Naslovnica Akida Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

Šta je tagut, i da li je svaki tagut nevjernik?

1420
tagut i njegove vrste

Pitanje: Koje je značenje taguta, i da li je svaki tagut nevjernik?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Allahu Uzvišenom, i salavat i selam na Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Tagut je izvedenica iz korijena riječi „tugjan“, a što znači: prelaženje granice, i preći sa istine na neistinu, i preći sa imana u kufr i slično tome. Nema nimalo sumnje da je svaki tagut kafir (nevjernik).

Taguta ima mnogo, a glavnih je pet, kao što to spominju imam Ibnul-Kajjim i drugi učenjaci.

Prvi Iblis, neka je Allahovo prokletstvo na njega. Doista, on je glavni i najveći tagut, jer je on taj koji poziva u dalalet, kufr, i bogohuljenje, te poziva u Vatru, pa je zbog toga glavni tagut.

Drugi  onaj ko se obožava mimo Allaha Uzvišenog i zadovoljan je time, pa onaj ko je zadovoljan time da ga ljudi obožavaju pored Allaha Uzvišenog, taj je tagut. Kaže Gospodar u prevodu značenja:
„Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i učinio od njih majmune, i svinje, i one koji su taguta – šejtana obožavali.“1 Stoga onaj ko se obožava mimo Allaha i time je zadovoljan, takav je tagut. Dočim, ako nije zadovoljan time, onda nije tagut.2

Treći onaj ko tvrdi da poznaje nešto od gajba (skrivenog/nedokučivog). Pa onaj ko bude tvrdio da poznaje nešto od gajba taj je tagut, zbog toga što gajb ne poznaje niko sem Allaha Uzvišenog:
„Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna ono što je čulima nedokučivo; i oni ne znaju kada će oživljeni biti’.“3 Prema tome, svaki onaj koji tvrdi da poznaje nešto od gajba, takav sebe poredi sa Allahom Uzvišenim u poznavanju gajba, te je zbog toga tagut.

Četvrti onaj ko poziva druge da ga obožavaju, kao što to čine neki pripadnici sufijskih tarikata, koji manipulišu neukim masama, pa sebe stavljaju na stepen božanstva, tvrdeći da oni mogu pribaviti korist ili nanijeti štetu određenoj osobi, i na taj način se poigravaju s ljudima i iskorištavaju ih!

Peti  onaj ko sudi po onome što Allah, džele šanuhu, nije objavio, zbog toga što On Uzvišeni kaže:
„Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i u ono što je objavljeno prije tebe kako žele da im se pred tagutom – lažnim sudijom sudi, iako im je naređeno da u njega ne vjeruju? A šejtan samo želi da ih u veliku zabludu navede.“4 Dakle, onaj ko sudi po onom što Allah nije objavio, smatrajući da je to s čime sudi bolje i korisnije za ljude, ili da je na istom stepenu kao i Allahov šerijat, ili da ima slobodan izbor u tome hoće li suditi po Allahovom šerijatu ili nečemu drugom, ili da je suđenje po onome što Allah nije objavio dozvoljeno, ovakav se smatra tagutom, i on je očiti nevjernik u Allaha Uzvišenog. Ovo su ti glavni taguti.

Odgovorio: Šejh Salih El-Feuzan
Izvor: https://ar.islamway.net/
Preporučujemo članak Kako se čini kufr u taguta


1 El-Maide, 60.
2 Primjer toga jeste Allahov Poslanik Isaa, alejhis-selam. Njega su ljudi, nakon njegove smrti, uzeli za božanstvo, ali on svakako nije time zadovoljan, jer kako i može biti kada je jedan od Allahovih odabranih poslanika, koji je pozivao svoj narod u tevhid!
3 En-Neml, 65.
4 En-Nisa, 60.