Naslovnica Edeb - Odgoj Adabi žene na putovanju

Adabi žene na putovanju

154
Muslimanka

Adabi žene na putu su sljedeći:

1Nekorišćenje mirisa

Kada žena muslimanka hoće da izađe iz kuće, neće se namirisati, a to shodno hadisu koji bilježi Muslim od Zejnebe Sekafije da je prenijela od Poslanika, alejhissalatu vesselam, da je rekao:

“Kada neka od vas htjedne da ide na jaciju, neka se ne miriše te noći.” (Muslim, 443)

Muslim bilježi i hadis od Ebu Hurejre da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Koja god se žena namiriše, neka ne prisustvuje s nama na jaciji.” (Muslim, 444)

U predaji koju bilježi imam Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, od Ebu Musaa Eš'arija, stoji da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Bilo koja žena koja se namiriše i prođe pored ljudi pa oni osjete njen miris, bludnica je.” (Ahmed, 4/414)

2 Hodanje uz kraj puta

Shodno hadisu koji bilježi Ibn Hibban i drugi od Ebu Hurejrea da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Ne priliči ženama sredina puta.”1

3 Vođenje računa o pokrivanju, ako ulazi u kuću u kojoj ima muškaraca

Taj je edeb shodno hadisu koji bilježi Ibn Madže i drugi od Aiše da je rekla ženama iz Himsa: “Vjerovatno ste vi od onih žena koje ulaze u javna kupatila? Čula sam Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže: ‘Koja god žena skine svoju odjeću u nekoj drugoj, osim u kući svoga muža, porušila je vezu između sebe i Allaha.'”2

4 Obavezna je da izađe pokrivena

Žena će oblačiti onu odjeću koja neće isticati njene obline niti ukazivati na njena stidna mjesta, nego će je pokriti čitavu, jer je cijelo tijelo žene stidno mjesto, kao što kazuje Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam.

5 Obavezna je da se pridržava edeba koji su navedeni u riječima Uzvišenog:

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. (Nur, 31)

Ovaj časni ajet je sljedećeg značenja (kaže Allah): “I reci, Vjerovjesniče, vjernicama da obore poglede svoje i da ne gledaju u ono što im je zabranjeno gledati i neka čuvaju svoje spolne organe od harama. Neka ne pokazuju svoje ukrase muškarcima, nego neka se prekriju odjećom: mahramom, ogrtačem i sličnim, što će prikriti njihovu ljepotu. Treba da spuste vela sa glave na svoja prsa, uključujući i lice, kako bi imale zastor.”

Znači, neće pokazivati svoju ljepotu nikom osim svojim muževima, jer muž ima pravo da od svoje supruge vidi ono što ne vide ostali. Neki dijelovi tijela žene – lice, vrat, ruke, podlaktice, dozvoljeni su i da ih vide, osim muževa i svekrovi, muževljevi sinovi, njeni sinovi, njena braća, bratići, sestrići, sestre muslimanke, ali ne i nevjernice, oni koji su u njihovoj vlasti, ili stari i nemoćni muškarci koji nemaju nikakve sklonosti i potrebe za ženama, kao i lutalice koji ulaze u kuću samo radi hrane i pića, ili malehna djeca koja ne obraćaju pažnju na žensku ljepotu niti imaju nagona i strasti. Žena ne treba da korača kako bi se čulo zveckanje njenog nakita, halhale i sličnog.

Vjernici, navikavajte se na pokoravanje Allahu i sprovođenje Njegove naredbe i bježanje od Njegove zabrane. Nastojte da imate lijepe osobine i izbjegavajte pokuđeno ponašanje i odvratnost kako biste zadobili Allahovo zadovoljstvo i Njegov Džennet i kako bi vas opskrbio Svojom milošću. (Ettefsirul-mujesser, 410)

Žena treba da izbjegava privlačenje pažnje muškaraca spram onoga što je skriveno od njenih ukrasa; bilo da se radi o mirisu ili nakitu, ili da odlučnim korakom stupa kada hoda. Iz ovog ajeta se mogu izvesti sljedeći zaključci:

  • obaveznost obaranja pogleda i čuvanja spolnog organa;
  • obaveznost toga da žena pokrije svoje ukrase i mjesta osim onih koja se ne mogu pokriti zbog izuzetnog razloga;
  • nabrajanje onih pred kojima vjernica može pokazati svoje ukrase bez problema;
  • olakšavajuća okolnost pokazivanja ukrasa starcima i malehnim dječacima koji nisu svjesni ženskog tijela.

6 Neće oblačiti odjeću kojom će privlačiti poglede drugih

Uz to će još i orijediti izlaženje, osim kada je primorana, shodno riječima Uzvišenog Poslanikovim, alejhissalatu vesselam, ženama:

U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte. (El-Ahzab, 33)

i riječima Poslanika, alejhissalatu vesselam:

“Žena je avret3 i kada izađe, šejtan je okupira.”

7 Obavezna je da ne sjedi sa onim muškarcima koji joj nisu halal (tj. mahrem)

Svejedno da li je to na putu, u parku ili na fakultetu, uz opravdanje da su joj to kolege ili prijatelji. U islamu nema kolegijalnosti ili prijateljstva između čovjeka i žene.

Iz knjige Enciklopedija islamskog ponašanja
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema i naslov: Menhedž

1 Hadis je dobar uz sve svoje predaje i načine, pogledaj: Mevariduz-zaman, 1969.
2 Ibn Madže sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, 3750.
3 Ono što se ne pokazuje drugom. (op. prev.)