Naslovnica Islam Islam za početnike Jednakost u islamu

Jednakost u islamu

752
Kaba, Meka

Ima li nešto ljepše od toga da čovjek živi u zajednici u kojoj svako ima istu priliku i u kojoj su svi jednaki, a jedino što ih čini boljim jednih od drugih jeste bogobojaznost? U zajednici u kojoj slabiji ima svoje pravo kod jakog, a siromašan kod bogatog.

Takva je samo vjerska društvo čija je pravila postavio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kojem je Allah objavio: O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji. Allah, uistinu, sve zna i ništa Mu nije skriveno. (El-Hudžurat, 13)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „O ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan i nema prednost Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crvena rasa ima prednost nad crnom, niti crna nad crvenom osim po bogobojaznosti. Najugledniji kod Allaha je onaj koji je najbogobojazniji. Jesam li vam dostavio?“1

I rekao je: „Allah je od vas uklonio oholost iz vremena džahilijeta i hvalisanje porijeklom. Ljudi su potomci Adema, a on je od zemlje.“2

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dokinuo običaj hvalisanja porijeklom, a Arapi su u predislamskom dobu, dobu džahilijeta, imali običaj da se hvališu svojim porijeklom, dok su druge ponižavali, pa su čak i ratovi izbijali zbog toga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Četiri pojave u mom ummetu spadaju u džahilijet (paganstvo) i ljudi ih neće ostaviti: hvalisanje porijeklom, poricanje (vrijeđanje) rodoslovlja, traženje kiše posredstvom zvijezda i naricanje za umrlim.“3

I rekao je: „Ko ne bude imao dovoljno dobrih djela ništa mu neće pomoći njegovo porijeklo.“4

I rekao je: „O Fatima, kćeri Muhammedova, traži od mene šta želiš, ali ja ti kod Allaha neću biti od koristi.“5

I rekao je: „Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i djela.“6

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse


1 Ovu predaju bilježi Ahmed, br. 22391.
2 Hadis bilježi Et-Tirmizi, br. 3891., i Ebu Davud, br. 4452.
3 Hadis bilježi Muslim, br. 1550.
4 Hadis bilježi Muslim, br. 4867.
5 Hadis bilježi Buharija, br. 2548., i Muslim, br. 305.
6 Hadis bilježi Muslim, br. 4651.