Naslovnica Fetve Da li je nikab uslov ispravnosti islamskog odjevanja?

Da li je nikab uslov ispravnosti islamskog odjevanja?

2278
nikab burka

Hvala pripada samo Allahu.

Hidžab u jeziku znači zastor. Hidžab je naziv za sve ono što prekriva, i sve ono što razdvaja izmedju dvije stvari jeste hidžab.

Hidžab je sve ono što prekriva odredjenu stvar i sprječava da se do toga dodje kao što je zavjesa, vrata, odjeća i tome slično.

Himar dolazi od riječi “hamere” što u osnovi znači prekriti, od toga su i riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Prekrijte (hamiru) vaše posude” i sve ono čime se prekriva nazima se “himar”.

Ali se himar u običaju koristi za ono čime žena pokriva svoju glavu, i terminološko značenje te riječi se često ne razlikuje od jezičkog.

Neki pravnici su ga definisali kao ono što prekriva glavu, potiljak i vrat.

Razlika između hidžaba i himara je to da je hidžab ono što prekriva cijelo tijelo žene, dok je himar ono čime žena prekriva svoju glavu.

Nikab je ono čime žena prekriva svoje lice. Razlika između hidžaba i nikaba je ta da hidžab prekriva tijelo uopšteno, a nikab je samo ono što prekriva lice žene.

Što se tiče šerijatske odjeće žene, to je ono što prekriva glavu lice i cijelo tijelo žene.

S tim što se kod nikaba ili burke – na kojima ima otvor za oči – žene se olahko prema ovome odnose, a neke i zloupotrebljavaju tu odjeću, što je navelo neke učenjake da takvu odjeću zabrane, ne zbog toga što ovo u osnovi nije šerijatska nošnja, nego zbog njegovog lošeg korištenja i onoga do čega se došlo i zbog novih oblika i vidova nikaba koji nisu šerijatski čiji su otvori za oči preširoki, tako da se može vidjeti obraz kod žene, nos ili dio čela.

Stoga ako je nikab žene ili njena burka ne otkriva osim jedno oko, i taj otvor bude srazmjeran veličini oka, kao što je prenešeno od nekih selefa, onda je to dozvoljeno, a ako ne bude ovako onda je na njoj da oblači ono što će njeno lice u potpunosti prekriti.

Rekao je šejh Muhamed Salih el-Usejmin, rahimehullah:

”Šerijatski hidžab je da žena prekrije ono što joj je haram pokazati (otkriti), tj. da pokrije ono što joj je obaveza pokriti, a najpreče od toga je lice, zato što je lice ono čime čovjek pada u fitnu i dio koji se želi. Stoga je obaveza ženi da pokrije lice od onih koji joj nisu mahremi… zato što je lice ono što se najpreče treba pokriti, uz to postoje i dokazi iz Allahove Knjige i sunneta Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao i govora ashaba i imama i učenjaka koji ukazuju na obaveznost pokrivanja cijelog tijela žene od onih koji joj nisu mahremi.“ (Fetve o ženi muslimanki, 1/391, 292)

Rekao je šejh Salih Fevzan: ”Ono što je ispravno i na što upućuju dokazi je da je lice žene avret koji se mora pokriti, čak je to dio koji najviše poziva u fitnu, zato što se pogledi najčešće usmjeravaju ka licu, i zato je lice najveći avret na ženi. Pored toga, mnogobrojni su šerijatski dokazi koji ukazuju na obaveznost pokrivanja lica. Od tih je i govor Allaha: ”I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka svoja stidna mjesta čuvaju, i neka ništa od njihovih ukrasa ne pokazuju osim onoga što je spoljašnje i neka njihove haljine niza se spuste.” (En-Nur, 31) Spuštanje haljina niza se podrazumijeva i pokrivanje lica.

Kada je Ibn Abbas radijellahu anhu upitan o riječima Uzvišenog: ”Neka haljine svoje spuste niza se” (El-Ahzab, 59) pokrio je svoje lice a pokazao jedno oko. Ovo upućuje da se ajetom podrazumjeva pokrivanje lica, i ovo je tefsir Ibn Abbasa, radijellahu anhu, ovog ajeta kao što to od njega prenosi Abide Selmani kada ga je o tome upitao.

U sunetu postoje mnogobrojni hadisi koji ukazuju na ovo, a od kojih je: ”Poslanik sallallahu lajhi ve sellem je zabranio ženi koja je u ihramimma da nosi nikab ili burku”. Ovo jasno upućuje da je ona prije ihrama pokrivala svoje lice.

Ovo ne znači da ako ne bude imala nikab ili burku da će ona ostati otkrivenog lica kod muškaraca koji su joj stranci. Ne, na njoj je da ona prekrije lice sa nečim drugim mimo nikaba i burke. Dokaz za to je hadis Aiše radijellahu anha gdje kaže: ”Bili smo sa Allahovim Poslanikom sallallahu aljhi ve selem u ihramima, i kada bi pored nas prošli muškarci mi bi naše himare spustale na naša lica, a kada bi prošli, mi bi ponovo otkrile lica”.

Stoga je i žena u ihramu i ona koja nije u ihramu obavezna da pokrije lice u prisustvu maškaraca koji su stranci, zato što je lice osnova ljepote, i to je ono gdje su pogledi muškaraca uprti… a Allah najbolje zna.” (Fetve žene muslimanke, 1/396-397)

On je takođe rekao: ”Nema smetnje da se lice pokrije sa nikabom ili burkom na kojem ima samo dva otvora za oči, zato što je ovo bilo poznato u vrijeme Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga što za ovim postoji potreba, pa ako se ne vide osim oči onda u tome nema smetnje, pogotovo ako je ovo običaj da žena oblači u njenom društvu.” (Fetve žene muslimanke, 1/399).

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ar/21134
Prevod: Menhedž