Naslovnica Edeb - Odgoj Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje

3257
Smisao - mudrost iskušenja

Iskušenja, muke i teške situacije su Božija davanja i pojave kojima se prava, čista i iskrena vjera odvaja od one krive, prljave i licemjerne „vjere“, a Allah dž.š., je Najmudriji i On najbolje zna zbog čega ljudima daje iskušenja i ovako teške ispite, i zbog čega postavlja ovakve prepreke na putu Njegove vjere – samo kako bi ukazao i odvojio između iskrenih i neiskrenih vjernika: „Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti…“ (Alu Imran, 179)

Sa’ad b. Ebi Vekkas r.a., je upitao Allahovog Poslanika s.a.w.s.: „Ko je imao najveća iskušenja? Poslanik s.a.w.s., reče: Najveća iskušenja su imali Božiji Poslanici a.s., a zatim ljudi sličniji njima, pa ljudi sličniji njima; vjernik će biti redovno iskušavan shodno jačini njegovog imana/vjere! Ako čovjek bude jak u vjeri imaće i jača iskušenja, a ako bude slabiji u vjeri imaće i slabija iskušenja. Rob će stalno biti na iskušenjima sve dok ne bude hodio zemljom bez ijednog grijeha!“ (Sahih. Tirmizi, br.2398.; Ibnu Madždže, br.4023.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada Allah zaželi dobro Svome robu – On mu ubrza kaznu na dunjaluku, a ako Allah želi kazniti Svoga roba – ostavi ga sa njegovim grijehom sve dok ga ne kazni na Sudnjemu Danu! Veličina nagrade je u skladu sa veličinom kušnje! Kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje, pa ko bude zadovoljan – steći će naklonost i zadovoljstvo Božije, a ko se naljuti i rasrdi – steći će srdžbu Božiju!“ (Sahih. Tirmizi, br.2396.; Ibnu Madždže, br.4031)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Vjernik i vjernica će biti neprestano iskušavani po pitanju sebe, svoga djeteta i imetka, sve dok se ne susretnu sa Allahom dž.š., bez ikakva grijeha na sebi!“ (Sahih. Tirmizi, br. 2399)

Dunjaluk je kuća ispita i kušnje, i to je Allahov dž.š., sunnet/zakon, kada su u pitanju Njegova stvorenja, a kadkada i sama stvorenja iskušava jedne drugima, kao što ih iskušava i mukama, tegobama, strahom…

Izvor: Sebil.eu