Razlozi griješenja

Osnovni razlozi činjenja grijeha, i velikih i malih, vezuju se za tri stvari:

– ovisnost i vezivanje srca za nekoga mimo Allaha Uzvišenog;
– pokoravanje snazi srdžbe i
– pokoravanje snazi strasti.

Drugim riječima kazano; to je širk, pripisivanje Allahu druga, nasilje i nemoral.

Krajnja posljedica vezivanja srca za nekoga pored Allaha Uzvišenog jeste širk, prizivanje nekoga drugog pored Allaha.

Krajnja posljedica pokoravanja snazi srdžbe jeste ubistvo nedužnoga.

Krajnja posljedica pokoravanja snazi strasti jeste blud. Zbog toga je Uzvišeni spomenuo sva tri grijeha u jednom ajetu. On je rekao: I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji one, koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče!1

Jedni grijesi pozivaju drugima

Kada se počini neki od ovih grijeha, on poziva na činjenje sljedećeg. Širk poziva na nasilje i blud, kao što tevhid, priznavanje Allahove jednoće, i ihlas, iskrenost, brane vjernika od nemorala i nasilja.

Uzvišeni je o tome rekao: ...tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.2

S druge strane, nasilje poziva na širk i nemoral; a širk je najveće nasilje i nepravda, kao što je tevhid najpravednija stvar. Pravednost je sudrug tevhidu, a nasilje je sudrug širku, pa ih zbog toga Uzvišeni i spominje zajedno. Spomen pravednosti i tevhida nalazimo u riječima Svevišnjega: Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i učeni, i da On postupa pravedno.3

Spomen širka i nepravde nalazimo u Njegovim riječima: Mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda!4

A nemoral poziva u širk i nepravdu, naročito ako požuda za nemoralom bude snažna, a ne može joj se udovoljiti na neki drugi način osim uz činjenje nepravde i nasilja, a pored toga potpomognuta je sihirima i šejtanom.

Allah Uzvišeni spominje blud i širk zajedno u sljedećem ajetu: Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom , a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima.5

Iz knjige “Riznica znanja”
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Bilješke:

1 EI-Furkan, 68.
2 Jusuf, 24.
3 Alu lmran, 18.
4 Lukman, 13.
5 En-Nur, 3.