Prvo pitanje:

KOJA JE PRVA DUŽNOST ROBOVA ALLAHA, DŽ.Š.?

Robovi Svevišnjeg prvenstveno moraju spoznati zašto ih je On stvorio, zašto im je odredio namjesništva na Zemlji, zašto im je poslao vjerovjesnike i preko njih knjige Objave, te zašto je stvorio ovaj (dunjaluk) i onaj svijet (ahiret) i s njima Sudnji dan i terezije na kojima će se mjeriti sreća i nesreća i shodno tome darivati svjetlost. Allah, dž.š., kaže: “A onaj kome Allah ne da svjetlo, svjetla neće ni imati.” (En-Nur, 40)

Drugo pitanje:

ZAŠTO JE ALLAH STVORIO SVOJA STVORENJA?

Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š: “Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali većina ovih ne zna.” (Ed- Duhan, 38-39)

“Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici,” (Sad, 27)
“a Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio; nikome neće biti učinjeno nažao.” (El-Džasije, 22)

“Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez- Darijat, 56)

Treće pitanje:

KO JE ROB (‘ABD)?

Ako pojam ‘abd (rob) podrazumijeva porobljene, potčinjene i ponizne, onda on obuhvaća stvorenja iz viših i nižih svjetova, razumna i ona bez razuma, pokretna i nepokretna, ona koja žive na zemlji i u vodi, vidljiva i nevidljiva, ona koja vjeruju i ona koja ne vjeruju, dobročinitelje i razvratnike, i sve druge. Sva stvorenja su Allahova, potčinjena Njemu i podređena Njegovom upravljanju. Svakom stvorenju je unaprijed određena šema prema kojoj se ravna i kreće, kao i granica do koje se kreće. Uzvišeni Allah, dž.š, kaže: “To je uređenje Pravednog i Mudrog.” (Jasin, 28)

Ako pojam ‘abd podrazumijeva poniznog, pokornog i onog koji voli svoga Gospodara, onda se odnosi samo na vjernike koj i su Njegovi poštovani robovi i Njegove bogobojazne evlije koje ne treba da se plaše i žaloste.

Četvrto pitanje:

ŠTA JE IBADET?

Ibadet je pojam koji obuhvaća sve što Allah, dž.š, voli i čime je zadovoljan, ne samo riječi i djela nego i tajne, i skrivene misli, te udaljavanje od svega što to negira i što je protivno tome.

Peto pitanje:

KADA JE DJELOVANJE (RADNJA, DJELO) IBADET?

Djelovanje je robovanje kada se u njemu upotpune dvije stvari: potpuna ljubav i potpuna poniznost.

Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š: “Ali pravi vjernici još više vole Allaha.” (El-Bekare, 165)

Kaže Uzvišeni: “Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju.” (El-Mu’minun, 57)

Allah, dž.š., to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvišenim riječima: “Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.” (El-Enbija, 90)

Šesto pitanje:

KOJI SU ZNACI LJUBAVI ROBA PREMA UZVIŠENOM ALLAHU, DŽ.Š?

Znaci ljubavi prema Svevišnjem su da voli sve ono što voli Allah, dž.š, i mrzi sve ono što Ga rasrđuje, da ispunjava Njegova naređenja i čuva se Njegovih zabrana, da se druži sa Njegovim evlijama (dobrima), da je neprijatelj svih onih koji su Njegovi neprijatelji. Zato je najčvršća karika ovog imana – vjerovanja: voljeti u ime Allaha dzelešanuhu, i mrziti u Njegovo ime. (Ovdje ukazuje pisac – Allah mu se smilovao – na hadis kojeg prenosi Imam Ahmed u “Musnedu” (4/286) iz hadisa EI-Berae’ ibn Aziba – da Allah bude s njim zadovoljan – od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Najveći iman-vjerovanje jeste prijateljstvo u ime Allaha i neprijateljstvo u ime Allaha; ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha”. Ovaj hadis spominje šejh Nasiruddin el-Albani među vjerodostojnim hadisima 2/998; a s njim navodi dokaze koji ga jačaju (tj. ovaj hadis) i pripisuje ga Taberaniju 3/125, i EI-Begaviju u Šerhu-Sunnet”, 3/429, op.rec)

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi