Minuta uz Kur’an – Allah čuva Svoja stvorenja, a na ljudima je da Mu se pokore

851

Predavač u ovom kratkom predavanju pojašnjava ajet u kome se spominje da je Allah Uzvišeni naredio Musaovoj majci da ga baci u rijeku pojašnjavajući time da je Allah jedini Koji svime upravlja i da ga samo On može spasiti.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com