Naslovnica Akida I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da...

I učenjaci selefa su govorili o tekfiru, pa to ne znači da su bili tekfirovci

972
iman i kufr

Govoriti o stvarima koje ruše islam ne predstavlja mezheb (pravac) haridžija, već je to jedna od osnova ehli sunneta, i ovo je stvar oko koje se svi slažu.

Od najistaknutijih odlika Ebu Bekra Es-Siddika, radijellahu anhu, je njegova borba protiv otpadnika, iako su oni klanjali, postili, hadž obavljali, sadaklu davali, i svjedočili da nema drugog boga sem Allaha, i da je Muahmmed Njegov rob i poslanik; i pored toga niko se od ashaba, radijellahu anhum, nije razišao po pitanju tekfirenja istih, zbog toga što svako ko uradi ono što ruši njegov islam, pa makar dnevno izgovarao po hiljadu puta la ilahe ilellah, to mu neće koristiti sve dok se ne pokaje od te stvari, i bit će nevjernik.

Stoga onaj ko svjedoči da nema drugog boga sem Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i svjedoči da je Musejlema vjerovjesnik, taj je nevjernik po konsenzusu svih muslimana, makar on klanjao, postio i tvrdio da je musliman. A isto tako i onaj ko za zinaluk kaže da je halal, ili kaže da je konzumiranje alkohola halal, ili kaže da je uzimanje kamate halal, opće je poznato u islamu da je ovakav nevjernik.

Međutim, postoji grupa koja je zbog pritisaka drugih pokleknula i rekla da je ovo mezheb haridžija, pa su na taj način popustili u jasnim i osnovnim pitanjima vjere, i vidiš nekog od njih kako se boji zalaziti u mesele tekfira, pa makar se to radilo i o prokletom šejtanu! A sve to iz straha od toga da se za njega ne kaže da je od haridžija, ili da je od njihovih potomaka i slično tome.

Dok istinu moraš dostavljati i pojašnjavati, a to što te neko kori ili hvali te ne smije nikako odvratiti od ispoljavanja istine ma gdje to bilo, jer je istina istina, a neistina neistina, sviđalo se to nekom ili ne, i zato što je to Allahova vjera.

A ovi koji nepravedno klasificiraju druge ljude, teško njima, i opet teško njima! Doista, oni će biti kažnjeni na dunjaluku a na Sudnjem danu će polagati račun, zato što je taj postupak nepravda, a za nijedan grijeh Allah ne ubrzava kaznu njegovom počiniocu kao što to čini za nepravdu i kidanje rodbinskih veza. A ovo je upravo činjenje nepravde drugima, dok u isto vrijeme predstavlja odvraćanje od Allahova puta, i nepravedno klasificiranje ljudi, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je o potvaranju kazao: “Ako je to što si rekao o njemu istina – ogovorio si ga, a ako nije istina – potvorio si ga.”

Ovo je ta prava potvora, a ovaj hadis bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre. Onaj kome je nejasna ova stvar neka pogleda praksu ashaba, radijellahu anhum, i neka iščitava knjige učenjaka, i knjige Ibn Tejmijje i Ibn Kajjima, i neka čita poznato djelo “Ed-Durerus-sennijje” od učenjaka nedždanske dave, tada će vidjeti ko je preči da se ovako opisuje, i ko je upućeniji na pravi put, a Uzvišeni Allah kaže:

“Reci: ‘Svako iščekuje, pa iščekujte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici ispravnog puta i ko je i sam za uputom tragao.’” (Ta-ha, 135)

(Šejh i muhaddis Sulejman El-Ulvan, hafizahullah)

Izvor: El-Likaul-meftuh
Prevod: Menhedž

https://t.me/alalwan15