Naslovnica Edeb - Odgoj Sedam stvari koje je musliman dužan prema drugom muslimanu

Sedam stvari koje je musliman dužan prema drugom muslimanu

2150
islam

Adabi lijepog odnosa prema muslimanima

Veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, ma koje nacije i boje kože bio i kojim jezikom govorio, je veza vjerovanja u Allaha, u tom smislu Uzvišeni veli: “Vjernici su samo braća.1

Musliman treba da ispunjava prema svome bratu muslimanu određena prava i obaveze, kao što kaže Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: “Musliman je prema muslimanu dužan pet stvari: … .2 Vjernik je čvrsto ubijeđen, ispunjavajući ta prava i obaveze, da je to svojevrstan vid ibadeta kroz koji se približava Uzvišenom Allahu.

Musliman prema svome bratu muslimanu dužan je sljedeće:

1. Kada se sa njim sretne, pozdraviti ga riječima: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! (Neka je mir i Allahova milost i blagoslov na vas!)

Jer Poslanik, sallahu alejhi ve sellem kaže: “Nazivaj selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš.3

Pozdravljeni će mu odgovoriti riječima: Ve alejkumusselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu (Neka je i na vas mir, Allahova milost i berekat), slijedeći riječi Uzvišenog Allaha. “Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili ga odvratite istim!4

A zatim se sa njim rukuje, što ostavlja velik trag na obojicu, jer Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže:Nema dvojice muslimana koji se, kada se sretnu, pozdrave i rukuju, a da im, i prije nego što se rastanu, neće biti oprošteno.5

2. Kada se razboli, obići ga i zamoliti Allaha za njegovo ozdravljenje

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: Uzvišeni Allah će reći na Sudnjem danu: ‘Sine Ademov, bio sam bolestan pa me nisi obišao.’ A on će reći: ‘Gospodaru, kako ću te obići a Ti si Gospodar svjetova?’ Kaže Uzvišeni: ‘Zar nisi znao da je moj rob taj i taj bio bolestan, pa ga nisi obišao, zar nisi znao da si ga obišao da bi Me našao kod njega?’6 I kaže u drugom hadisu, podstičući na obilaženje bolesnog:Zaista, kada musliman obiđe brata muslimana, neprestano je u džennetu (tj. ubire plodove dženneta) sve dok se ne vrati.7

3. Dovi za njega kada kihne…

…nakon što čuje da je rekao: ( الحمد لله ) Elhamdullilahi (Hvala Allahu), reći će: ( يرحمك الله ) Jerhamukellahu (Allah ti se smilovao), a ovaj koji je kihnuo će odgovoriti: ( يهديكم الله ويصلح بالكم ) Jehdikumullahu ve juslihu balekum (Allah vas uputio i važe stanje popravio), pridržavajući se Poslanikovih, sallahu alejhi ve sellem, riječi:

Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).8

4. Učestvuje sa njim u njegovim radosnim trenucima, a ako ga pozove na gozbu, odazove se…

…jer Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: “Najgora hrana je gozbenska hrana sa koje se odbijaju oni koji bi došli a pozivaju oni koji ne žele doći, a onaj ko se ne odazove pozivu na gozbu, otkazao je poslušnost Allahu i Njegovom Poslaniku.9

5. Posavjetovati ga u slučaju da zatraži savjet po bilo kom pitanju…

…objasniti mu dobro ili zlo u shodno tom viđenju po tom pitanju i posavjetovati ga ako vidi da mu je potreban savjet, rukovodeći se riječima Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: Kada neko od vas svoga brata upita za savjet, neka mu ga da.10

Drugom prilikom je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: Vjera je savjet. Upitan kome, odgovorio je: Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i muslimanima, uopće.11

A to je zbog toga što vjernik želi svome bratu ono što želi i samom sebi, a ne voli da ga zadesi ono što ne bi volio da se desi njemu, postupajući po riječima Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi.”12

Islam poziva članove društvene zajednice na čuvanje imanskih veza, kao što poziva da se prevaziđe ono što prijeti kidanju tih veza i izlaže ih potresu. Zbog toga islam zabranjuje da musliman izbjegava svoga brata više od tri dana, jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom muslimanom više od tri dana, sretnu se pa jedan od drugog okreće glavu, a bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam.”13

6. Ne nanosi mu zlo i ne čini mu ništa što mu nije drago, u njegovom imetku, krvi ili časti…

…jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: Muslimanu je sve što musliman ima sveto (nepovredljivo): njegova krv, njegov imatak i njegova čast.14 A drugom prilikom je rekao: Psovanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je kufr (nevjerstvo).15

7. Pomoći mu i ne ostavljati ga na cjedilu u slučaju bilo kakve potrebe…

…rukovodeći se riječima Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “Ko pomogne bratu muslimanu kada mu je potrebna pomoć, i Allah će njemu pomoći kada mu bude potrebna pomoć.16

I njegovim riječima, sallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu: Pomozi svome bratu, bilo da čini nepravdu ili je njemu učinjena nepravda. Ako čini nepravdu, neka mu zabrani, jer je to pomaganje njemu, a ako mu je učinjena nepravda, neka mu pomogne.17

Iz djela Ponašanje i moral svakog muslimana
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješke

1 El-Hudžurat 10.
2 Buharija, Knjiga o dženazi namazu, poglavlje: Naredba o ispraćanju dženaze, broj 1240.
3 Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Pojašnjenje da djela u islamu imaju različite vrijednosti i naviđenje najboljih djela, broj 39.
4 En-Nisa 86.
5 Ibn Madže, Knjiga o adabima, Poglavlje o rukovanju, broj 3703, a šejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan.
6 Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Vrijednost obilaženja bolesnog, broj 2569.
7 Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Vrijednost obilaženja bolesnog, broj 2568.
8 Buharija, Knjiga o adabima, poglavlje: Šta se kaže onom ko kihne, broj 6224.
9 Muslim, Knjiga o braku, poglavlje: Naredba odazivanja pozivu na gozbu, broj 1432.
10 Buharija, Knjiga o trgovini, poglavlje: Da li mještanin da prodaje za stranca bez naplate, i da li da ga pomogne ili posavjetuje, 68. poglavlje, broj 2157.
11 Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Vjera je savjet, broj 55.
12 Buharija, Knjiga o imanu, poglavlje: Od imana je da voli svom bratu ono što voli samom sebi, broj 13.
13 Buharija, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza, poglavlje: Zabrana izbjegavanja više od tri dana bez opravdanog šerijatskog razloga, broj 2559.
14 Muslim, Knjiga o dobročinstvu i održavanju rodbinskih veza, poglavlje: Činjenje zuluma muslimanu, ostavljanje na cjedilu, omalovažavanje, njegova krv, čast i imetak su zabranjeni, broj 2564.
15 Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Pojašnjenje riječi Vjerovjesnika, sallahu alejhi ve sellem, psovanje muslimana, broj 64.
16 Muslim, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Zabrana zuluma, broj 2580.
17 Buharija, Knjiga o žalbama, poglavlje: Pomozi brata bio on zalim ili mazlum, broj 2444.