Naslovnica Akida Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

Odmazda na Sudnjem danu (sviđanje međusobnih računa)

801
Sudnji dan ilustracija

To je: Čas neizbježni, Smak svijeta, Teška nevolja, Samoobmana, Glas zastrašujući.

Bilježi se od Ebu Se'ida el Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernici će izaći iz Džehennema[1] – i bit će zadržani na brani (zidu) između Dženneta i Džehennema, pa će se svoditi njihovi međusobni računi zbog nepravdi koje su bite među njima na dunjaluku, sve dok se ne očiste. Tada će im se dozvoliti ulazak u Džennet. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, svaki od njih će poznavati svoje mjesto u Džennetu, bolje nego što je poznavao svoju kuću no dunjaluku’.”[2]

El-kisas (odmazda) izvedena je od osnove riječi slijediti trag (pratiti ga). Kaže se tako, zbog toga što oštećeni slijedi krivicu prijestupnika, da bi uzeo odštetu i da bi s krivcem uradio ono što je on uradio s oštećenim.

Odšteta se uzima na dunjaluku, pa ako oštećeni nije uzeo svoje pravo na dunjaluku, uzet će ga na ahiretu.

Imam Buhari naveo je u uvodu hadisa neka od imena Sudnjeg dana.

El-Hakka – Čas naizbježni – nazvan je tako jer je to nesumnjiva istina. Ljudi će se pojaviti u svojoj stvarnosti i sve će biti u svom istinskom liku, jer će svako uzeti svoja prava – hakk.

El-Karia’Smak svijeta, Iznenadna nesreća, Katastrofa – jer budi ljude svojim strahotama. Prije njega su ljudi bili nemarni, te im dolazi iznenada u njihovoj nemarnosti.

El-GašijeTeška nevolja – jer obuhvata sve ljude, obuzima ih svojim strahotama. Neće se desiti samo na jednom mjestu, nego će obuhvatiti sav prostor i sve ljude.

Es-SahhahGlas zastrašujući – jer će zagluhnuti uši strahotom svoga glasa.

Et-TegabunSamoobmana – jer će se tu otkrili da je većina ljudi bila obmanuta i otkrit će se njihov gubitak, kajat će se na Dan kad kajanje neće koristiti. Na primjer, nije nazvan jevmul-fevz (dan uspjeha) jer je većina na gubitku.

Hadis upućuje na Sirat ćupriju koja će se postavili preko Džehennema, a Džehenneni je između mjesta okupljanja – mahšera i Dženneta. Kada se postavi sirat preko Džehennema, ljudi će ga početi prelaziti. Ovo je značenje riječi Uzvišenog Allaha, dž.š.: “…i svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče, ostaviti.”[3]

Ovdje je stizanje u značenju prelaženja Sirat-ćuprije postavljene preko Džehennema. Poslanik, s.a.v.s., će biti prvi koji će proći. On kaže: “Postavit će se most preko Džehennema i bit ću prvi koji će uspjeti. Dove poslanika će tada biti: ‘Gospodaru, spasi, spasi!’ Imat će kuke kao što su bodlje sa'dana[4] s tim da njihovu veličinu ne zna niko drugi osim AIlaha, te će grabiti ljude zbog njihovih djela. Neko će zbog djela biti odvučen, neko izgreban, ali će uspjeti…”[5]

Potom će proći poslanici, šehidi, dobri ljudi i ostali. Neki će proći poput svjetlice, neki kao vjetar, neki kao brzi konji, neki trčeći, neki hodajući, neki pužući. Ko bude bogobojazan vjernik, Allah će ga spasiti od vatre, a ko ne bude, Allah će ga gurnuti u nju. Tako, svi će proći preko Džehennema, vjernik, da bi cijenio blagodat izbavljenja iz njega i više se radovao svom ulasku u Džennet, jer je spas od Džehennema velika blagodat, a kafir i griješnik, da bi bili kažnjeni u njemu.

Odmazda će na Sudnjem danu biti na dva mjesta.

Prvo: na Mahšeru (Okupljalištu) i to ako jedan od dvije strane bude džehennemlija.

Drugo: na brani koja dolazi poslije Sirat-ćuprije, ako su i krivac i oštećeni džennetlije, tj. ako greške krivca neće potrošiti njegova dobra djela nakon odštete. Ako je dunjalučka nepravda bila tjelesna ili novčana, odmazda se vrši od dobrih i loših djela.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ako je neko učinio nepravdu svom bratu neka za to traži halala, a tamo uistinu nema ni dinara ni dirhema, prije nego se uzme od njegovih dobrih djela i dadne se njegovom bratu. A ako ne bude imao dobrih djela, uzet će se od loših djelo njegovog brata i dodati njemu.”[6]

Sve dok se ne očiste, onda će im se dozvoliti ulazak u Džennet. Loša su djela natrune i prljavštine koje kaljaju vjenikovu vjeru i mute njenu čistoću. U Džennet će ući samo onaj ko je čist od prljavština i nepravdi. Ovo će se (izmirenje) izvršiti odmazdom prije ulaska u Džennet, pa kada se očiste, postaju dostojni ulaska u Džennet i tek tada dozvoljava im se ulaz.

Od onoga što je vezano za ovo poglavlje – a što je tačno – Poslanikove, s.a.v.s., su riječi: “Na Sudnji dan će biti dovedeni muslimani, čiji će grijesi biti poput brda, Allah će ih njima oprostiti a natovariti ih Židovima i kršćanima.”[7]

Tačno je da će se ova odmazda vršiti između muslimana i drugih. Ako kafir naudi muslimanu na dunjaluku, a koliko su samo zla, tokom stoljeća, nanijeli muslimanima, kao što se dešava u Palestini od strane Židova, u Libanu ud strane kršćana, u Indiji od strane Hindusa, u Španiji… Kafir nema dobrih djela da bi musliman od njih uzeo nego se odšteta vrši uzimanjem od ružnih djela koje je počinio musliman i stavljanjem istih kafiru, koji je učinio nepravdu. Ovo nije zato što je on kafir i potpuno se poklapa sa  riječima Uzvišenog Allaha: “…da ni jedan griješnik neće tuđe grijehe nositi.”[8]

“Pa tako mi Onog u Čijoj je ruci Muhammedova duša, poznavat će svoje mjesto boravka u Džennetu bolje nego što su znali dunjalučko.”[9]

Allah, dž.š., će džennetlije nadahnuti spoznajom njihovih staništa u Džennetu u svoj njihovoj širini, te će ih znati bolje nego svoje dunjalučke kuće. Što se tiče navedenog, da će im meleki pokazivati njihova staništa u Džennetu, to je iz počasti, a ne da bi ga upoznao s tim. Primjer toga je kao da predsjednik posjeti univerzitet na kome je diplomirao. Rektor ga očekuje na kapiji i počne mu pokazivati fakultete i govoriti: “Ovo je taj i taj fakultet, ovo je univerzitetska biblioteka” i sl., uprkos tome što on to poznaje. Dakle, to se čini iz počasti a ne da bi se s tim upoznao.

Niko nema veću počast kod Allaha, dž.š., od dobrog vjernika. Zbog toga naređuje melekima da ga dočekaju s pozdravom i počastima. Uzvišeni Allah kaže: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, – a kapije njegove već širom otvorene čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti’.”[10]

Autor: Šeref el-Kudah
Iz knjige Vjerovjesnikova uputa u plemenite i pobožne radnje

Bilješke:

[1] Prelaskom preko Sirat-ćuprije koja će biti iznad njega. (Op. rec.)
[2] Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/395, “Kitabu-r-rikak”, 48. poglavlje, “El-Kisas jevmu-l-kijame”, hadis br. 6535.
[3] Prijevod značenja sure Merjem, 71-72.
[4] Vrsta pustinjskog drveta sa velikim bodljama.
[5] Sahihu-l-Buhari bi šerhi Fethi-l-Bari, 11/388, “Kitabu-r-rikak”, 52. poglavlje, “Es-sirat”, hadis br. 6530.
[6] Prethodni izvor, 11/395, “Kitabu-r-rikak”, 48. poglavlje, “El-kisas”, hadis br. 6534.
[7] Sahihu Muslim, 11/388, “Kitabu-t-tevbe”, 8. poglavlje, “Kkubu tebeti-l-katili”, hadis br. 2767.
[8] Prijevod značenja sure En-Nedžm, 38.
[9] El-Hakim, Mustedrek, 4/569, “Kitabu-l-ehval”, “Bab julka li-n-nebijji el-kursi”. Zehebi ga je ocjenio sahihom.
[10] Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 73.