Zaklinjanje, zakletva

Hilf – zaklinjanje nečim mimo Allaha

Jezičko značenje: obvezivanje. Terminološko značenje: potvrđivanje određenog propisa spominjanjem nečega veličanstvenog uz upotrebu harfova za zaklinjanje. Harfovi kojima se zaklinje jesu (u arapskom jeziku, op. M):...
Na slici je brana koja djelimično liči na pregradu koju je sagradio Zul-Karnejn

Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn nad Jedžudžom i Medžudžom

Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu'alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: "Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu...
Sudnji dan ilustracija

Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

To je: Čas neizbježni, Smak svijeta, Teška nevolja, Samoobmana, Glas zastrašujući. Bilježi se od Ebu Se'ida el Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:...
islamske teme

Maslahat ad-dawa (korist za dawu) – idol koji se obožava mimo Allaha

Ibn Tahir al-Makdisi al-Hafiz je rekao: Čuo sam Imama Ebu Ismaila Abdullaha ibn Muhammeda al-Ensarija u gradu Herah kako kaže: „Mač je stavljan pet puta...
islamske teme

Kazivanje o Ademu i Havi, stvaranje džinna i šejtana i mudrost u tome

Kazivanje o Ademu i Havi Kazivanje o Ademu i Havi se spominje u Kur'anu. Iako je ono u mnogo čemu slično onima koja su prenesena...
akida, islamsko vjerovanje

Šta je ispravno: pripisivati se selefijama, ili slijediti pravac selefa?

U komentaru na Poslanikov hadis: „I poručujem vam bogobojaznost prema Uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, čak kad bi rob postao zapovjednik. Zaista, ko poživi...
pretjerivanje u vjeri

Pravilo na osnovu kojeg određujemo šta je to pretjerivanje u vjeri

Pretjerivanje (el-guluvv) Pretjerivanje je prelaženje granica koje je postavio islam, bez obzira da li se radilo o dodavanju ili oduzimanju nečega. Ibn Hadžer veli: „Guluvv je...
islamske fetve

Mudrost u onome što Allah naredi ili zabrani

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah: Sve ono što je Allah Uzvišeni naredio, naredio je iz mudrosti, i sve ono što je zabranio, zabranio je...
djurdjevdan

Opasnost proslave đurđevdanskih praznika

Svake godine početkom mjeseca maja, velikim djelom sjeverne Zemljine hemisfere, od Centralne Azije do Zapadnog Balkana, ljudi raznih nacija i vjera, proslavljaju praznik koji...
Prvi maj, blagdan

Da li je dozvoljeno slaviti/obilježavati Prvi maj?

Prije nego spomenemo šerijatski propis o obilježavanju Prvog maja, spomenućemo ukratko definiciju praznika, tj. blagdana u islamu: „Praznik (blagdan) je ime za ono što se...
islamske teme

Dozvola harama i zabrana halala je laž na Allaha

Dozvola harama i zabrana halala Neznanje je uzrok da se dozvoli haram (zabranjeno), ili zabrani halal (dozvoljeno), a Allah je zabranio da ljudi sami od...
video

Zašto su se arapi borili protiv Poslanika a.s. || šejh Ebu Ishak el Huvejni

Šejh Ebu Ishak el Huvejni, jedan od najvećih učenjaka današnjice, govori o jednom ruknu (temelju) islama zbog kojeg su se arapi mušrici borili protiv...

Sadržaj iz islamskog vjerovanja

Čitajte još...

Glasanje za predsjedničkog kandidata

Da li su ashabi i selefi tražili vođstvo (funkciju) i kako...

Ashabi i ispravni prethodnici u ummetu Muhammeda alejhisselam nisu tražili vodstvo, tj. nisu tražili od ljudi da budu na vodećim funkcijama, postupajući tako po preporuci Allahovog...