)

Ovaj hadis znači da korisno, značajno i pohvaljeno bogatstvo jeste bogatstvo duše. Znači, “kada je duša bogata, mirna je od žudnji, moćna je i veličanstvena. Takva duša ima sreće, uživanja, blagostanja, časti i hvale više nego u bogatstvu koje je stekao čovjek siromašne duše, zato što je rob tom imetku. On ga navodi na prezrene postupke. Takav je čovjek nizak i škrt.

A čovjek bogate duše zadovoljan je onim čime ga je Allah opskrbio i ne teži za bespotrebnim uvećanjem. Nije uporan u traženju i dosadan u pitanju. On je zadovoljan onim što mu je Allah dao i uvijek se osjeća bogatim.

Sušta suprotnost ovome jeste čovjek siromašne duše, koji nije zadovoljan onim što mu je dato. On neprestano nastoji na svaki način uvećati svoj imetak. A kada ne uspije u onome što je tražio, osjeća se tužnim i žalosnim – on je siromašan pored imetka; nije bogat onim što mu je dato i kao da uopće nema tog bogatstva.

Zatim, bogatstvo duše rezultat je zadovoljstva Allahovim određenjem i prepuštenosti Njegovoj odredbi. Takav čovjek zna da je ono što je kod Allaha bolje i trajnije i ne osvrće se na pohlepu i žudnju.“2

Ima li šta ljepše o ovoj temi od Šafijevih stihova:

“Tvoju opskrbu neće umanjiti mirnoća,
Niti će opskrbu uvećati napori.

Tuga nije vječna, ali ni sreća,
neimaština, ali ni blagostanje.

Ako budeš zadovoljna srca,
ti i vlasnik svijeta ste jednaki.“
3

Zato teži, brate muslimane, zadovoljstvu i skromnim potrebama. Opskrbu je podijelio Mudri i Sveznajući. Osloni se na Djelioca opskrbi. Ko se na Njega osloni, On mu je dovoljan. Ebu Derda r.a, veli: “U Kur'anu postoji ajet koji bi ljudima bio dovoljan upućivač na zadovoljstvo:

line quotes

‘A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada’

(Et-Talak, 2,3)4

Znaj da pretjerana težnja za novcem neće povećati opskrbu.

“Jedan je beduin rekao drugome, kada je vidio u njemu pohlepu: ‘Brate, ti tražiš i tražen si. Ono što te traži, neće te izostaviti, a ti tražiš ono što ti je zagarantirano. Zar nikad nisi video pohlepnog siromaha ili zadovoljnog bogataša?’ Drugi je rekao: ‘Nećeš dostići svoje želje, nećeš prestići svoju sudbinu, nećeš premašiti svoju opskrbu, nećeš uzeti ničiji udio – pa zašto srljaš u propast? Svaki ranoranilac ima prethodnika i svaki kasnilac nekoga poslije sebe'“.5

Ko teži skromnosti, Allah će ga učiniti skromnim, a ko bude siguran u svoju opskrbu, Allah će ga učiniti bogatim.“6

Zato:
„Koga zadesi siromaštvo pa zatraži od ljudi da mu ga otklone, ono neće biti otklonjeno. A ko zatraži od Allaha da mu ga otkloni, On će mu poslati opskrbu prije ili kasnije.“7

Ovo je što se tiče dunjaluka. A na ahiretu ovaj čovjek će imati Džennet. Sevban r.a kaže:

Božiji Poslanik s.a.v.s veli: “Ko se povjeri meni da ne traži ništa od ljudi, ja ću se njemu pobrinuti za Džennet?“ Sevban reče: “Ja.“ Nakon toga nije tražio ništa od ljudi.8

“Ko traži od ljudi radi uvećanja imetka“ (bez potrebe), taj čovjek traži vatru. Pa neka traži više ili manje.“9

U vezi s ovom temom prenosi se da se “jedan čovjek žalio Hasanu na loše stanje i plakao. Hasan mu reče: ‘O ti! Sve to činiš iz brige za ovim svijetom. Tako mi Allaha, kada bi sav dunjaluk pripadao smrtniku, pa mu ga oduzmu, ne bih ga smatrao vrijednim plakanaja.’

Jedan se čovjek Šibliju žalio na veliku porodicu. On mu reče: “Vrati se svojoj kući. Koga od tvojih ukućana Allah ne opskrbljuje, izbaci ga na ulicu.“

Šekika el-Belhija tražio je neki čovjek. Njegova žena reče da je on otišao u džihad. On upita:
“Šta je ostavio vama?“
“Je li Šekik opskrbljivač ili opskrbljeni?“ (upita žena, op.M)
“Opskrbljeni“, odgovori posjetilac.
“Opskrbljeni je nama ostavio Opskrbljivača. Čovječe, ne vraćaj se kod nas da nam kvariš srca!10

Iz knjige Moral muslimana, 40 hadisa o moralu s komentarom
Autor: Ahmed Muaz Hakki

Bilješke

1 Buhari, Sahih: Rekaik/15, 17/7; Muslim, Sahih: Zekat/40, h. 120, 2/726.
2 Fethul-bari, 11/272.
3 Divan imama Šafija, str. 16, 17.
4 Muhadarat el-udeba, 1/515.
5 Muhadarat el-udeba, 1/515.
6 Buhari, Sahih: Zekat/50, 2/17; Muslim, Sahih: Zekat/42, h. 124, 1/729.
7 Ebu Davud, Sunen: Zekat, h. 1645, 2/296; Tirmizi, Sunen: Zuhd/18, h. 2326, 4/563, uz napomenu da je ovaj hadis hasen-sahih-garib.
8 Ebu  Davud, Sunen: Zuhd/27, h. 1743, 2/295. Nevevi kaže: Ovaj hadis bilježi Ebu Davud ispravnim lancem prenosilaca. (Rijadu-s-salihin, str. 207).
9 Muslim, Sahih: Zekat/35, h. 105, 2/720.
10 Muhadarat el-udeba, 1/515, 516.