Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava imama Mehdija

Predznak Sudnjeg dana: Pojava imama Mehdija

2263
Imam Mehdi slika
Ilustracija

Pojava Mehdija

Kako se budu širile smutnje i neredi pri kraju vremena, i kako bude zavlada nepravda, kada će jaki uzimati od slabog, i kada će zlikovci biti oni koji će držati stvari u svojim rukama, vjernici će se nadati i moliti za novi dan, kada će nestati tame i nepravde koja je zahvatila zemlju. Uzvišeni Allah će tada dati da se pojavi Muhammed ibn Abdullah el-Haseni el-Alevi el-Mehdi.

Pa ko je dakle taj Mehdi, zašto i odakle će se pojaviti, da li on postoji, šta radi i ko su mu sljedbenici? Sve su ovo pitanja i još mnoga druga koja se nameću kada se spomene Mehdi i njegova pojava. U  narednom dijelu ćemo ukratko i jasno odgovoriti na ova pitanja.

Ime i porijeklo

Ime mu je Muhammed ibn Abdullah el-Haseni el-Alevi, a potomak je Poslanikove, sallalla­hu alejhi ve sellem, porodice, od ćerke mu Fatime i unuka  Hase­na sina Alijeva, neka je Allah s njima svima zadovoljan. Abdu­llah ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da du­njaluka nije ostalo nego samo jedan dan, Allah bi taj dan ­produžio da pošalje čovjeka od mene, iz moje porodice, čije je ime isto kao i moje, i ime njegovog oca isto kao ime moga oca.“1

Slika pokazuje Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, porijeklo od Adema, alejhi selam.

Pojavit će se dakle pri kraju dunjaluka, i to nakon što se rasprostrane smutnje i zavlada nepravda, pa će Uzvišeni Allah učiniti da se pod njego­vim vodstvom popravi stanje ovog ummeta. Bit će dobri čovjek, po sta­novištu Ehli sunneta, i pod njegovim će se zapovjedništvom i vojevanjem skupiti vjernici u niz pohoda.

Svojstva

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mehdi je od mene2, visokog je čela, podužeg blago povijenog nosa, ispunit će zemlju pravdom kao što je bila ispunjena ne­pravdom, vladat će sedam godina“3

Ime mu je isto kao i Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, i ime oca također: Muhammed ibn Abdullah, iz porodice je Poslanikove, iz loze Ha­sana ibn Alija, radijallahu anhu.

To što je od Hasanove loze nosi sa sobom određenu mudrost. Naime, kada je Ali, radijallahu anhu, ubijen kao šehid, a bio je halifa muslimana, hilafet je preuzeo njegov sin Hasan. Međutim, Muavija ibn Ebi Sufjan, radi­jallahu anhu, je također bio halifa, te su tako istovremeno bila dvojica vođa, Hasan u Iraku, Hidžazu i okolini, a Muavija u Šamu i okolnim mjestima. Međutim, Hasan se odrekao svoga vođstva i prepustio ga Muaviji, nakon šest mjeseci hilafeta, u ime Allaha, dželle ve'ala. To je uradio radi očuvanja jedinstva muslimana pod jedinstvenim vodstvom,  i radi sprječavanja pro­lijevanja krvi, a ne radi bilo kakve materijalne nadoknade. I Allah, dželle ve'ala, mu je to nadoknadio, jer ko nešto ostavi radi Allaha, On će njemu ili njegovom potomku dati i nadoknaditi bolje od toga.4

Vrijeme Mehdijeve vladavine

Mehdi će vladati među muslimanima sedam godina, i u tom će vreme­nu zemljom vladati pravda, kao što je do tada vladala nepravda. Te će godi­ne biti godine blagostanja, zemlja će rađati, kiše padati, imetak se umnoža­vati bez ograničenja… O ovome će biti posebno govora.

Odakle će se pojaviti

Mehdi će se pojaviti sa istoka, i naravno sa skupinom koja će ga Allaho­vom odredbom pomoći i podržati, boreći se na Allahovom putu i čvrsto se držeći vjere. Ova će skupina također biti sa istoka, kako se to navodi u hadisu.

Vrijeme pojave

Pri kraju dunjaluka, kada se preokrenu stvari i ljudi promijene, izbit će sukob za riznice Kabe između trojice sinova ljudi, sve trojica će biti sinovi vladara, i svaki će bogatstvo željeti za sebe. Međutim, nijedan od njih neće uspjeti preuzeti riznice. Utom će se pojaviti Mehdi, tu u Mekki, a među ljudima će se pročuti za njegovu pojavu, pa će mu doći i kraj Kabe mu pri­segnuti na vjernost i poslušnost.

Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izbit će sukob oko vaših riznica između trojice, svi će biti sinovi halifa, a niko od njih ih neće preuzeti. Potom će se pojaviti crne zastave iz smjera istoka, pa će napasti, boreći se kako se niko tako nije bo­rio.” „Potom je“, – kaže Sevban, “spomenuo nešto ali ne sjećam se šta, pa je rekao” – “Pa ako ga vidite, dajte mu prisegu makar išli puzeći po snijegu.“5

“Svi od njih sinovi halifa” znači da će sve trojica biti sinovi vladara i da će imati svoje sljedbenike, a svaki će htjeti vlast kao što ju je i njegov otac imao. “Vaše riznice” su ili riznice Kabe, tj. zlato i drugo blago za koje se kaže da se nalazi ispod nje, ili je sama vlast, tj. hilafet. Neki misle da se pod riznicama cilja na brdo zlata koje će se ukazati nakon povlačenja rijeke Eufrat.6

Ovdje se valja zapitati kako razumijeti to što će se Mehdi pojaviti u Mekki, a da će se zastave pojaviti sa istoka, iz pravca Horosana.  I, za­što će zastave biti crne boje?

Ibn Kesir ovako odgovara na ova pitanja: “Mehdi će biti potpomognut stanovnicima sa istoka koji će podržati njegovu vlast i učvrstiti  njegov po­ložaj. Nosit će crne zastave, a to … jer je zastava Allahovog Poslanika, salla­ llahu alejhi ve sellem, bila crne boje, zvali su je El-Ukab.”7

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pri kraju moga ummeta pojvit će se Mehdi, njega će Allah podariti pa će padati kiše8 zemlja će rađati svoje ze­lenilo, a on će dijeliti imetak podjednako, i umnožit će se stoka, uzdignut će se ummet, živjet će sedam ili osam.”9 U jednoj drugoj predaji se dodaje: “Poslije njega neće biti više hajra.“10

Riječi “davat će imetak podjednako” znače svim ljudima isto. Riječi “poslije njega neće biti hajra” ukazuju da kada on preseli na ahiret,  ponovo će se pojaviti zlo i ogromna smutnja. Šejh Bin Baz navodi slijedeće: “Pojava Mehdija je poznata stvar, a mnogobrojni su hadisi koji o tome govore, i to opsežno i sinergično. Nemalo je učenjaka koji su kazali da su ovi hadisi na stepenu mutevatira11, i to značenjskog oblika, zbog mnoštva predaja, njihovih različitih izvora, prenosilaca i ashaba koji ih prenose, te korištenih izraza. Sve ove predaje nedvojbeno ukazuju da je Mehdi istinit i stvaran, i da je nje­gova pojava činjenica koja će se desiti. Ime mu je Muhammed ibn Abdullah el-Alevi el-Haseni, iz loze Hasana sina Alijevog, radijallahu anhu. Mehdi će kao imam i vođa biti ustvari Allahova milost ljudima koji će pri kraju dunjaluka uspostaviti pravdu i podržati istinu, a spriječiti i ukinuti zulum i neprav­du. Allah će ga učiniti dobročiniteljem u pravdi, uputi i od pomoći ljudima.”12

Vrste predaja o Mehdiju

Postoje generalno dvije vrste hadisa o Mehdiju, u prvoj se spominju njegova djela i uloga u događajima, a u drugoj se kazuje isključivo o njego­vim osobinama.

Spomenut ćemo ovdje dio ovih hadisa, a i to je dovoljno kao potvrda o njegovoj pojavi pri kraju vremena i kao predznak Sudneg dana. O Mehdi­ju je zabilježeno pedesetak hadisa, od toga ima i vjerodostojnih i dobrih i slabih. Osim toga postoji još osamnaest predaja. Učenjaci poput Es-Seffa­rinija13, Sadika Hasana Hana14 i Hafiza el-Arija15 tvrde da je broj hadisa o Mehdiju dostigao stepen mutevatira.

1 Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pri kraju moga ummeta pojavit će se Mehdi, njega će Allah podariti pa će padati kiše, zemlja će rađati svoje ze­lenilo, on će dijeliti imetak podjednako, i umnožit će se stoka, uzdignut će se ummet, živjet će sedam ili osam.“16

Tj. sedam ili osam godina. Isti ashab prenosi i naredni hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obradovat ću vas sa Mehdijem, bit će poslan kada ljudi budu razjedinjeni i u nedaćama, pa će ispuniti zemju pravdom kao što je bila prepuna nepravde i zuluma. Njime će biti zadovoljni stanovnici nebesa i zemlje. Dijelit će imetak podjednako.“ Neko je upitao: “Kako podjednako?” Pa je odgovorio: “Svim ljudima isto.“ I rekao je: “Allah će ispuniti grudi Muhammedovog ummeta pravicom, a Mehdi će zapovijediti glasniku da poviče: Ko ima kakvih materijalnih potreba? I neće se niko javiti osim jedan čovjek, pa će mu Mehdi reći: “Idi do čuvara maga­cina, pa  mu reci: “Mehdi ti naređuje da mi dadneš imetka (novca).” Ovaj će mu reći: “Uzmi!”17 Pa kad čovjek počne birati i kupiti imetak18, pokajat će se i reći: “Jesam najpohlepniji čovjek Muhammedovog ummeta, ali zar samo meni fali, a svi su drugi zadovoljni!?” “Potom će htjeti vratiti što je uzeo, ali mu to neće dopustiti, rekavši mu: “Mi ne uzimamo ono što udijelimo!” i tako će biti sedam godina, ili osam, ili devet. I nakon njega više neće biti dobra u življenju.” Ili je rekao: “I nakon njega više neće biti hajra od života.“19

2 Ali, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mehdi je od nas, Ehlul-bejta, Allah će njega u jednoj noći pripremiti.”20

„Allah će njega u jednoj noći pripremiti” znači da će ga Uzvišeni Allah pripremiti i osposobiti za hilafet, podrškom Njemu i uputom, podarivši mu svojstva vođe i mudrost kakve do tada nije posjedovao. Neki kažu da ovo znači da će ga Uzvišeni Allah u jednoj noći, ili u jednom satu, učiniti vrijednim kod ljudi, pa će se odgovorni i oni koji donose odluke složiti da on preuzme hilafet.21

Uglavnom, ovo znači da sam Muhhamed ibn Abdullah neće znati da je Mehdi koji je opisan u hadisima, sve dok se ljudi ne okupe oko njega i daju mu prisegu na vjernost. Dakle, on neće ni tražiti vlast i hilafet, niti će se smatrati odgovarajućim za tu funkciju, i ljudi će mu dati prisegu, a on je ustvari neće željeti. Također, ovo nikako ne znači da će prethodno biti grješ­nik i u zabludi, pa da će ga Allah uputiti preko noći da povede ljude za so­bom. Naprotiv, Mehdi će posjedovati temeljno šerijatsko znanje na osnovu kojeg će voditi ljude, biti predvodnik u džihadu, izdavati fetve i biti sudija u međuljudskim sporovima. Ovo se znanje ne stječe preko noći, osim da ga Allah podari objavom, što je slučaj samo sa vjerovjesnicima  i poslanicima, a Mehdi nije ni vjerovjesnik ni poslanik. Dakle, to da će ga Allah preko noći pripremiti znači da će ga u noći učiniti čvrstim u ubjeđenju da je on Mehdi, spomenut u hadisima, podarivši mu neophodna svojstva vođe.

3 Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sa­llallahu alejhi ve sellem, rekao: „Mehdi je iz moje kuće, jedan od potomaka Fatime.“22

Riječi “iz moje kuće” znače da je Mehdi iz Poslanikove porodice i nje­govog porijekla, a “potomak Fatimin” znači da je iz Fatimine loze.

4 Džabir, radijallahu anhu,  prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isa sin Merjemin, alejhi selam, će sići, pa će mu reći vođa Mehdi: “Prođi, da nam ti predvodiš namaz!” A on će uzvratiti: “Ne, vaš je predvodnik jedan od vas, to je Allahova počast ovom ummetu!”23

Ovaj hadis nedvojbeno ukazuje da će se Dedždžal pojaviti u doba Mehdija, pa će potom sići Isa, alejhi selam, da bi ubio Dedždžala, vođa muslimana će ostati Mehdi i on će predvoditi muslimane u namazu, a iz­ među ostalih i Isaa, alejhi selam.

5 Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od nas je onaj iza kojeg će klanjati Isa, sin Merjemin.“24

Tj. Mehdi će biti imam muslimanima u namazu, a za njim će svi klanja­ti, pa i Isa, sin Merjemin, alejhi selam.

6 A Ibn Mesud prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve se­llem, rekao: “Da od dunjaluka nije ostalo nego samo jedan dan, Allah bi taj dan produžio da pošalje čovjeka od mene, iz moje porodice, čije je ime isto kao i moje, i ime njegovog oca isto kao ime moga oca.“25

Bit će mu dakle ime Muhammed ibn Abdullah, a ne kao što to kažu šije Muhammed ibn el-Hasen el-Askeri.

7 U rivajetu koji prenosi Fitr stoji: “Da nije ostalo vremena osim jed­nog dana, uistinu bi Allah poslao čovjeka iz moje porodice, da ispuni ze­mlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom.“ U jednoj drugoj preda­ji stoji da: “Neće nestati dunjaluka dok Arapima ne zavlada čovjek iz moje porodice, imena identičnog mome.“26

Da će „zavladati Arapima” podrazumijeva sve muslimane, i Arape i nearape, a kazano je tako u općem smislu, jer će Mehdi prvo postati predvodnik Arapa, počevši sa Mekkom i Medinom, a poslije i svih ostalih muslimana. Ovo se može odnositi na sve muslimane i s obzirom na to da je Kur'an knjiga na arapskom jeziku zajednička i jedinstvena sveta knjiga i uputa za sve musli­mane. A može se i ciljati na pripadnost po govoru arapskim jezikom.27

8 Zerr ibn Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sa­llallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Čas (sudnji) dok odgovor­nost ne preuzme čovjek iz moje porodice, imena poput moga.“28

9 Alij, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da nije ostalo vremena, osim jedan dan, Allah bi opet po­slao čovjeka iz moje porodice, da ispuni zemlju pravdom kao što je bila is­punjena nepravdom.“ A u drugoj predaji stoji: “Da nije ostalo od dunjaluka osim jedan dan, Uzvišeni Allah bi opet poslao čovjek od nas29 da je ispuni pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom.“30

Svi ovi hadisi jasno kazuju o Mehdiju, njegovoj pojavi i ulozi,  konkretno spominjući njegovo ime i svojstva.

Slijedi niz hadisa koji ne spominju neposredno Mehdijevo ime, ali se najvjerovatnije odnose na njega.

10 Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Samo što stanovnicima Iraka nije prestao stizati i kafiz i dirhem31.“ Upitali smo: “Zašto to?” Pa je odgovorio: ”Zbog stranaca32, za­branjivat će to!” Potom je rekao:  “Samo što stanovnicima Šama nije pre­stao stizati i dinar i mud33.“ Upitali smo: “Zašto to?” Pa je odgovorio: “Zbog kršćana!” Potom je malo zašutio, te rekao: “Bit će pri kraju moga ummeta halifa koji će naveliko dijeliti imetak, ne brojeći koliko je udijelio.“ Na ovo je Džerir, jedan od prenosilaca hadisa, upitao Ebu Nadreta i Ebu el-Alaa: “Mislite li da je to Omer ibn Abdulaziz?” Odgovorili su: “Ne!”34

Očigledno da se i u ovom hadisu govori o Mehdiju, kao što je to kazi­vano i u prethodnim hadisima koji ga spominju po imenu i opisuju kako će osvojiti mnogi ratni plijen i postići mnoge pobjede, te da će u njegovom vremenu zavladati blagostanje za sve muslimane.

11 Aiša, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prevrtao se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u snu, pa mu rekosmo: “O Allahov Poslaniče, učinio si nešto u snu što nikad dosad nisi!?” Pa je rekao: “Čudno, da će se ljudi iz moga ummeta uputiti prema ovoj Kući (Kabi), radi čovjeka od Kurejšija koji se sklonio u nju, pa kada dođu do pustinjskog predjela, bit će utjerani u zemlju.“ Na to smo re­kli: „Allahov Poslaniče, ali put će nanijeti i druge ljude?!” “Hoće“, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem, i nastavi: “Među njima je i onih koji su krenuli da traže nešto, i onih koji su bili prisiljeni da krenu, i slučajnih putnika, desit će im se kraj odjednom, a bit će proživljeni na različitim mjestima.“35

Tj. Allah, ‘azze ve džell, će ih proživjeti shodno njihovim nijetima. Da­kle, bit će uništeni svi ljudi iz ove grupe odjednom, utjerivanjem u zemlju, ali će biti proživljeni na Sudnjem danu u različitim stanjima, pa će neko biti za Dženneta, neko za vatre, shodno njihovim djelima i nijetima.

12 Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dat će se prisega na vjernost čovjeku između ugla36 i mekama37, a neće niko prekršiti38 zabrane (svetost) Allahove Kuće do njeni domaćini, pa kada to učine, ne pitaj o propasti Arapa. Potom će doći Habe­šije, pa će ga srušiti do temelja, i neće se poslije toga nanovo izgraditi. Oni će biti ti koji će odnijeti njene riznice.“39

13 Također Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sa­llallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kako li ćete biti, kada vam siđe sin Merje­min, a imam će biti jedan od vas.“40

“Imam” iz ovog hadisa je očigledno Mehdi Muhammed ibn Abdullah, što možemo zaključiti na osnovu 4. i 5. hadisa iz ovog niza.

14 Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uvijek će postojati skupina iz moga ummeta koja će se boriti na istini, sve do Sudnjeg dana. Potom će sići Isa sin Merjemin, alejhi selam, pa će mu njen vođa reći: “Prođi da nas ti pred­vodiš u namazu!” Uzvratit će (Isa, alejhi selam): „Ne, vaše su vođe od vas samih, kao počast od Allaha ovome ummetu.“41

I u ovoj se predaji pod vođom i imamom koji će predvoditi namaz cilja na Mehdija, kao što to nedvosmisleno potvrđuju prethodni  hadisi. A “po­čast od Allaha ovom ummetu” znači da je predvođenje namaza u kojem stoji Isa, sin Merjemin, alejhi selam, kao klanjač za imamom iz Muhammedo­vog, sallallahu alejhi ve sellem, ummeta posebna čast tom ummetu.

To što će Isa sin Merjemin, alejhi selam, klanjati za Mehdijem ne znači da je Mehdi bolji od Isaa, jer je npr. i Muhammed, sallallahu alejhi ve se­llem, kada je bio bolestan, klanjao iza Ebu Bekra, radijallahu anhu, i od te je bolesti i preselio na ahiret42, i klanjao je također iza Abdurrahmana ibn ‘Aufa, radijallahu anhu43. Tako će Isa, alejhi selam, klanjati iza čovjeka iz Muhammedovog, sallallahu alejhi ve  sellem, ummeta da pokaže kako je sišao da sudi po Muhammedovom šerijatu i da bude pokoran njegovim naredbama. A Mehdi će poslije biti jedan od sljedbenika Isaa sina Merjemina, alejhi selam, i jedan od vojnika njegove vojske.

15 Džabir ibn Semure, radijallahu anhu, prenosi slijedeće: “Ušao sam sa ocem kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam ga čuo kako kaže: “Neće se ovo završiti dok među njima ne bude (vladalo) dvanaest ha­lifa.“ Potom je nešto govori što nisam čuo, pa upitah oca šta je rekao, a on mi odgovori: “Svi su Kurejšije!”44

Ibn Kesir povodom ovog hadisa navodi  slijedeće:  “Ovaj  hadis nosi jasan dokaz da će biti  dvanaest pravednih halifa, a na dvanaest imama kako to kažu šije, jer od njih većina nisu imali ove predispozicije. Ovih dvanaest halifa su svi Kurejšije i bit će namjesnici koji sprovode pravdu.“45

16 Hafsa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  „Uistinu  će na ovu Kuću krenuti vojska koja će je htjeti napasti, pa kada dođu do pustinjskog predjela, Allah će ih u zemlju utjerati, počevši od sredine. Onda će prvi iz grupe pozvati one posljednje, pa će ih Allah u zemlju utjerati, tako da niko neće ostati osim jednog čovje­ka46 koji će pobjeći i obavijestiti ljude šta im se desilo.“47

17 Ummu Seleme, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sa­llallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastat će raskol nakon smrti halife, pa će se pojaviti čovjek od stanovnika Medine, koji će bježeći iz nje stići u Mekku. Njega će Mekkelije izabrati (da bude halifa), a on će odbijati, a onda će mu dati prisegu između rukna i mekama48. Potom će na njega biti poslana vojska iz Šama, koja će, kada dođe do pustinje između Mekke i Medine, biti u zemlju protjerana. I kada to ljudi vide, doći će mu evlie i pobožnjaci Šama i najodabraniji i najbolji stanovnici Iraka,  te mu učiniti prisegu između ru­kna i mekama. Poslije će se pojaviti čovjek od Kurejšija, čije će dajdže biti iz plemena Kelb, pa će na njih poslati vojsku, i to vojsku iz plemena Kelb koja će doživjeti poraz, a gubitnici će biti oni koji ne vide koji je plijen ostao iza plemena Kelb. I dijelit će imetak i ponašati  se sa ljudima po sunnetu  njiho­vog Vjerovjesnika; proširit će islam poput (devinog) vrata ispruženog po zemlji. Ostat će sedam godina, pa će umrijeti, a muslimani će mu klanjati dženazu.“ U jednoj predaji stoji da će ostati tako “devet godina.“49

“Vojska iz Šama” koja će krenuti na njega, bit će u zemlju utjerana u pustinjskom predjelu između Mekke i Medine. “Pleme Kelb” je poznato arapsko pleme čija će vojska “doživjeti poraz“, tj. biti poražena od skupi­ne koja je halifi dala prisegu u Mekki. Taj halifa će postupati pravedno sa ljudima, a proširit će i učvrstit islam na zemlji poput “vrata ispruženog po zemlji“, tj . poput devinog vrata, kojeg ona istegne i ispruži po zemlji kada sjedi i odmara.

Satelitski snimak Arapskog poluotoka (lijevo) i deva koja leži na pjesku (desno)

I ovaj hadis, kao i mnogi drugi, nesumnjivo govori o Mehdiju. Postoji trideset ashaba koji prenose hadise o njemu, a zabilježili su ih imami i autori zbirki Sunena, Musannefa, Musneda. Učenjaci su potvrdili ove hadise pa se pojava Mehdija smatra dijelom vjere i nesumnjivo ubjeđenje pripadnika ehli sunneta. Već prije smo spomenuli da pojedini učenjaci smatraju da su hadisi o pojavi Mehdija dostigli stepen mutevatira, kao što to navode imami Es-Seffarini, Ševkani i Muhammed Sadik Han50 […]

Da li vjerovanje u Mehdija znači da treba biti  pasivan i  ostaviti  davu i djelovanje?

Zaista, kako se izmjenjuju dobro i zlo i kako se pojavljuju smutnje i neredi sa svih strana, slabi poziv na dobro u brojnim zemljama, a mnoge muslimane je zahvatio očaj i beznađe, pa su stali čekati da se pojavi Mehdi i da ih povede u pobjedu. Tako su ostavili istinski rad i davu, napustili su poziv u dobro i odvraćanje od zla, prestali su stjecati znanje, a nemalo ih je obustavilo svoje  poslove, trgovinu i izgradnju, govoreći sebi da je vrijeme pri kraju i da ne preostaje ništa nego pojava Mehdija. Na ovaj argument pitanje može se odgovoriti shodno šerijatskom stavu u pogledu odnosa prema hadisima koji kazuju o predznacima Sudnjeg dana i radosnim vijestima koji će mu prethoditi. Dakle, hadise koji kazuju o pojavi Mehdija preko kojeg će Allah pomoći vjeru, potom hadise koji kazuju o ratu između muslimana i jevreja i pobjedi koju će izvojevati muslimani, i također hadise o pobjedi muslimana u ratu sa kršćanima, te općenito hadise koji nose radosne vijesti treba razumjeti u svjetlu slijedećeg:

Prije svega, oni predstavljaju radosne vijesti za muslimane, podstrek njihovoj strpljivosti i potvrdu da će ova vjera pobijediti i ostati sačuvana. Međutim, na muslimanima je da rade ono čime su općenito zaduženi u šerijatu, od pomoći i čuvanja vjere, preko zaštite muslimanske zemlje, do učešća u džihadu na Allahovom putu, da bi se istakao bajrak islama. Dakle nema mjesta sjedenju i čekanju da pomoć siđe s  nebesa ili iznikne iz zemlje, bez truda i zalaganja s naše strane. Obaveza je biti pripravan i logistički se spremiti za rat protiv jevreja i protiv kršćana koji su okupirali muslimansku zemlju. Nikako nije prihvatljivo samo sjediti i čekati Mehdija da nas povede, nego treba revnosno raditi i pomagati vjeru, pa kada se pojavi Mehdi valjano ga pomoći.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Bilježe Tirmizi i Ebu Davud, a šejhul-islam Ibn Tejmijje ga ocijenio vjerodostojnim u Minhadžu es-sunne, dio 4., str. 211.

2 Tj. iz njegove porodice, istoga porijekla.

3 Bilježi Ebu Davud, dobrog lanca prenosilaca, br. hadisa 2485.

4 El-Menaru el-munif, of Ibn el-Kajjima, 151. str.

5 Bilježi Ibn Madže. Ibn Kesir u En-Nihaje, str. 26, navodi: “Ibn Madže jedini bilježi ovu predaju, a njen je lanac jak i vjerodostojan. El-Busajri u Ez-Zevaidu navodi da je lanac vjerodostojan i prenosioci povjerljivi. Bilježi ga i Hakin u El-Mustedreku i kaže da je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima, dio 4., str. 463, hadis br. 4880. Hadis su slabim ocijenili Ahmed i Zehebi u El-Mizanu a Ibn el-Dževzi kaže da je izmišljen.

6 O ovome smo kazivali u malom predznaku 96.

7 El-Bidajetu ven-nihajetu, str. 26.

8 Tj. rodne kiše.

9 Bilježi Hakim, lanac prenosilaca je dobar.

10 Bilježi Ahmed, sa slabim lancem prenosilaca.

11 Mutevatir je predaja koja ima toliko prenosilaca (nekada i više od četrdeset) da je nemoguće da bude neistinita ili pogrešna.

12 Er-Reddu ‘ala men kezzebe bil-ahdath es-sahiha el-varide fil-Mehdi od Abdulmuhsina el-Bedra, str. 157-159.

13 Levamt el-envar el-behije, dio 2., str. 84.

14 El-Iza'atu lemma kane ve ma jekunu bejne jedejji es-sa'ati, str.  1 12- 1 13.

15 Prenosi od Ibnul-Kajjima i zauzima isti  stav u El-Menaru el-munifu, str. 142.

16 Bilježi Hakim, lanac prenosilaca je dobar.

17 Tj. uzmi svojim rukama koliko hoćeš bez brojenja i evidencije.

18 Tj. kada počne skupljati izabrani imetak i stavi ga u odjeću ili kakvo platno.

19 Blježi Ahmed u El-Musnedu, dio l ., str. 376., sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

20 Ibid, 2/58, a lanac prenosilaca je vjerodostojan.

21 Ovo zastupa Mula Ali el-Kari u El-Mirkatu, dio 5., str. 180.

22 Sunenu Ehi Davud, dio ll ., str. 373., sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

23 Bilježi El-Haris ibn Ebi Usame u svom El-Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca.  lbnul- Kajjim to navodi u El-Menatu el-munifi kaže da predaja ima potporu u drugim vjerodostojnim predajama.

24 Bilježi Ebu Neim u El-Mehdiju, spomenuo ga je El-Menavi u Fajdu el-kadiru, dio 6., str. 17., sa vjerodostojnim senedom (lancem prenosilaca).

25 Bilježe  Tirmizi i Ebu Davud, a šejhul-islam Ibn Tejmijje ga ocijenio vjerodostojnim u

Minhadžu es-sunne, dio 4., str. 211.

26 Bilježi Ebu Davud, br. hadisa 4282, hadis je vjerodostojan. Također je u Tuhfetu el-ahvezi, dio 6., str. 486.

27 Pogledaj: Mirkatu el-mefatih of El-Karija, dio 5., str. 179.

28 Bilježi Ahmed u El-Musnedu, dio 1., str. 376., sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

29 Tj, iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice.

30 Bilježi Ebu Davud, dio 4., str., 107., poglavlje o Mehdiju, a lanac prenosilaca je čvrst.

31 “Kafiz” je mjera za težinu, poput kilograma, saja i sl., a dirhem je novac od srebra koji se prije koristio.

32 “Stranci” (ar.: ‘adžem) su svi nearapi, pa makar i govorili arapskim jezikom, poslije se ovaj termin koristio za Perzijance.

33 Dinar je novac od zlata, a mud je mjera za težinu koju su koristili stanovnici Šama.

34 Bilježi Muslim, br. hadisa 2913.

35 Bilježi Buhari dio. 4., str. 284-285, i Muslim, br. hadisa 2884.

36 Misli se na tkz. jemenski ugao Kabe.

37 Tj. mjesta gdje je stajao Ibrahim, alejhi selam.

38 U predznaku 126. bilo je detaljnije govora o kršenju svetosti Kabe i vlasnicima slonova koji su je htjeli srušiti.

39  Bilježi Ahmed, dio 2., str. 291., lanac hadisa je vjerodostojan.

40 Bilježe Buhari, dio 6., str. 358 i Muslim, dio 2., str. 193.

41 Bilježe Ahmed u svom El-Musnedu, 3. dio, 384 str., i Muslim, 2. dio, 193. str.

42 Bilježi Tirmizi, hadis je vjerodostojan.

43 Bilježe Šafija u svom El-Musnedu i Muslim u Sahihu.

44 Bilježi Muslim, dio 9., str. 807.

45 Tefsiru Ibn Kesir, dio 6., str. 78.

46 Jedan čovjek od cijelokupne vojske će pobjeći, pa će pričati drugima o vojsci i kako je utjerana u zemlju.

47 Bilježi Muslim: dio 4., str. 2209.

48 Tj. između jemenskog ugla Kabe i mjesta gdje je stajao Ibrahim, alejhi selam.

49 Bilježi ga Ebu Davud sa prihvatljivim lancem prenosilaca, a potvrđuju ga brojni drugi vjerodostojni hadisi.

50 Izvori su spomenuti na početku ovog poglavlja.