Naslovnica Islam Nacionalizam na vagi islama

Nacionalizam na vagi islama

2126
Nacionalizam na vagi islama

Na frapantan i rastući nacionalizam nemuslimanskih naroda u svijetu, koji je u prošlom stoljeću odnio više desetina miliona žrtava, a danas je glavni inkubator islamofobije, mnogi muslimani, na žalost, odgovaraju svojim nacionalizmom: ističu se svoja nacionalna obilježja, te se voli i mrzi, uspostavljaju i raskidaju veze na osnovu nacionalne pripadnosti.

Tako vidimo da mnogi muslimani Bošnjaci na muslimana Albanca gledaju drugačije nego na drugog muslimana Bošnjaka, i obratno; mnogi Saudijci potcjenjivački gledaju na nesaudijca, čak iako je on Arapin, Jordanac ili Jemenac, dok mnogi Turci sa omalovažavanjem gledaju na Arapa, i tako u nedogled.

Umjesto da prigrle islam, pa da on bude faktor njihovog zbližavanja i jedinstva, mnogi su prigrlili nacionalizam, pa je on postao faktor njihovog razjedinjavanja i slabljenja.

Umjesto da muslimani u svojim životima ožive poruke islama, mnogi od njih su se vratili pozivima džahilijjeta (džahilijet je stanje neznanja, nepoznavanja istine i udaljenosti od nje; neznaboštvo i paganizam takodjer su od značenja džahilijeta).

Nema sumnje da je poziv u nacionalizam od onih stvari iz džahilijeta koje su loše, s obzirom da nacionalizam poziva nečemu drugome a ne islamu i poziva pomaganju i podržavanju nečeg drugog osim istine. Koliko mnogo zla, i koliko mnogo ratova su ovakvi džahilijetski pozivi uzrokovali narodima, uzimajući im živote i imetke. Posljedice ovakvih nacionalističkih poziva među muslimanima su: razilaženje i razbijanje njihovog jedinstva, usađivanje mržnje u srca jednih prema drugima i njihovo dijeljenje na grupe, plemena i nacije.

Kaže jedan od velikih učenjaka: “Sve što je izvan poziva u Islam i Kur’an, a tiče se potomstva, zemlje, nacionalnosti – način je džahilijetskog razmišljanaja.
Zaista, pa kad je jedan od muhadžira (Mekelije koje su se iselili u Medinu) raspravljao sa jednim od ensarija (Medinelija), i povikao: O muhadžiri, pomozite mi, a ansarija povikao: O ansarije, pomozite mi, rekao je Resul sallallahu alejhi ve sellem: Da li se to dozivate džahilijetskim pozivima, a ja sam još među vama!? I bio je vrlo ljut zbog ovoga.”

Iako znamo da Allah voli ove dvije grupe, muhadžire i ensarije, jer kaže u ajetu sure Tewba, 100: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama…”, uprkos tome, kod gore navedenog slučaja, Poslanik je poziv muhadžira i ensarija, nazvao pozivom džahilijeta. Šta je onda sa onima koji pozivaju u nacionalizam i kroz njega traže pomoć i koji vole ili se ljute u ime nacionaizma!? Zar to nije poziv u džahilijet? Ovo je, bez imalo sumnje čisti primjer džahilijeta.

Kaže Allah u suri Feth, 26: “Kad su nevjernici srca svoja punili žarom, žarom džahilijetskim (paganskim), Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici – a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna.”

Kaže Allahov Poslanik, savs: “Ko god otkaže poslušnost i otpadne od džemata, umire džahilijetskom smrću. Ko god se bori pod zastavom sljeposti, ljuti se zbog assabyah (sekte, grupe), ili poziva u assabyah ili pomaže neku sektu ili grupu, pa zatim umre, umro je džahilijetskom smrću.

Takođe u Sahih Muslimu, kaže Resul savs: “Zaista mi je Allah objavio da morate pokazati milost jedni prema drugima, i da se niko ne uznosi i tlači drugog, niti hvališe i ponosi pred nekim drugim.”

Nema sumnje da je poziv u nacionalizam, poziv u sektaštvo, poziv u mržnju i borbu za određenu grupu ili naciju u ime te grupe ili nacije. Isto tako, nema sumnje da je poziv u nacionalizam poziv u paganski ponos i aroganciju, jer nacionalizam nije Allahova objava načina života, već on (nacionalizam) okuplja i podstiče svoje sljedbenike na omalovažavanje i tlačenje drugih i na uzdizanje i hvalisanje jednih nad drugima, makar propagatori nacionalizma tvrdili drugačije. Nacionalizam je paganska i sektaška ideologija, koja podržava svoju grupu ili narod pa čak i kad su oni agresori, a drugi potlačeni.

Nacionalizam slika
Foto ilustracija nacionalizma

Kaže Resul savs, a prenosi Tirmizi: “Neka se ljudi prestanu hvalisati svojim pradjedovima, koji su umrli, i koji su ništa drugo da džehenemsko gorivo, inače će biti manje zapaženi kod Allaha od insekta koji gura balegu svojim nosom. Allah vas je oslobodio duha sektaštva iz dana džahilijeta i hvalisanja vašim pradjedovima. Zaista je čovjek ili iskreni vjernik ili iskrivljeni griješnik. Svi ljudi su djeca Adema, a Adem je od zemlje.”

Kaže Allahov Poslanik alejhisselam na drugom mjestu: “Zaista, Arap nije bolji od nearapa, niti je nearap bolji od Arapa, niti je bjelac bolji od crnca, niti je crnac bolji od bjelca, osim u bogobojaznosti.

A nacionalizam upravo kaže suprotno: da je Arap bolji od nearapa, a Turčin od Arapa, Albanac od Bošnjaka, pa kuda se odmeću sljedbenici paganske sekte nacionalizma!?

Kaže Allah u suri Hudžurat, 13: “O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i žene stvaramo, i na narode i plemena djelimo, da bi ste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.”

Iz ovog časnog ajeta vidimo da je Allah, koji je čist od bilo koje manjkavosti, objasnio ljudima da su oni stvoreni kao različiti narodi da bi se upoznavali, a ne da se uzdižu i hvališu jedni nad drugima. I Allah, Uzvišeni, proglašava najbolje među njima one koji su najčasniji i najbogobojazniji. A kao što smo vidjeli, šuplje hvalisanje pradjedovima i porjeklom je od džahilijeta. Islam je suprotan tome i poziva u humanost, bogobojaznost, ljubav u ime Allaha i da su svi muslimani djeca Adema as, i da su muslimani jedno tjelo, svaki dio pomaže drugi i svaki dio osjeća bol kad jedan dio boli, kao što kaže hadis Resula savs: Vjernik je vjerniku kao čvrsta građevina, jedan dio podupire drugi. I onda je Poslanik savs spleo prste pokazujući.

Takođe kaže Resul savs: Primjer vjernika u njihovoj ljubavi i milosti je kao primjer tjela, ako jedan dio oboli, cjelo tjelo osjeća nesanicu i temperaturu.

Nacionalizam je paganska i sektaška ideologija.

Prenosi se od Harisa al Ašarija ra da je Resul savs rekao: “Naređujem vam pet stvari, koje mi je Allah naredio: Džemat, slušanje, pokoravanje, hidžru i džihad na Allahovom putu. Pa ko god se otcjepi od džemata, koliko je pedalj (ili dlan), skinuo je islam sa svoga vrata, ukoliko se ne pokaje. A ko god poziva pozivima džahilijeta, on je od džehenemske skupine. Pa je neko upitao: Pa čak i ako posti i klanja? Kaže savs: Da, čak i ako posti i klanja. Zato zovite Allahovim pozivima koje vam je dao: muslimani, vjernici, obožavaoci Allaha.” (Tirmizi)

Ovaj hadis je jasan dokaz protiv nacionalizma. Njegovi pozivači zaslužuju da budu od džehennemske skupine, pa čak i ako poste i klanjaju i tvrde da su muslimani.

Sa ovim govorom se htjelo upozoriti svakog muslimana na džahilijetske pozive, i na njihov poguban kraj, utječemo se Allahu od toga!

Što se tiče onih koji njeguju i propagiraju nacionalizam kao “faktor opstanka muslimana”, a svoje džahilijetske pozive prikrivaju islamskim frazama, najbolji dokaz protiv njih su upravo oni sami! Pogledajte ih gdje su i šta rade sada, a pogledajte i kako su rascjepkali svoj narod. Htjeli su da ujedine muslimane nacionalizmom i demokratskim pozivima (izborima i slično), a razjedinili su ih. Allah neće dati uspjeha u pozivu koji njije od Njega, niti će ono što nije u Njegovo ime opstati!

(Menhedž/Islamski edukativni)

Pojašnjenje: S obzirom da su danas gotovo sve države svijeta nacionalističke, one svojim zakonima prisiljavaju svakog gradjanina da sebe odredi nacionalno. U tom slučaju, musliman će izabrati nacionalnost, ali samo deklarativno, i nikako neće biti nacionalista, da voli ili mrzi nekoga na osnovu nacionalne pripadnosti, niti da se hvališe ili uzdiže nacijom.