Naslovnica Akida Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?

Da li je nevjernik onaj koji namjerno izostavi tri džume?

1084
dzuma namaz

Pitanje: Ako bi čovjek propustio tri džume uzastopno zbog ostajanja do kasno u noći, zatim sutradan prespava džumu, pa da li postoji određeno pokajanje za ovakav grijeh?
Ja znam da se u Sunenu kod Ebu Davuda i Nesaija nalazi predaja u kojoj stoji da onaj ko namjerno propusti džumu tri puta – ne znam da li se navodi uzastopno ili je u općem obliku – da će mu Allah zapečatiti srce. Pa da li je ovaj hadis vjerodostojan? Također, čuo sam i to da onaj kome prođu tri džume treba ponovo izgovoriti šehadet (tj. ući u islam) u prisustvu dva svjedoka, drugim riječima, onaj ko izostavi tri džume uzastopno postao je nevjernik, pa da li je ovo ispravno? Shodno onom što sam čitao od govora šejhova i studenata, ovo pečatiranje srca koje Allah daje ne znači nužno da se time izlazi iz vjere, već je cilj da se žestoko ukori onaj koji to čini, kako bi se što prije okanio toga i pokajao, pa da li je ovo tačno?

Odgovor:

Sva zahvala pripada Allahu Uzvišenom, neka je salavat i selam na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Kao prvo:
Imam Ebu Davud, Tirmizi, i Nesai bilježe od Ebu el-Dž'ada, radijellahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko bude propustio tri džume iz nemarnosti, Allah će mu zapečatiti srce1, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džami'a.

Također, imam Ibn Madže bilježi od Džabira bin Abdullaha, radijellahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko propusti tri džume bez opravdanja, Allah će mu zapečatiti srce2, šejh Albani ga je ocijenio dobrim u Sahihu Ibni Madže.

Rekao je imam El-Munavi, rahimehullah:
Allah će mu zapečatiti srce, tj. zapečatit će ga, staviti mu koprenu, i uskratiti mu Njegove blagodati, te će u njemu nastaniti neznanje, otuđenost i krutost, ili će učiniti da njegovo srce postane poput srca munafika“.3

U drugim rivajetima se ovo izostavljanje ograničava izrazom „zaredom“.
Ebu Davud Et-Tajalisi bilježi i svom Musnedu od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko izostavi tri džume zaredom, bez opravdanja, Allah će mu zapečatiti srce, a u drugom rivajetu: Ko izostavi džumu tri puta zaredom, bez opravdanja, Allah će mu zapečatiti srce, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džami'a.

Rekao je imam Ebul-Hasen el-Mubarakfuri, rahimehullah:
Tri džume, kaže imam Eš-Šeukani: moguće je da se time cilja na opće izostavljanje, svejedno bilo to zaredom ili u različitim periodima, čak i kada bi svake godine izostavio po jednu džumu, Allah bi mu zapečatio srce nakon izostavljanja treće džume, i na ovo ukazuje vanjština hadisa. A moguće je da se time cilja i na izostavljanje tri džume zaredom, kao što se to navodi u Enesovom hadisu kojeg bilježi Ed-Dejlemi u Musnedul-firdeus, jer uzastopnost u činjenju grijeha aludira na neobraćanje pažnje na grijeh i zanemarivanje istog! Kažem (El-Mubarakfuri): druga mogućnost (tj. tri džume zaredom) je preča i ispravnija, zbog toga što je pritvrđeno u usulil-fikhu da se neograničeni (mutlak) predaje ograničavaju ograničenim (mukajjed) predajama. A Enesov hadis, također, potvrđuje i ono što Ebu J'ala bilježi od Ibn Abbasa, radijellahu anhuma, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca: Ko izostavi džumu tri puta zaredom, takav je zbacio islam iza svojih leđa4. [Završen citat El-Mubarakfurija]

Kao drugo:

Zapečaćenost srca koja se spominje u prethodnim hadisima ne ukazuje nužno da se osoba takvog srca tekfiri, naprotiv to je prijetnja koja se u šerijatu odnosi i na muslimana i na kafira.

Tirmizi bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Doista kada rob učini kakav grijeh na njegovom srcu se pojavi crna tačka, pa ako on prestane i pokaje se, uklonit će se i crna tačka. Ako se, pak, vrati grijehu i crne tačke će nastaviti da se pojavljuju sve dok ne prekriju njegovo srce, i to je taj „Er-Raan“ (prekrivač) kojeg Uzvišeni Allah spominje u suri El-Mutaffifin: Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova.5 Šejh Albani ga je ocijenio dobrim u Sahihu Et-Tirmizi.

Hafiz Ibn Hadžer navodi u svojoj knjizi Fethul-Bari, 8/696, da je Mudžahid, rahimehullah, rekao: „Selefi su smatrali da je er-raan ustvari prekrivač“.

Isto tako i imam Ibnul-kajjim u svojoj poznatoj knjizi El-Dževabul-kafi (60. str) spominje:
„Kada se grijesi umnože i povećaju, čovjekovo srce biva zapečaćeno, i time postane od gafilina/nemarnih (a ne kafirina/nevjernika), kao što to navode selefi kada tumače riječi Uzvišenog: Ne, naprotiv! Ono što su radili prekrilo je srca njihova, tj.: to je grijeh za grijehom.“ [Završen citat Ibnul-Kajjima]

Dok je šejh Ibn Baz, rahimehullah, kazao:
Ko ne bude prisustvovao džumi zajedno sa ostalim muslimanima iz nekog šerijatskog opravdanja poput bolesti ili nečeg drugog, klanjat će podne namaz, a isto će postupiti i žena, kao i onaj koji je na putovanju ili živi u pustinjskim predjelima (tj. beduini), sve će oni klanjati podne namaz shodno sunnetu koji ukazuje na to; ovo je mišljenje velike većine učenjaka, i ne uzima se u obzir ono što je suprotno tome a što zagovaraju neki od učenih. Također, klanjat će podne namaz i onaj ko izostavi džumu namjerno, s tim što se treba pokajati Allahu Uzvišenom za takav grijeh.6 [Završen citat šejha Ibn Baza]

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ 


1 Ebu Davud (1052), Tirmizi (500), Nesai (1369).
2 Ibn Madže (1126).
3 Fejdul-Kadir, 6/133.
4 Mir'atul-mefatih šerh miškatil-mesabih, 4/446.
5 Tirmizi, 3334.
6 Medžmu'u fetava Ibn Baz, 12/332.