Naslovnica Akida Kako izgledaju meleki, koliko ih ima, šta ih uznemirava, da li se...

Kako izgledaju meleki, koliko ih ima, šta ih uznemirava, da li se hrane, žene i umiru…

5717
meleki, vrste meleka

Uzvišeni Allah dao je melekima nekoliko osobina.

1. Svojstva meleka vezana za njihov izgled: Posjednici krila

Allah je rekao: “Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uisti nu, sve može.” (Fatir, 1)

Riječi dodaje što hoće jeste dokaz da plemeniti melek Džibril, alej hisselam, ima mnogo krila. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kazuje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila, alejhisselam, sa šest stotina krila. (El-Buhari i Muslim)

2. Sposobnost njihovog pojavljivanja u ljudskom obliku

Allah je dao melekima sposobnost da se pretvore u ljudske likove: “Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.” (Merjem, 17)

Također, rekao je Uzvišeni da su dva meleka bili gosti kod Ibrahima, alejhisselam, u liku ljudi. Uzvišeni kaže: “Je li do tebe doprla vijest o uvaženim gostima lbrahimovim?” (Ez-Zarijat, 24)

U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spominje se da je plemeniti melek Džibril, alejhisselam, došao u liku čovjeka, tj. u liku čovjeka po imenu Dihja el-Kelbi, kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio kod Ummu Seleme, te razgovarao s njim. Kada je ustao, rekao je, sallallahu alejhi ve sellem, Ummu Selemi: “Ko je ovo!” Rekla je: “Dihja.” Poslije je Ummu Selema kazala: “Allaha mi, smatrala sam da je to on sve dok nisam čula Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori da je to Džibril.” (El-Buhari i Muslim)

U hadisu stoji: “Vidio sam Džibrila, alejhisselam, kada mi se približio, u liku Dihje.” (Muslim)

A jednom je prilikom Džibril, alejhisselam, došao u liku lijepog, čistog čovjeka. To je navedeno u Omerovom, radijallahu anhu, predanju: “Jednog dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i jako crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i niko ga od nas nije poznavao…” “O Omere, znaš li ko je ovo bio?”, upita Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i odgovori: “Bio je to Džibril, došao je da vas pouči vašoj vjeri.” (El-Buhari i Muslim)

3. Ne dosađuju se, nisu mrzovoljni, nemaju slabosti, nemaju malaksalost u svom robovanju

Uzvišeni Allah kaže:

“Pa, oni koji su kod Gospodara tvog hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38)

“Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se. Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija, 19-20)

4. Meleke uznemirava sve ono što uznemirava ljude

Ovo nam potvrđuje hadis Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko jede crveni ili bijeli luk ili prasu neka se ne približava džamiji, uistinu meleke uznemirava ono što uznemirava ljude.” (El-Buhari i Muslim)

Iz ovog časnog hadisa možemo zaključiti da musliman mora voditi brigu ne samo o konzumiranju luka nego i o drugoj hrani koja može izazvati neprijatan miris koji će uznemiriti klanjače, a to istovremeno uznemirava i meleke.

U sljedećem hadisu čitamo: “Zaista meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze pas i slika.” (El-Buhari i Muslim)

Ovdje se misli na slike s likovima ljudi i životinja.

5. Meleki ne jedu, ne piju i ne žene se

Dokaz da meleki ne jedu jeste slučaj dva meleka koji su došli u goste kod Ibrahima, alejhisselam, u liku ljudi. Ibrahim im je ponudio ispečeno, debelo tele. Oni ga nisu ni dodirnuli, pa ih se Ibrahim uplašio. Kazivanje o Ibrahimu i njegovim gostima nalazimo u suri Hud: I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. ‘Mir!’, rekoše. ‘Mir!’, odgovori on, i ubrzo im donese pečeno tele. A kada vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. ‘Ti se ne boj!’, rekoše oni, ‘mi smo Lutovu narodu poslani’.” (Hud, 69-70)

Islamski učenjaci jednoglasni su kada je riječ o ovim svojstvima. Sujuti navodi: “Zaista meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.” (Hakaik fi ahbari melek, str. 264)

6. Meleki ne posjeduju žensku i dječiju prirodu

Časni je Kur'an kategorički negirao ženstvenost meleka, a mušrici su opisivali meleke ženskom prirodom. Milostivi Allah veli: “Oni meleke, koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja bit će zapisana i oni će odgovarati!” (Ez-Zuhruf, 19)

“Oni govore: ‘Milostivi ima dijete!’ Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.” (El-Enbija, 26)

7. Meleki imaju sposobnost prolaznosti i smrti

Allah Uzvišeni stvorio je meleke sa sposobnošću da umiru, da nestaju i da imaju strah: “l ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!” (El-Kasas, 88)

Također, jedan od dokaza za njihovu prolaznost i smrt jesu Allahove riječi: “l u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (Ez-Zumer, 68)

Riječi i umrijet će oni na nebesima odnosi se na meleke koji borave na nebesima.

8. Meleki su mnogobrojni

Broj meleka poznat je samo Allahu Moćnom. Svevišnji je Gospodar rekao: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna.” (EI-Muddessir, 31)

Katada veli: “To znači da ih ima mnogo.” (Tefsirus-sahih, 4/561)

Alija i Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kažu da je El-Bejtul-mamur kuća na nebu koja je iznad Kabe. (Pogledaj: Džamiul-ahkam lil-Kur’an, 17/59 imama Kurtubija)

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Podignut sam do El-Bejtul-mamura, pa sam upitao Džibrila u vezi s tim, a on mi je odgovorio: ‘Ovo je El-Bejtul-mamur. U njemu svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka i, kada odu, nikada se više ne vraćaju.’(El-Buhari i Muslim)

U drugom hadisu stoji da na nebesima nema mjesta koliko iznosi četiri prsta a da nije na njemu melek koji je na sedždi ili na rukuu. (Pogledaj Tefsir Ibn Kesir, komentar ajeta “A vojske gospodara tvoga samo On zna”)

9. Meleki pomažu mu'minu

Milostivi Allah iz Svoje milosti pomaže svoje vjernike šaljući im Svoje meleke u bilo koje vrijeme. S tim u vezi, Svemilosni je rekao: “‘Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: ‘Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš poslat će vam u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.”‘ (Alu Imran, 123-125)

Treba znati da samo od Allaha pobjeda i pomoć dolaze.

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada/naslov: Menhedž