Naslovnica Fetve Razne fetve Nazivanje kamate fajdom

Nazivanje kamate fajdom

302
novac

Rekao je Uzvišeni Allah:

“O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici. Ako to ne učinite, navješćuje vam se rat od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, pripadaju vam glavnice imetaka vaših; nećete nepravdu učiniti, niti će vama zulum biti učinjen.” (El-Bekara, 278.-279)

Šejh i muhaddis Ahmed Šakir je rekao:

„I evo Kur'an-i-Kerima koji zabranjuje kamatu u formi najžešće zabrane, te pojašnjava propis iste pojašnjenjem koje ne ostavlja mjesta za nikakvo tumačenje, i to da je kamata sve ono što je mimo glavnice imetka. I na ovo također ukazuju i sahih hadisi.

Uzvišeni Allah onome ko uzima kamatu prijeti najžešćom prijetnjom, a to je da mu Allah i njegov poslanik navješćuju rat, i ovo se odnosi na svakog onog koji uzima kamatu(bilo to u velikoj ili maloj količini). Štaviše, prijeti onome ko uzima ono „što je preostalo od kamate“, kako bi propis obuhvatio i najmanji vid kamate.

Isto tako, postoje govori ashaba i tabi'ina u kojima stoji da oni koji uzimaju kamatu pozivaju se na pokajanje, pa ako se ne pokaju obaveza je ubiti ih. I ovo je njihovo precizno i detaljno poimanje značenja iz ajeta koji govori o nagovještavanju rata onima koji uzimaju kamatu.

Ovaj propis važi za one koji taj grijeh čine bez da ohalaljuju (smatraju dozvoljenim) isti, dok onaj ko dozvoljava ono što je Allah u svojok Knjizi i na jeziku poslanika zabranio, a čija je zabrana nužno poznata u vjeri, jedan običan musliman ne sumnja u to da je takav čovjek murtedd (otpadnik) koji je izašao iz islama, i čiju je krv – zbog otpadništva – dozvoljeno proliti, a ne zbog samog uzimanja kamate i ustrajavanja na tome.

Prema tome, o vi muslimani – ako ste muslimani – osvrnite se na stanje muslimanskih zemalja u kojima vladaju prokleti nevjernički sistemi, a koji vode porijeklo od pagansko-evropskih zakona – koji jasno dozvoljavaju kamatu, koristeći dvosmislene izraze s kojima se poigravaju oni koji ih propisuju kako bi kamatu predstavili kao “fajdu” (dobit, korist, op.M).

Čak su otišli do te mjere, da smo vidjeli one ljude koji se pripisuju islamu a koji slijede ove, i druge zakone – i ne shvatajući srž tih zakona, raspravljaju o ovoj “fajdi” i pripisuju islamskim učenjacima neznanje i nepopustljivost ako oni odbiju prihvatiti ove pokušaje ohalaljivanja kamate.

O, muslimani! Uzvišeni Allah u Kur'anu nije nagovijestio rat za činjenje bilo kojeg grijeha osim kamate. Stoga, vidite šta ćete pripremiti za vas, vaš ummet i vaš din. I niko ne može savladati Uzvišenog Allaha.

 

‘Umdetu et-Tefasir, 2196.