Poruka zavidnicima | Šejh Se'id el-Kemeli

46

Poučan govor šejha Seida el-Kemalija o zavisti, suštini i veličini ovog grijeha. Poruka zavidnicima.

Izvor