Naslovnica Fetve Smije li čovjek drugog muslimana nazvati šejtanom?

Smije li čovjek drugog muslimana nazvati šejtanom?

510
Islam

Pitanje:

Neki čovjek je svom bratu muslimanu rekao: „Ti si šejtan“, pa da li je takav upotrijebio izraz u kome je kufr, a koji obavezuje ponovo izgovaranje šehadeta?

Odgovor:

Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Uistinu, ovaj izraz u sebi ne sadrži kufr zbog kojeg bi se moralo tekfiriti, niti to obavezuje ponovo izgovaranje šehadeta, ali poistovjećivanje određenog muslimana sa šejtanom nije dozvoljeno, i za to se mora pokajati, te tražiti halala od obespravljenog (mazluma).
Mufessiri su spomenuli onda kada su komentirali riječi Uzvišenog Allaha:
„To je drvo koje usred Džehennema raste. Plod mu je poput glava šejtanskih“1, spomenuli su da su arapi, kada bi htjeli nešto na najružniji način opisati, rekli bi za to: „to je poput šejtana“.

Imam i mufessir El-Kasimi, rahimehullah, je u svom tefsiru kazao:
“…p
oput glava šejtanskih, tj. poput onoga što se zamišlja od ružnoće glava šejtanskih, pa njegov korijen je odvratan, a također, plod, izgled, i mjesto.
Rekao je Ez-Zemehšeri: u poređenju sa šejtanskim glavama jeste dokaz o dostizanju do samog vrha pokuđenosti i ružnoće u izgledu, jer je sami šejtan odvratan i ružan u ljudskoj prirodi, zbog njihovog ubjeđenja da je on samo zlo, u kojem nema nikakvog hajra. Pa tako, kada žele opisati nekoga da je ružnog izgleda, kažu: Kao da je lice šejtana, ili glava mu je ko u šejtana. Također, kada ga žele naslikati, onda to čine u najružnijem i najodvratnijem izgledu. Kao što imaju ubjeđenje za meleke da su samo dobro, u kojem nema ni trun zla, pa njima porede onoga u koga je lijep izgled, rekao je Uzvišeni Allah:
Ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti!2, a ovo je imaginarno poređenje3. Tj. zbog stvari koja je ukorijenjena u mašti (mislima)”. Završen govor El-Kasimija.

A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Izvor originala na arapskom: http://fatwa.islamweb.net
Prijevod i priprema: Menhedž

Bilješke:

1 Es-Saffat: 64, 65
2 Jusuf: 31
3 Završen govor Ez-Zemehšerija