Naslovnica Menhedž Pripazi se da te ne obmanu daije koje pozivaju u slijepo pokoravanje...

Pripazi se da te ne obmanu daije koje pozivaju u slijepo pokoravanje vladaru

510
menhedz, hedija, poklon

Znaj, Allah ti se smilovao, da govor o dokazima koji se odnose na pokornost vladaru važi isključivo za vladara koji je musliman. A to je onaj koji uspostavlja šerijat, i dinom rukovodi dunjaluk.

Međutim, što se tiče onih koji su promijenili vjeru, a dunjaluk rukovode sekularizmom, demokratijom i džahilijetskim zakonima, pa takvi su taguti, otpadnici od islama, koji su napustili iman i islam. To je Allahov propis o njima i za njih spušten sa Nebesa.

Uzvišeni Allah je Taj Koji je objavio iman, i On Slavljeni je Taj Koji je naredio isti. Rekao je Uzvišeni:

„A Mi nismo nijednog poslanika poslali, osim da bi mu se pokoravalo uz Allahovo odobrenje. A da ti oni dođu kada sami sebi zulum učine i zamole Allaha da im oprosti, pa da i Poslanik zamoli da im se oprosti, oni bi vidjeli da Allah, doista, prima pokajanje i da je milostiv. I, tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim tegobu ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne predaju!“ (En-Nisa, 64, 65)

I rekao je:

„Oni govore: ‘Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika, i pokoravamo se’, a potom se grupa njih okreće; nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im presudi, grupa njih odjednom leđa okrene; a ako je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li je u srcima njihovim bolest, ili sumnja, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti?! Naprotiv, oni su baš zulumćari.“ (En-Nur, 47-50)

Stoga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je u pitanju pokornost vladaru, propisao onome kome je data vlast nad nama, da to bude onaj koji ovaj ummet vodi Allahovom Knjigom. Mađutim, ako ga vodi nečim mimo toga, onda takav nema imana, a posljedično takvom nema pokornosti. Naprotiv, obaveza je ustati protiv takvog ukoliko ustraje na svom nevjerstvu, munafikluku i otpadništvu. I ovo važi onda kada za to ima snage i mogućnosti.

Došlo je u Sahihu Muslima od Jahje ibn Husajna da je njegova nena čula Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako se obraća ljudima na oprosnom hadždžu  rekavši: „Makar vam predpostavljeni bio rob (koji vas vodi Allahovom Knjigom), poslušni mu budite, i pokoravajte mu se!“

To je, također, značenje: „dok među vama uspostavlja namaz“ kao što je došlo u drugom hadisu, tj. uspostavlja vjeru čiji je temelj namaz, a koji je od najistaknutijih obilježja islama nakon dva šehadeta. Ovim „dok među vama uspostavlja namaz“ se, također, podrazumijeva očuvanje dva šehadeta, rad po njima i onome što zahtijevaju i podrazumijevaju. To je prva potvrda, a druga potvrda je namaz. Ovo svakako pod uslovom da ne upada u nešto što poništava prvu potvrdu (tj. dva šehadeta), jer ako to učini, ne vrijedi mu ništa ova druga potvrda (tj. namaz).

Imam Muslim u svom Sahihu bilježi od ‘Avna ibn Malika da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Vaše najbolje vođe su oni koje volite i koji vas vole, kojima klanjate (dženazu kada presele) i koji vama klanjaju (dženazu kada preselite). A najgore vođe su oni koje mrzite i koji vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklinju.“ Bi rečeno: ‘O Allahov Poslaniče, hoćemo li nasrnuti na njih sabljama?!’ A on odgovori: „Ne! Sve dok među vama uspostavljaju namaz. Ako kod vaših vođa vidite nešto što prezirete, prezrite to njegovo (ne)djelo, ali ne prekidajte vašu pokornost (njemu).“

Zato se pripazi pokvarenih učenjaka koji pozivaju slijepom i bezuvjetnom pokoravanju vladarima, predsjednicima i kraljevima, makar ovi radili sve vrste kufra, širka i nifaka!

Allahu, dželle šanuhu, se utječemo od poniženja, te murdžija i džehmija ovog vremena. On Uzvišeni je najbolji pomagač, i na Njega se oslanjamo.

linija

Napisao: Šejh i muhaddis Ebu Abdullah Sadik El-Hašimi, hafizahullah
Izvor: t.me/alhekmahwalather