Naslovnica Šerijat Fikh Da bi trgovina bila ispravna, postoje sljedeći uvjeti

Da bi trgovina bila ispravna, postoje sljedeći uvjeti

355
propisi o trgovini

Uvjeti trgovine

Da bi trgovina bila ispravna, postoje sljedeći uvjeti:

Zadovoljstvo i pristanak i kupca i prodavca

Uzvišeni je rekao: O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak. (En-Nisa, 29)

Bilježi se od Ebu Seida Hudrija da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Trgovina je uz obostrano zadovoljstvo.”1

Trgovina nije valjana ukoliko je jedna od strana prisiljena na to neopravdano. Ako je prisila opravdana, kao da sudija prisili nekoga na prodaju nečega kako bi izmirio dug, onda je valjana.

Da je onaj koji dogovara sposoban za ugovor

To podrazumijeva da je punoljetan, razuman i sposoban.

Da prodavac posjeduje ono što nudi ili zastupa vlasnika

Kao što je opunomoćenik, ili nasljednik, ili zastupnik ili posrednik. Nije dopušteno da neko nešto prodaje, a to nije u njegovom vlasništvu, shodno riječima Poslanika, alejhissalatu vesselam, koje je uputio Hakimu b. Hazzamu: Ne prodaj nešto što ne posjeduješ.2

Da ono što se prodaje bude nešto što je dopušteno koristiti i kao luksuz

Kao što je hrana, piće, odjeća, jahalica, namještaj i slično. Nije dopušteno prodavati nešto što je zabranjeno koristiti: alkohol, svinjsko meso, leš, alatke za zabavu i besposlicu, muzičke instrumente, shodno hadisu koji se bilježi od Džabira da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: Allah je zabranio prodavanje i trgovinu alkoholom, lešinom, svinjom i idolima.3

Da ono oko čega se dogovorilo se može i preuzeti

Jer je ono što je nemoguće preuzeti kao nešto nepostojeće i nije dopušteno to prodavati, jer to spada u prodaju varkom. Kupac može dati novac, a nikada ne dobiti ono što je platio. Nije dopušteno prodavati ribu koja je još u vodi, niti prodavati košpice koje su u hurmi, niti pticu koja je u zraku, niti mlijeko koje je još u vimenu, niti odbjeglu životinju, shodno hadisu koji se bilježi od Ebu Hurejrea, da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, zabranio prodaju varkom (prodaju onoga što je odsutno).4

Da ono što se prodaje bude poznato i jednoj i drugoj strani

Tako da se može vidjeti i posvjedočiti prilikom ugovora, ili da se opiše na takav način koji će ga učiniti prepoznatljivim u odnosu na ostale stvari. Nepoznavanje nečega je varka, a varka je zabranjena. Nije dopušteno kupovati nešto što se nije vidjelo, nešto čemu se ne znaju svojstva ili nije očito prilikom sklapanja ugovora.

Da bude određena cijena

Tako što će se reći cijena robe i znati njena vrijednost.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Naslov i priprema: Menhedž

Bilješke:

1. Ibn Madže, 2185, i drugi, a Albani kaže da je vjerodostojan. Pogledaj: lrvaul-galil, 5/125.
2. Ahmed, 3/402, i drugi, a Albani kaže da je vjerodostojan u lrvaul-galil, 5/132.
3. Buhari, 2236; Muslim, 1581.
4. Muslim, 1513.