Naslovnica Akida Razumijevanje Allahovih naredbi

Razumijevanje Allahovih naredbi

168
vrste Allahovih naredbi

Razumijevanje Allahovih naredbi

Allahove naredbe se dijele na dvije vrste:

  • Prva vrsta: Kosmičke naredbe
  • Druga vrsta: Šerijatske naredbe.

Kosmiče naredbe se dijele na tri vrste:

1 Naredba stvaranja i to se odnosi na sva stvorenja. Allah Uzvišeni veli: Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Ez-Zumer, 62.)

2 Naredba opstanka i to se odnosi na sva stvorenja. Allah Uzvišeni kaže:

Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe. (Fatir, 41)

I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. (Er-Rum, 25)

3 Naredba usmjeravanja i upravljanja, donošenja koristi i štete, pokreta i mirnoće, života i smrti itd.

I ova naredba se odnosi na sva stvorenja koja postoje u gornjem ili donjem svijetu.

Allah Uzvišeni kaže:

Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš! Ti uvodiš noć u dan, i uvodiš dan u noć; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa. (Alu Imran, 26-27)

Reci: Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. (El-E'afar, 188)

Život i smrt njegovo su djelo! A kad nešto odluči, samo za to rekne: ’Budi’ – i ono bude. (El-Mu'min, 68.)

Šerijatske naredbe se dijele na pet vrsta:

  • Naredbe vezane za tevhid i vjerovanje,
  • naredbe vezane obredoslovlje (ibadat),
  • naredbe vezane za međusobne odnose (mu'amelat),
  • naredbe vezane za bračnu zajednicu i
  • naredbe vezane za bonton.

Ove naredbe su usmjerene samo ljudima i džinnima, i one su sastavni dio vjere zbog koje je Allah slao poslanike, objavljivao knjige, i one predstavljaju najveću Njegovu blagodat prema stvorenjima.

Srazmjerno uvjerenju prema Allahovim imenima, svojstvima i postupcima i srazmjerno uvjerenju prema Allahovim kosmičkim i šerijatskim uvjerenjima, čovjeku se poveća ljubav i želja za sprovođenjem Njegovih naredbi, kroz pokoravanje i Njegovo veličanje.


Prijedlog za čitanje: Allahova lijepa imena i njihova značenja


Najsretniji ljudi prilikom izvršavanja Allahovih naredbi su oni koji Ga najvše poznaju, a to su prije svih vjerovjesnici, pa onda njihovi sljedbenici.

Sprovodeći Allahove naredbe dolazimo do sigurnosti i upute i otvaraju nam se blagoslovi i iz zemlje, a i iz nebesa, i Allah će nas zbog toga uvesti u Džennet.

Allah Uzvišeni veli:

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Maide, 3)

Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni će biti na Pravome putu. (El-En'am, 82)

A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. (El-E'araf, 96)

Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili – džennetske bašče će prebivalište biti, vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene. (El-Kehf, 107-108)

linija

Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige 
Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)