Naslovnica Akida Da li postoje situacije kada možemo vidjeti džine?

Da li postoje situacije kada možemo vidjeti džine?

3074
Dzinnski svijet

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah je upitan o riječima Uzvišenog: „On vas, doista, vidi; on i potomstvo njegovo, odakle vi njih ne vidite“ (El-‘Araf: 27). Da li to znači da ih niko od ljudi ne može vidjeti, ili, pak, ima određenih osoba koje ih mogu vidjeti? I da li su džini i šejtani jedna vrsta, tj. potomci Iblisa, ili su, pak, dvije različite vrste, od potomaka Iblisa i mimo njih?

Pa je odgovorio, Allah mu se smilovao i Džennet podario:
Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu, a zatim:
Ono što se u Kur'anu spominje a to je da oni vide ljude odakle ljudi njih ne vide, to je istina, i ovo ukazuje da je osnova da oni vide ljude dok ljudi njih ne vide, no, to ne znači da niko od ljudi njih ne može vidjeti niukom slučaju, naprotiv, nekada ih mogu vidjeti i dobri i loši od ljudi, ali ih ne mogu uvijek viđati.
Što se tiče šejtana, to su oni, od ljudi i džina, koji prkose i prelaze Allahove granice, dok su svi džini potomstvo Iblisa. A Allah najbolje zna.

Izvor fetve: Medžmu'ul-fetava (15/7)
Prijevod: Menhedž