Pitanje: Kako se može protumačiti stalno snoviđenje umrle osobe?

Odgovor: Ako se mrtva osoba sanja na lijep način, onda se za nju može očekivati i nadati svako dobro. Međutim, ako to snoviđenje nije lijepo, onda to može biti prikazivanje od šejtana jer on voli da prikazuje mrtvu osobu na loš način, kako bi to rastužilo živog čovjeka.

Šejtan nastoji da radi sve ono što će rastužiti, zabrinuti i ražalostiti vjernika, jer Uzvišeni Allah kaže:

“Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah, dž.š, dopusti.” (El-Mudžadela, 10)

Stoga, ako čovjek usnije nešto loše o nekoj umrloj osobi, treba zatražiti zaštitu kod Allaha, dž.š, od zla šejtana i od zla onoga što je usnio, i da nikome ne priča svoj san. U tom slučaju neće biti nikakve štete od tog sna.

Ovako treba postupiti i sa bilo kakvim drugim lošim snom, a Šerijat propisuje da čovjek u tome slučaju zatraži zaštitu Allahovu od zla šejtana i od zla onoga što je usnio, da pljucne na svoju lijevu stranu tri puta i da se okrene sa strane na kojoj je ležao na drugu stranu. Ako bi se abdestio i klanjao, to bi bilo bolje i ljepše. On treba i da o tome ne priča nikome i tek tada neće mu naškoditi ono što je usnio.

Odgovorio: Šejh Ibn-‘Usejmin
Iz knjige Fetve o ženskim pitanjima