Naslovnica Akida Šta je Kur'an: Definicija Kur'ana

Šta je Kur'an: Definicija Kur'ana

1586
Kur'an

KUR’ANI KERIM

Allah subhanehu ve te'ala iz Svoje milosti nije prepustio čovjeka samog sebi već je povremeno slao poslanike koji su od Njega nosili Objavu i pozivali ljude ka vjeri u Allaha subhanehu ve te'ala. Oni su donosioci radosne vijesti i opomene na kaznu kako ljudi ne bi imali opravdanje za svoje nevjerovanje.

“A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar.” (Sura En-Nisa’: ajet 165)

Čovječanstvu je kroz čitav period njegova razvoja silazila Objava koja je odgovarala tom vremenu. Svaki narod imao je poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg Poslanika i donosioca vječnog Šerijata i Knjige koja mu je objavljena, a to je Časni Kur'an.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, završio je ciklus poslanstva i on kaže:

“Primjer mene i ostalih poslanika prije mene jeste kao primjer čovjeka koji sagradi zgradu i uljepša je i dotjera, osim mjesta jedne cigle koja je u ćošku. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se, te rekoše: ‘Još samo da ima ova cigla.’ Pa, ja sam ta cigla, ja sam pečat svim vjerovjesnicima.” (Buhari i Muslim)

Kur'an je Allahova Objava cijelom čovječanstvu, a na to nam ukazuju Kur'an i hadis.

Kaze Allah subhanehu ve te'ala: “Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik.'” (Sura El-E'araf, ajet 158)

Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem:

“Svaki poslanik je poslan svom narodu, a ja sam poslan svim ljudima.” (Buhari i Muslim)

Kur'an obuhvata sve zahtjeve ljudskog života koji su zasnovani na prijašnjim objavama i onome što one nose u sebi. Objavljen je na arapskom jeziku, i izazov je svim Arapima, koji su bili na najvećem stupnju poznavanja svoga jezika, ali su bili nemoćni da dođu sa nečim poput Kur'ana, pa makar i jednom surom i ta njihova nemoć je potvrda istinitosti Objave.

Allah subhanehu ve te'ala obecava čuvanje Kur'ana koji je prenesen tevaturom (neprekidnim lancem više prenosilaca) bez promjene.

Kaže Uzvišeni:

“Donosi ga povjerljivi Džibril.” (Šu'ara 193)

i

“Kuran je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, Posjednika snage, i uvaženog kod Vlasnika Arša, Kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog! A drug vaš nije lud: on ga je na obzorju jasno vidio i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt.” (Tekvir, 19-24)

Nijedna druga, prije objavljena knjiga, nema ovakve opise, jer su one bile ograničene određenim vremenom.

Kur'an je objavljen ljudima i džinnima i on daje rješenja za probleme: duševne, psihičke, tjelesne, društvene, ekonomske, političke, jer je on Objava od Mudroga, Kome pripada sva hvala. A šta ima ljepše od riječi poznatog daije:

“Islam je kompletan sistem, obuhvata sve vidove života. On je država i domovina, vlast i ummet, moral i snaga, milost i pravednost, kultura i zakon, znanje i sudstvo, materija i dobra, zarada i bogatstvo, džihad i da'vet, vojska i misao, te ispravna vjera i ibadet podjednako.”

Danas je čovječanstvo pobijeđeno u svojoj srži, narušeno u svojim sistemima, ogrezlo u nemoralu i njemu nema spasa od najavljene propasti.

Uzvišeni kaže:

“I onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti.” (Ta Ha, 123-124)

Islam je danas jedini nosilac svjetla među tminama drugih sistema i jedino muslimani mogu očistiti svijet od neistina i laži, te ga povesti ka Uputi i spasu. Naši su prethodnici slijedeći Kur'an imali primjernu državu u prošlosti, i jedino je moguće uspostaviti je ponovo uz povratak Kur'anu.

Definicija Kur'ana

Glagol qare'e ima značenje sakupljanja i zbira, dok glagolska imenica qiraet označava: sakupljanje slova i riječi jednih s drugima, s lijepim redoslijedom. A Allah subhanehu ve te'ala kaže:

“Na nama je da ga saberemo da bi ga ti učio. A kada ga mi učimo, ti prati učenje njegovo.” (Kijame 17-18)

Ispravno je reći za kompletan Kur'an da je Kur'an, a isto i za jedan ajet. Tako kada nekoga čujemo da uči ajet iz Kur'ana, pravilno je reći da on uči Kur'an.

Allah subhanehu ve te'ala kaže:

“A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.” (A'raf, 204)

Neka ulema kaže da je Kur'an nazvan tim imenom, jer je sakupio sve prijašnje objave i svo znanje. A Allah subhanehu ve te'ala kaže:

“Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve.” (Nahl, 89)

Kur'an je Alahov govor (kelamullah) koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo se učenje smatra ibadetom i on kao Kelamullah pripada samo Allahu. To nije govor ljudi, džinna ili meleka.

“Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispisu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga.” (Kehf, 109)


Iz djela Fikhul ibadat, grupe autora