Naslovnica Akida Zloslutnja i optimizam

Zloslutnja i optimizam

561
tewhid, tevhid

Et-tijere – zloslutnja

Jezičko značenje: preuzeto je od riječi tetajjur, što predstavlja zloslutnju na osnovu neke stvari.

Terminološko značenje: zloslutnja koja se javlja kao rezultat viđenja nečeg, ili slušanja ili saznavanja.

Propis tetajjura: Tetajjur se suprotstavlja tevhidu (vjerovanju u Jednog Allaha, op.M) sa dva aspekta:

1. Onaj kod koga se ovo nađe gubi oslonac u Allaha, subhanehu ve te’ala, i oslanja se na nekoga drugog mimo Njega Uzvišenog.

2. On se veže za stvari koje ne postoje, koje su priviđenja i iluzije.

Dokaz koji ukazuje na zabranjenost tetajjura

Svevišnji je rekao:

Ali ne! Njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina njih nije znala!” (Prijevod značenja El-E’araf, 131.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove i nema (crva) u utrobi.”1

Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Tijere je širk.”2

Stanja onoga koji čini tijere (ko je zloslutan)

Postoje dva stanja:

Prvo, da se suzdrži, zatraži pomoć u tijeri i ostavi djelo (tj. da postupi prema zloslutnji i da joj se pokori. Primjer ovoga je da čovjek ukoliko sretne crnu mačku povjeruje da će mu ona donijeti kakvo zlo na putu, te zbog toga odustane od puta i vrati se, op. Menhedž). Ovo je od najopasnijih vidova tijere.

Drugo, da nastavi, ali s brigom i strahom da mu taj loš predznak ne naudi. Ovo je, također, zloslutnja, ali je manji oblik od prvog (primjer ovoga je kada čovjek koji sretne crnu mačku nastavi put, ali sa brigom da će mu se nešto desiti, op. Menhedž). Oba oblika utječu na smanjivanje tevhida i nanose štetu ljudima.

Lijek za onoga koji osjeti zloslutnju u svome srcu

Neka kaže: “Allahumme la je’ti bil-hasenat illa ente, ve la jedfe’u es-sejji’at illa ente, ve la havle ve la kuvvete illa bike! – Gospodaru moj! Dobro ne donosi niko mimo Tebe, niti zlo odvraća iko osim Tebe! Nema snage niti moći osim kod Tebe!”3

Neka također kaže: “Allahumme la tijere illa tijereke, ve la hajre illa hajreke!Gospodaru moj! Nema nevolje osim od Tebe, niti dobra osim od Tebe!”4

Zatim, na njemu je da:

1. spozna štetnost zloslutnje,

2. bori se sa svojom dušom,

3. vjeruje u Allahovu odredbu,

4. ima lijepo mišljenje o Allahu,

5. klanja istihara-namaz.

Zabranjena tijera

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uistinu, tijera je samo ono što te navede na nešto ili te odvrati od nečega.”5

El-fe’l (optimizam)

Značenje: to je lijepa riječ koja razveseli čovjeka kada je čuje.

Primjer: Čovjek želi da krene na put, pa čuje nekoga kako kaže: “O Salime! O zdravi!”, pa se obraduje zbog nje.

Propis: dozvoljenost istog.

Dokaz za spomenuto: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zadivljuje me el-fe’ (optimizam)l!”6

Razlika između tijere i fe’la (razlika između zloslutnje i optimizma)

Tijere (zloslutnja) predstavlja loše mišljenje o Allahu i čini da čovjek neka od Allahovih prava usmjerava prema drugom, veže srce za stvorenje koje mu ne može niti koristiti niti štetiti.

Fe’l (optimizam) predstavlja lijepo mišljenje o Allahu i ne odvraća čovjeka od njegovih potreba.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema i obrada (tekst u zagradama i naslov): Menhedž

Bilješke:

1 Muttefekun alejh (Buharija i Muslim)
2 Ebu Davud i Tirmizi
3 Ebu Davud
4 Ahmed, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.
5 Ahmed
6 Muttefekun alejh