Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Mjesto pojave Mehdija

Mjesto pojave Mehdija

7752
Imam Mehdi slika
Ilustracija

Pitanje:

Da li se prenosi neki hadis koji spominje mjesto pojave Mehdija?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:

Zaista se prenose neki hadisi o tome ali oni nisu vjerodostojni.Prenosi Ahmed u svom Musnedu od Šerika a on od Ali b. Zejd od Ebi Kulabe od Sevbana da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik: „Kada budete vidjeli crne zastave koje će se pojaviti iz Horosana, priključite im se (crnim zastavama), jer, doista, tu je Allahov halifa mehdi“.[1]

Ovaj hadis prenose i Ibn Madže i Hakim u Mustedraku od Sufjana a on od Halida el-Hazza, od Ebi Kulabe, od Ebu Esma, od Sevbana Allah bio njime zadovoljan da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Pojaviće se crne zastave iz pravca zapada koji će se boriti protiv vas (sljedbenici tih zastava) borbom kakvom se niko nije borio (tj. velika borba)“, – zatim je spomenuo nešto – potom reče: „Kada ga budete vidjeli dajte mu prisegu na vjernost pa makar puzeći po snijegu, zaista je on Allahov halifa Mehdi“.[2]

Ali ništa od ovoga nije vjerodostojno.

Prenosi se u drugim predajama da će pojava Mehdija biti u Mekki, ali i to nije vjerodostojno, i nije vjerodostojan nijedan hadis po pitanju preciziranja mjesta pojave Mehdija.

A najvjerodostojnije što je preneseno po pitanju Mehdija jeste ono što prenosi Bejheki u „Ed-Delailu“, Halal i drugi od Muhammeda b. Umejr, od Hammada b. Jahja, od Sufjana, od Amra da ga je obavjestio Ebu Ma'bed da je čuo Ibn Abbasa kako kaže: „Ja se nadam da neće nestati dunjaluka sve dok Allah ne pošalje jednog mladića od nas – ehlul-bejt -, koji nije dotakao fitne (nerede) a niti su ga neredi dotakli, pa kao što je sa nama otpočeo ovu stvar (vjeru) nadam se da će je sa nama i zapečatiti“.

Kaže Ebu Ma'bed: rekao sam Ibn Abbasu: „Vaše stariješine nisu mogli ponijeti tu stvar, a vaša omladina to želi i iščekuje?!!“, reče Ibn Abbas: „Allah čini što hoće“.

Čuo sam Muhammeda b. Umejra da kaže: čuo sam Hammada b. Jahja da je rekao: reko mi je imam Ahmed b. Hanbel: „Pitao sam Abdur-Rahmana b. Mehdija koji je najispravniji hadis o pojavi Mehdija?“ reče on: „Najvjerodostojnije o tome po mom mišljenju je hadis koji prenosi Ebu Ma'bed od ibn Abbasa. Ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim i Ibn Kesir u knjizi El-bidaje ven-nihaje.

Neki učenjaci su za hadise o Mehdiji rekli da su čak mutevatir (ispravne predaje koje prenosi veliki broj ljudi) ali to nije ispravno. Dok s druge strane, te hadise su ocijenili ispravnim učenjaci kao što su Sufjan Sevri, Ukajl, ibn Hibban El-Busti, Hattabi, Bejheki, Kurtubi, Suhejli historičar, Ibn Tejmijje, Ibn Kajjim, Sujuti i Ibn Hadžer El-Hejtemi.

Grupa učenjaka je te hadise zapisala u njihovim knjigama, čak su naslovili posebna poglavlja o tim hadisima kao što je Ebu Davud u svom Sunenu naslovio: „Prva knjiga o Mehdiju“ i u njemu naveo 13 hadisa.

Zatim imam Tirmizija je naslovio poglavlje o onome što je preneseno o Mehdiju, i o njemu spominje tri hadisa, zatim Ibn Madže u Sunenu, Ebu Nuajm Esfehani u posebnoj knjizi o Mehdiju, zatim su o tome pisali Sehhavi, Sujuti, San'ani i Ševkani.

A Allah najbolje zna

Odgovorio: uvaženi šejh Abdul-Aziz Tarifi
Izvor: http://www.altarefe.com/cnt/ftawa/323
Prijevod: Menhedz.com (“reprint” članka od 5. maja 2015. god)

Fusnote:

[1] Prenosi ga Ahmed (21882).
[2] Ibn Madže (4084).