Naslovnica Edeb - Odgoj Svako dobro djelo je sadaka

Svako dobro djelo je sadaka

377
islamski tekstovi, kazivanja

Prenosi se od Huzejfe radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Svako dobro djelo je sadaka.” (Muslim)

Ibn Redžeb smatra da se sa sadakom misli na sve vrste dobrih djela i dobročinstva.

– Čak i blagodat Allaha koja od Njega doseže do Njegovih robova je Njegova sadaka koju im je podario.

Poslanik alejhi selam je rekao o kraćenju namaza na putovanju: “To je sadaka koju je Allah udijelio vama, pa prihvatite Njegovu sadaku.” (Muslim)

– On je rekao i sljedeće: “Ko klanja noćni namaz, pa ga nekada savlada san i prespava taj namaz, Allah će mu upisati nagradu za taj namaz i njegov san biva sadakom od Allaha koju je On udijelio njemu.” (En-Nesai)

– Halid bin Midan je rekao: “Allah, doista, svaki dan udjeli jednu sadaku, a Allah ne udjeljuje nikom od Njegovih stvorenja bolju sadaku od te da On spominje roba.”

Sadaka koja nije u novčanom obliku ima dvije vrste 

– Jedna od njih je ona čija korist i dobročinstvo prelazi na stvorenja pa tako biva sadakom za njih, a možda je i bolja i korisnija od samog imetka. Ovo je poput naređivanja na dobro i odvraćanja od zla – zaista je to poziv na pokornost Allahu i prestajanje sa griješenjem prema Njemu; to je bolje od koristi imetkom. Tu spada isto tako podučavanje korisnim znanjem i podučavanje Kur’anu, uklanjanje neprijatnosti sa puta, potraga za onim što donosi koristi ljudima i otklanjanje neugodnosti od njih. U ovo se ubraja i činjenje dove za muslimane i traženje oprosta za njih.

– Muaz radijellahu anhu kaže: “Podučavanje znanju onoga ko ga ne posjeduje je sadaka.”

– U sadaku spada i nenanošenje ezijeta (zla) ljudima. U dva “Sahiha” stoji da je Ebu Zer radijellahu anhu rekao: “Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš ako oslabim i ne budem u stanju da činim neka dobra djela?’ Poslanik mi reče: ‘Sačuvaj ljude svoga zla, jer je to uistinu sadaka!’

– Još jedna vrsta sadake je da čovjek udjeljuje svojoj porodici tj. da ih opskrbljuje. Čak i to je sadaka – prenosi se od Sada ibn Ebi-Vekasa radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Zaista ti nećeš udijeliti niti jednu sadaku – želeći njome samo Allahovo zadovoljstvo – a da za nju nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji budeš stavio u usta svoje žene” (mutefekun alejhi). Ovo ukazuje na to da će on biti nagrađen radi toga ako bude očekivao tu nagradu kod Allaha.

– Vjerovjesnik alejhi selam je rekao: “Nema ni jednog muslimana koji će zasaditi neko drvo ili usjev, a da od toga što je zasadio ne bude jeo insan, ptica ili hajvan, a da za to neće imati sadaku” (mutefekun alejhi)

– Ibn Redžeb objašnjava: “Vanjština svih ovih hadisa ukazuje na to da sve ove stvari bivaju sadakom pa čak i kada čovjek zasadi drvo ili nešto drugo bez nijeta da se drugi s njim okoristi.”

– Druga vrsta sadake koja nije materijalna je ona čija korist se vraća samo izvršiocu; tu spada zikr:

  • tekbir (izgovoriti riječi Allahu ekber – Allah je najveći),
  • tesbih (izgovoriti riječi subhanAllah – slavljen neka je Allah, Allah je čist od bilo kakvog nedostatka),
  • tehmid, (izgovoriti riječi elhamdulillah – hvala pripada Allahu)
  • istigfar (traženje oprosta, izgovoriti riječi estagfirullah – Allaha za oprost molim).

I odlazak u mesdžide je sadaka.

Poslanikova dzamija

– Od Ebu Zera radijellahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Svako od vas obavezan je dati sadaku na svaki svoj zglob. Svaki tesbih je sadaka, svaki tehmid je sadaka, svaki tehlil je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka; a za sve to je dovoljno da se klanja dva rekata duha namaza.”

– Puno je pokazatelja za činjenicu da je zikr bolji od novčane sadake kao što stoji u predaji od Ebu Ed-Derda radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam kazao: “Hoćete li da vas  obavijestim o tome koje je vaše najbolje djelo i najdraže kod vašeg Gospodara, najuzvišenije u vašim deredžama, bolje za vas od udjeljivanja zlata i srebra i bolje za vas od toga da se susretnete s neprijateljima, pa da ih ubijate, a da i oni vas ubijaju?” Ashabi rekoše: “Svakako, o Allahov Poslaniče!” Poslanik je rekao: “Spominjanje (zikr) Allaha aze ve džele.” (Et-Tirmizi)

Sadaka je i to da musliman izvršava prava i obaveze koje ima kod drugog muslimana. U dva “Sahiha” stoji od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao:

“Musliman ima pet prava kod drugog muslimana:

  1. uzvraćanje na selam,
  2. posjećivanje bolesnog,
  3. ispraćanje dženaza,
  4. odazivanje na poziv i
  5. kada kihne i zahvali se Allahu da mu kaže ‘jerhamukellah’ (Allah ti se smilovao).”

– Sadaka je i odlazak kod ljudi radi obaveznih prava koja oni imaju jedni kod drugih. Ibn Abas radijellahu anhu kaže: “Ko ode bratu s pravom kojeg on ima kod njega kako bi ga izvršio i vratio pravo koje duguje, on će za svaki korak imati sadaku.”

– Odgađanje duga onome ko ima poteškoće pri njegovom vraćanju je jako vrijedna sadaka. Vjerovjesnik alejhi selam je rekao: “Ko odgodi dug dužniku koji ima poteškoće pri vraćanju duga on će za svaki dan koji je prošao imati sadaku prije nego što nastupi rok za vraćanje duga, pa kada nastupi rok za vraćanje duga, a on ga i nakon toga odgodi, on će također za svaki dan imati sadaku.” (Ahmed)

– Dobročinstvo odnosno lijepo postupanje prema životinjama je također sadaka kao što je rekao Vjerovjesnik alejhi selam kada je bio upitan o napajanju istih: “U svakom napajanju neke životinje je nagrada.” Takođe je obavijestio da je neka bludnica napojila psa koji je isplaženog jezika uzdisao od žeđi, pa joj je zbog toga bilo oprošteno.

– U sadaku spada i preispitivanje duše o onome što je proteklo od djela, kajanje zbog prethodnih grijeha, žalošćenje zbog istih, ponižavanje duše, preziranje iste Allaha Uzvišenog radi, plač od straha od Allaha subhanehu ve teala, razmišljanje o vlasti nad nebesima, zemljom i o kijametskim događajima.

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje