Naslovnica Hadis Nikoga osim Allaha ne moli

Nikoga osim Allaha ne moli

1158
Kaba

Ebu Zerr el-Gifari, radijellahu ‘anhu, rekao je: “Moj prijatelj preporučio mi je sedam stvari:
-da volim siromahe i da budem blizak s njima;
-da gledam u onog ko je slabijeg imovinskog stanja, a ne onog ko je iznad;
-da čuvam i održavam rodbinske veze, makar me oni napustili;
-da nikoga (osim Allaha) ni za šta ne molim;
da govorim (samo) istinu, makar ona bila i gorka;
-da se zbog Allaha ne plašim ničijeg ukora;
-da što više izgovaram: ‘la halve ve la kuvete illa billah’, jer su ove riječi, zaista, iz riznice ispod Arša.”

(Ahmed, Ibn Hiban, Et-Taberi, El-Bejheki, El-Harati, Ebu Nuajm, El-Hatib, preko Ebu Zerra, hadis je hasen)

“…da nikoga ni za šta ne molim”

Čiste duše i traženju i molbi nekog drugog osim Allaha, dž,š., vide poniženje i samoomalovažavanje.

Allah, dž.š., rekao je: “A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.” (et-Talak, 2)

A kome je Allah dovoljan, njemu niko više i ne treba. On mu pomaže i čini ga neovisnim od mijenjanja.

“Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može odkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat Njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih, On prašta i milostiv je.” (Junus, 107)

Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem., rakao je svom amiđiću Ibn Abbasu: “Kad tražiš, traži od Allaha, kad trebaš pomoć traži je od Allaha.”

Od Sevbana, radijellahu ‘anhu, prenosi se: “Rekao je Resulullah: ‘Ko će mi garantirati jednu stvar, ja ću mu garantirati Džennet? Sevban se javi: ‘Ja, o Allahov Poslaniče!’ Onda mu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem., reče: ‘Ne traži ni od koga ništa.'”

Od ovog momenta Sevban je bio takav da ukoliko bi se dogodilo da mu bič ispadne a on na konju, ne bi zatražio od bilo koga da mu ga dohvati, nego bi sam silazio. Allah, dž,š., voli da se moli i da se od Njega traži, međutim kada od čovjeka nešto zatražiš, pa ako to poniviš, dosadi mu, on ti okrene leđa i pobjegne od tebe.

“Nikakvu potrebu od ljudi ne traži,
već od Onog Ko vrata ne zatvara zatraži,
Čovjek se srdi ako od njega kakvu potrebu zatražiš,
A dragi Allah ako ne moliš i od Njega ne tražiš.”

Izvor: Vasijeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, str:43-44
Autor: Šejh Muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut, rahimehullah