Naslovnica Akida Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom (nekoliko fetvi šejha)

Koristi sa medžlisa sa šejhom Sulejmanom Ulvanom (nekoliko fetvi šejha)

662
Sulejman el Ulvan

O vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu

Šejh Sulejman el-Ulvan, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora, je upitan o vremenu u kojem je najbolje uraditi hidžamu i da li se prenosi nešto vjerodostojno u sunnetu u pogledu toga pa je odgovorio:

Hadisi u kojima se precizira obavljanje hidžame u određenim danima su sporni i nijedan od njih nije vjerodostojan. Najkorisnije vrijeme za hidžamu jeste kako kaže imam Ahmed kada je upitan o tome pa je rekao: Kada krv uzavri.

O hadisu: Tri stvari su zbilja i u zbilji i u šali: brak, razvod braka i redž'a

Upitan je o hadisu u kojem stoji: „Tri stvari su zbilja i u zbilji i u šali: brak, razvod braka i redž'a (vraćanje žene nazad nakon prvog ili drugog razvoda)“ , pa je odgovorio:

Hadis nije vjerodostojan. Pravnici ga spominju kao da se radi o koncenzusu ali nije tako. Imam Kajjim je najbolje govorio o ovoj meseli u svom djelu I'almul muvekiin i pojasnio razilaženje učenjaka u ovoj meseli. Što se tiče razvoda, postoje tri stanja:

  1. Da čovjek da razvod dobrovoljno i ciljano. Tada je razvod validan.
  2. Da da razvod kada nije pri svijesti. Razvod tada nije validan osim ako se radi o pijanoj osobi.
  3. Da ga „pretekne“ jezik i da razvod. Kod ovoga stanja ukoliko je čovjek ciljano izgovorio riječi razvoda ciljajući razvod onda je on validan. A ukoliko je pogriješio u izgovoru, ne ciljajući razvod braka onda razvod nije validan.

O čitanju iz Mushafa na farz namazu

Upitan je o čitanju iz Mushafa na farz namazu pa je odgovorio:

Postoje tri mišljenja islamskih učenjaka:

Prvo mišljenje: zabranjeno je na farz namazu zbog velikog pokretanja (jer se treba držati mushaf, okretati stranice, zatvarati stavljati itd, op. prev).

Drugo mišljenje: pokuđeno je, zato što nema dokaza koji to zabranjuje, a što se tiče pokretanja dozvoljeno je kada ima potrebe.

Treće mišljenje: dozvoljeno je pod dva uvjeta: da imam nije hafiz i da nema iza njega hafiza.

O izlasku žene iz kuće

Upitan je o izlasku žene iz kuće pa je odgovorio:

  • Dozvoljeno je pod sljedećim uvjetima:
  • Da izađe uz dozvolu staratelja
  • Da je sigurna od fitne, ukoliko nije sigurna od fitne onda će izaći sa mahremom
  • Da se kloni zavodljivog govora (tj. da govori normalno bez uvijanja i dotjeravanja glasa, op. prev)
  • Da izađe šerijatski propisno odjevena pokrivši svoje tijelo jer žena je avret.

O poistovjećivanju sa nevjernicima u onome što nije specifično za njih

Upitan je o poistovjećivanju sa nevjernicima u onome što nije specifično za njih pa je odgovorio:

Dozvoljeno je poistovjećivati se u onome što nije specifično za njih. Dokaz tome je kopanje handeka (rova). To nije od stvari koje su specifične za njih i zbog toga su muslimani to radili.

Poistovjećivanje sa nevjernicima je na različitim stepenima, nekada biva kufrom a nekada je haram.

O hadisu Allahova Poslanika: Allah se obavezao da će pomoći trojicu…

Upitan je o hadisu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah se obavezao da će pomoći trojicu: roba koji želi da se otkupi, onoga koji želi brak da bi sačuvao svoju čednost, i mudžahida na Allahovom putu“, da li je vjerodostojan? Pa je odgovorio: Hadis je dobar i može poslužiti kao dokaz.

Izvor saaid.net
Prevod: Menhedž