Naslovnica Islam Poziv u islam Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih...

Najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih

688
islam slika

Vjerovjesnik صلى الله عليه وسلم je kazao: “Slast imana osjetio je onaj ko je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik.” (Muslim)

Ovaj hadis je osovina na kome počiva i završava se centralno učenje vjere. On sadrži zadovoljstvo Uzvišenim Allahom kao jedinim istinskim Bogom i Gospodarom, zadovoljstvo Njegovim Poslanikom صلى الله عليه وسلم i zadovoljstvo Njegovom vjerom i pokornosti prema Njemu.

Ko uspije da postigne ove četiri stvari istinski je i pravi vjernik. Lahko je jezikom tvrditi da su postignute, ali ih je teško u stvarnosti potvrditi i u iskušenju dokazati, naročito kada se radi o obuzdavanju duše i suprotstavljanju njenim prohtjevima i željama. Otuda se onome ko jezikom kaže da je zadovoljan, ne može vjerovati dok to ne dokaže i na djelima.

Zadovoljstvo Allahom kao jedinim istinskim Bogom, podrazumijeva zadovoljstvo Njim, strah od Njega, nadu u Njega i usmjeravanje cijelog svoga bića, volje i ljubavi prema Njemu, jer se onaj ko je zadovoljan voljenim, voljenom potpuno mora predati, a to podrazumijeva robovanje i iskrenost prema njemu.

S druge strane, zadovoljstvo Allahom kao Gospodarom, podrazumijeva zadovoljstvo Njegovim upravljanjem Svojim robom, oslanjanje jedino na Njega, traženje pomoći jedino od Njega, potpuno pouzdanje u Njega i zadovoljstvo sa svim što On sa Svojim robom čini.

U prvom slučaju, pod zadovoljstvom se podrazumijeva zadovoljstvo sa onim što se čovjeku zapovijeda, a u drugom, zadovoljstvo sa onim što mu je sudbinom određeno.

Što se tiče zadovoljstva Vjerovjesnikom صلى الله عليه وسلم ono podrazumijeva potpuno ugledanje na njega i predanost njemu u svakom pogledu, do te mjere da je on čovjeku preči od samog sebe. Osim toga, pod zadovoljstvom Vjerovjesnikom صلى الله عليه وسلم podrazumijeva se i to da, jedino iz njegovih riječi i prakse, crpi i primjenjuje način na koji je on živio.

Što se, pak, tiče zadovoljstva vjerom, potpuno je zadovoljan sa bilo čime što vjera nalaže, presudi, naredi ili zabrani, čak i onda kada je to u suprotnosti sa željama i prohtjevima vlastite duše i riječima svojih prijatelja. U tom slučaju dobro se čuvaj da ti ne dosadi samoća, jer, tako mi Allaha, to je vrhunac sreće, prisnosti i druženja sa Allahom, kao i zadovoljstva što ti je Allah Gospodar, Muhammed صلى الله عليه وسلم poslanik i islam vjera.

Uzvišeni Allah Svojim stvorenjima zadovoljstvo nije nametnuo, već ih je uputio kako se postiže, pohvalio one koji su zadovoljni, dao im do znanja da je nagrada za njihovo zadovoljstvo Allahom, Njegovo zadovoljstvo njima, a od toga, od svega što je u Džennetu nema veće, bolje ni veličanstvenije nagrade. Jer, ko bude zadovoljan svojim Gospodarom i Gospodar će njim biti zadovoljan. Štaviše, čovjekovo zadovoljstvo Allahom rezultat je Allahova zadovoljstva njim.

To znači da se ovdje radi o dvije vrste zadovoljstva od kojih je prvo rezultat drugog, a drugo prvog. Zato je zadovoljstvo najveća Allahova kapija, džennet ovoga svijeta, odmaralište učenih, život zaljubljenih, uživanje pobožnih i radost požudnih.

U pogledu iskušenja, čovjek se može postaviti na dva načina: da ga sa zadovoljstvom prihvati, ili da ga strpljivo podnosi, s tim što je prihvatiti ga sa zadovoljstvom pohvalno, a strpljivo ga podnositi neizbježna dužnost vjernika. Na prihvatanje iskušenja zadovoljstvom spremni su samo pojedini dostojnici koji su spoznali da iskušenje dolazi od Voljenog.1

Tumačeći riječi Uzvišenog: On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti2, Alkame kaže da se pod time misli na nevolju koja čovjeka, kada ga pogodi, navodi na zaključak da je ona od Allaha, pa joj se preda i sa njom se pomiri.

Ugledavši jednom prilikom Addija b. Hatima potištenog, Alija, radijallahu anhu, mu je rekao: “Ko sa zadovoljstvom prihvati Allahovu odredbu koja ga je zadesila, za to će imati nagradu, a ko sa Allahovom odredbom ne bude zadovoljan, opet će ga zadesiti a propašće mu njegova djela.” Neko je rekao: “Na budućem svijetu će se vidjeti da od onih koji su zadovoljni sa Allahom niko drugi neće imati viši položaj.” Sve u svemu, kome Allah da da bude zadovoljan, dospjeće na najbolji položaj.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”
Priprema i naslov: Menhedž


1 Kada rob spozna da je Allah najveći Dobročinitelj, Milostivi, Mudri, tada će biti zadovoljan odredbom Allaha, jer Allah Uzvišeni Svom pokornom robu želi samo dobro.
2 Kur’an, 64:11.