Naslovnica Akida Kako se čini kufr u taguta

Kako se čini kufr u taguta

1883
tevhid

Pitanje: Eselamu alejkum. Mozete li mi dati opis činjenja kufra u taguta (tj. kako se čini kufr u taguta). Hvala! Neka vas Uzvišeni Allah obilato nagradi na oba sveta. Amin.

Odgovor:

Bismillahir-rahmanir-rahim,

Uzvišeni Allah kaže: “Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti.” (El-Bekare, 256)

Definicija taguta

Tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha (a ono zadovoljno time, op. M). Znači, ko god se obožava mimo Allaha zove se tagut. Zato je uslov ispravnosti imana kufr u taguta, pa i uslov ispravnosti šehadeta la ilahe illellah je kufr u taguta.

 Dva su temelja (rukna) šehadeta la ilahe illellah:

1. Negacija svih lažnih božanstava, odnosno negacija svega što se obožava mimo Allaha, i to je kufr u taguta.

2. Potvrda Allaha kao jedinog istinskog božanstva, tj. da jedino Allah zaslužuje da se obožava.

Da bi se prihvatile riječi la ilahe illellah prvo se mora potvrditi kufr u taguta, tj. prvo se mora srce očistiti od takvog ubjeđenja, pa tek onda takvo srce (čisto) potvrdi da jedino Allah zaslužuje da se obožava.

Ovo sam spomenuo da bi smo lakše razumjeli vezu između imana u Allaha i kufra u taguta, te kako se postiže kufr u taguta.

Kufr u taguta podrazumjeva dvije stvari:

1. Srčano ubjeđenje u neispravnost obožavanja taguta (poričemo srcem da je dozvoljeno obožavati nekoga mimo Allaha).

2. Odricanje od taguta, tj. od svih koji se obožavaju mimo Allaha.

Šta se podrazumjeva pod odricanjem?

  • ostavljanje ibadeta tagutu;
  • prezir taguta;
  • smatranje da je tagut nevjernik i oni koji ga obožavaju;
  • iskazivanje neprijateljstva prema tagutu i njegovim sljedbenicima.

Uzvišeni Allah kaže: ‘Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate, mi vas se odričemo i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha Njega jedinog vjerovali’. (Al-Mumtahina, 4)

[Pogledati: Ed-Durerus-senijeti fil-edžvibetin-nedždijeti (2/121, 2/109)]

Napomena: Iskazivanje neprijateljstva prema tagutu i njegovim sljedbenicima ne podrazumijeva fizičko napadanje i maltretiranje taguta ili pojedinaca ili nanošenje materijalne štete, takvi bi samo činili fesad (nered) na zemlji, to je u islamu strogo zabranjeno, takvi bi bili strogo sankcionisani od strane vladara, već podrazumijeva odricanje od njih, udaljenost od njih, (ne uzimanje njih za prijatelje), te borba protiv onih koji žele rat, shodno mogućnostima i ogranizovano pod vođstvom (islamskog, op.M) vladara.

Primjećujemo da se kufr u taguta ne postiže samo srcem, već se mora pokazivati i u praksi, iako se najvećim djelom postiže srcem i to sa ispravnim razumijevanjem značenja šehadeta la ilahe illellah, jer ispravno razumjevanje šehadeta la ilahe illellah podrazumjeva nevjerstvo u taguta na ispravan način, zatim da bi se upotpunio kufr u taguta mora se ostaviti ibadet taguta (ako je neko obožavao nekoga mimo Allaha), te smatrati da su tagut i njegovi sljedbenici ćafiri, nevjernici, zatim prezirati taguta i njegove sljedbenike, te odricanje i ne druženje sa njima i ne uzimanje njih za prijatelje.

Poslanik nije tražio od mušrika koji prihvate islam dodatnu potvrdu u kufr u taguta kroz određena pitanja ili određene postupke, nego je bilo sasvim dovoljno da izgovore šehadet razumjevajući ga na ispravan način.

Od ispravnog razumjevanja šehadeta la ilahe illellah je primjena i praktikovanje sedam šartova (uslova) la ilahe illellah a od njih su i el-vala vel-bera (kao sedmi šart), a da bi el-vala vel-bera bilo ispravno moraju se primjeniti sve spomenute, nabrojane stvari na početku teksta.

A Allah najbolje zna.

Mr. Jakub Alagić

Izvor: Facebook stranica Vjerovanje Bošnjaka
Obrada: Menhedž