Naslovnica Edeb - Odgoj Opraštanje – ajeti, hadisi i citati selefa o opraštanju

Opraštanje – ajeti, hadisi i citati selefa o opraštanju

2449
islamske slike

Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Božiji Poslanik salallahu alejhi we selem rekao: “Milostinja neće umanjiti imetak; kada oprostiš nekome, Allah će ti uvećati snagu i kada budeš skoroman, Allah će te uzdići.” (Muslim, Sahih: El-Birr/19.h. 69, 4/2001)

Uzvišeni je rekao:

“…neka im oproste i ne zamjere! A Allah prašta i samilostan je.” (En-Nur, 22);

“Ti sa svakim – lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (El-Eraf, 199)

Ulema navodi dva tumačenja ovog hadisa:

prvo: vanjsko tumačenje: onaj ko je blag i oprašta, bit će drag i važan srcima. Njegova snaga i poštovanje bit će veće;

drugo: nagrada i moć na Ahiretu. (Muslimov Sahih s komentarom Nevevija, 16/141)

Znaj da je “slast opraštanja veća od slasti zadovoljavanja osvete; jer slast opraštanja prati lijep završetak, a zadovoljavanje osvete slijedi griža savjesti” (Muhadarat el-udeba, 1/226.)

“Omer je rekao: ‘Najbolje je opraštanje onda kada možeš nadoknaditi štetu, a najbolja pravda jeste kada si srdit.” (Edebul-mudžalesa, str. 155.)

Seid b. Musejjib veli: “Bolje je da vođa pogriješi u opraštanju nego da pogreši u kazni.” (Edebul-mudžalesa, str. 116.)

Prenosi se da je Lukman rekao svome sinu: “Laže onaj ko kaže da se zlo suzbija zlom. Ako hoće da to dokaže, neka zapali vatru pored vatre – hoće li jedna drugu ugasiti? Neće! Dobro suzbija zlo kao što voda gasi vatru!” ( Revdatul-ukala, str.169.)

O ovoj temi prenosi se da je čovjek rekao Mensuru kada je porazio stanovnike Šama koji su se bili okrenuli protiv njega s Abdullahom b. Alijom na čelu:

“O vladaru pravovjernih! Osveta je pravda, a opraštanje vrlina. Mi ne vjerujemo da će vladar pravovjernih napraviti lošiji izbor i uzeti nešto što je manje vrijedno..”

Kaže se: opraštanje je najpotrebnijhe onome ko je u najboljoj prilici da se osveti; a najgluplji je onaj ko nanosi štetu slabijem.

Iz knjige: Moral muslimana
Autor: Ahmed Muaz HAKKI
Priprema i naslov: Menhedž